โป๊ปฟรังซิส: "การกลับคืนชีพของพระเยซูช่วยเราให้ร่วมสุขและทุกข์ไปกับทุกคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูจะแปรเปลี่ยนเราให้ร่วมแบ่งปันความรู้สึกกับเพื่อนพี่น้อง เราจะสามารถยิ้มไปกับผู้ที่มีความสุข ร่วมร้องไห้กับผู้ที่เป็นทุกข์ และเดินร่วมทางไปกับผู้ที่ซึมเศร้า ทรงย้ำ เราต้องอย่าเหนื่อยกับการพูดซ้ำๆ ว่า "พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว" ทรงร้องขอนานาชาติ อย่านิ่งเงียบเมื่อเห็นคริสตชนถูกฆ่าตัดศีรษะ แต่จงช่วยกันปกป้องพี่น้องเหล่านี้ด้วยช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โอกาสวันจันทร์แรกของเทศกาลปาสกา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างคับคั่ง

โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนว่า "ทุกคน พูดกับพ่อนะว่า 'พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว!' (สัตบุรุษเปล่งเสียงพร้อมกัน) ในพระคริสตเจ้า อาศัยศีลล้างบาป พวกเราได้กลับมีชีวิตใหม่อีกครั้ง พวกเราได้ผ่านความตายไปสู่ชีวิต ผ่านจากความเป็นทาสของบาปไปสู่เสรีภาพแห่งความรัก

"นี่คือข่าวดีที่พวกเราได้ถูกเรียกมาเพื่อแจ้งให้กับทุกคนได้รับรู้ เราไปประกาศให้ทุกคนรู้ด้วยการนำของพระจิตเจ้า ความเชื่อในการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูและความหวังนี้ พระองค์ได้นำมามอบให้เรา สิ่งนี้คือของขวัญที่สวยงามที่สุดที่คริสตชนต้องมอบให้กับพี่น้องทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องไม่เหนื่อยกับการพูดซ้ำๆ ว่า 'พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว' พ่ออยากเชิญทุกคนพูดคำนี้อีกครั้ง เรามาพูดพร้อมกัน 3 ครั้งนะ ... 'พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว!' (สัตบุรุษเปล่งเสียงพร้อมกัน)

"พี่น้องที่รัก ข่าวดีแห่งการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ควรจะส่องสว่างบนใบหน้าของเรา บนความรู้สึกของเรา และในลักษณะนิสัยของเรา ข่าวดีนี้ควรจะปรากฏออกมาในทางที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น พวกเราประกาศการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าเมื่อความสว่างได้ส่องแสงมายังความมืดในการดำเนินชีวิตของเรา พวกเราจะสามารถร่วมแบ่งปันความรู้สึกไปกับเพื่อนพี่น้อง เราจะรู้ว่าเมื่อใดที่ควรจะยิ้มกับผู้ที่ยิ้มได้ เมื่อใดที่ควรจะร้องไห้ไปกับผู้ที่ร้องไห้ เมื่อใดที่ควรจะเดินร่วมทางไปกับผู้ที่ซึมเศร้าและเสี่ยงที่จะสูญเสียความหวัง

"พิธีกรรมในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงอัฐมวารปาสกา (8 วันแรกของปาสกา) ขอให้เราได้เข้าสู่ธรรมล้ำลึกนี้ ขอให้ชีวิตของเราได้รับชัยชนะและได้รับการแปรเปลี่ยนด้วยการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการภาวนาสิ้นสุดลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องต่อทุกคนว่า โลกต้องอย่าเงียบต่อการเห็นพี่น้องคริสตชนถูกเข่นฆ่าเพียงเพราะความเชื่อในพระเจ้า แต่โลกต้องกรีดร้องและช่วยกันปกป้องพี่น้องคริสตชนที่กำลังถูกเบียดเบียน ถูกฆ่า และถูกตัดศีรษะเพียงเพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซู

"ทุกวันนี้ เรามีมรณสักขีจำนวนมาก มากจนเราอาจกล่าวได้ว่า มรณสักขีในยุคนี้มีมากกว่าในศตวรรษแรกด้วยซ้ำ ดังนั้น พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นานาชาติจะไม่นิ่งเฉยเมื่อได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ


Comments