โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คูร์ซิลโล่ออกจากมุมสุขสบายในชีวิตและไปช่วยคนชายขอบในสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องกลุ่มคูร์ซิลโล่ ก้าวออกจากมุมสุขอุราของตนและออกไปช่วยเหลือคนชายขอบของสังคม ทรงกระตุ้นสมาชิกคูร์ซิลโล่ให้รักษาตราประทับแห่งการเป็นสมาชิกไว้ และจงช่วยคนยุคนี้ให้พบกับความงดงามแห่งความเชื่อและชีวิตแห่งพระหรรษทาน แต่ทั้งนี้ เราต้องช่วยเหลือและนำทางพวกเขาด้วยความสุภาพถ่อมตน

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโล่ กว่า 7,000 คนที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยกลุ่มดังกล่าวมาประชุมกันที่กรุงโรม โอกาสครบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งกลุ่มคูร์ซิลโล่ในประเทศอิตาลี (แรกเริ่ม คูร์ซิลโล่ได้รับการก่อตั้งโดยกลุ่มฆราวาสที่เมืองมายอร์ก้า ประเทศสเปน ในค.ศ.1944)

สำหรับพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับกลุ่มคูร์ซิลโล่ พระองค์ทรงกล่าวว่า "พวกท่านกลุ่มคูร์ซิลโล่ได้รับกระแสเรียกในการสร้างพระพรอันหลากหลายที่พระเจ้าทรงมอบความวางใจไว้ในตัวท่าน ดังที่ผู้ก่อตั้งกลุ่มได้เป็นธรรมทูตที่ร้อนรนและไม่ลังเลที่จะเริ่มดำเนินการเข้าหาเพื่อนพี่น้อง เพื่อช่วยพวกเขาบนหนทางแห่งความเชื่อ

"พ่ออยากขอร้องพวกท่านได้เดินตามแบบอย่างของผู้ก่อตั้งกลุ่มของพวกท่าน เดินตามความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระคริสตเจ้าที่จะปลดปล่อยเราจากบาปและแปรเปลี่ยนชีวิตของเรา นอกจากนี้ พ่อขอให้กำลังใจพวกท่านให้รักษาตราประทับของตน(คูร์ซิลโล่) จงรักษาไฟแห่งความร้อนรนของพระจิตที่กระตุ้นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ให้ก้าวออกไปหาผู้คนชายขอบของสังคม จงก้าวออกจากมุมสุขอุราของตนและจงมีความกล้าที่จะไปหาคนที่อยู่ห่างไกลที่กำลังต้องการแสงสว่างจากพระวรสาร

"สุดท้ายนี้ พ่อขอเรียกร้องท่านให้ช่วยเหลือชายและหญิงในยุคนี้ เพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบความงดงามแห่งความเชื่อและชีวิตแห่งพระหรรษทาน แต่ทั้งนี้ การช่วยพวกเขาต้องได้รับการนำทางด้วยความสุภาพถ่อมตน" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

Read More: Vatican Radio


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโล่ กว่า 7,000 คนที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน/ Photo: Getty Images
Posted by Pope Report on Friday, 1 May 2015

Comments