Posts

Showing posts from April, 2015

โป๊ปฟรังซิส: "เราควรเน้นคุณภาพของสงฆ์คาทอลิก มากกว่าปริมาณ"

โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คูร์ซิลโล่ออกจากมุมสุขสบายในชีวิตและไปช่วยคนชายขอบในสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "อัตลักษณ์คริสตชนคือการรับใช้ - เราไม่ได้เป็นคริสตชนเพื่อให้ดูภาพลักษณ์ดี"

โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงจัดเป็นเรื่องอัปยศอย่างแท้จริง"

โป๊ปฟรังซิส: "เราเรียนประวัติศาสตร์ความรอดและเทวศาสตร์ได้ แต่ถ้าไม่มีพระจิต เราจะไม่มีวันเข้าใจความจริง"

โป๊ปฟรังซิส: "บทเทศน์ของพระสงฆ์ต้องไม่น่าเบื่อ อย่าถวายมิสซาแบบเร่งๆ อย่าทำตัวเป็นผู้จัดการ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องจดจำวันที่ได้พบกับพระเยซู"

โป๊ปฟรังซิส: "ชายและหญิงคือเนื้อเดียวกันและต้องพึ่งพากัน ไม่ใช่ผู้ชายเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว"

โป๊ปฟรังซิส: "ทุกวันนี้ พระศาสนจักรเต็มไปด้วยมรณสักขีที่ถูกฆ่าตายและมรณสักขีแบบเงียบๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าติดตามพระเยซูเพราะมุ่งหวังอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัว"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราเลือกอยู่ในความสุขอุรา ยะโส และเห็นแก่ตัว เราจะไร้ความสามารถในการประกาศพระวรสาร"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาโกรธเกลียดและคิดชั่ว จงอยู่นิ่งๆ ให้เวลาเป็นเครื่องรักษาใจเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "ผู้ประกาศพระวรสารต้องเสวนาพูดจากับคนอื่น อย่าปิดตัวเอง"

โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องไม่มองข้ามบทบาทและสิทธิของสตรี"

โป๊ปฟรังซิส: "กลุ่มคริสตชนต้องความสามัคคี ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวม และอดทนต่อปัญหา"

โป๊ปฟรังซิส: "ต้องประกาศพระวรสารแบบตรงไปตรงมา อย่าทำแบบโฆษณาชวนเชื่อ"

โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซารำลึก 100 ปี เหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มรณสักขีชาวอาร์เมเนียน

โป๊ปฟรังซิสประกาศสมณโองการปียูบิลีแห่งเมตตาธรรม - เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ 8 ธ.ค. 2015

โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชที่เป็นอาจารย์ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าโยนความผิดต่างๆ ให้เป็นของเด็ก"

โป๊ปฟรังซิส: "การกลับคืนชีพของพระเยซูช่วยเราให้ร่วมสุขและทุกข์ไปกับทุกคน"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนอย่าทำตัวหยิ่งยโส แต่จงถ่อมตัวลงรับใช้ผู้อื่น"