โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรต้องไม่มองข้ามบทบาทและสิทธิของสตรี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรต้องไม่มองข้ามบทบาทและการมีสิทธิ์มีเสียงของบรรดาสตรี ทรงชี้ พระศาสนจักรยังมีงานอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จ เพื่อช่วยให้สตรีได้รับการตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของพวกเธอ ทรงตั้งคำถาม การที่สังคมสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤติที่เราไม่ให้ความสำคัญกับสตรีหรือไม่

ช่วงสายวันพุธที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 50,000 คน ในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรื่องบทบาทของสตรีในพระศาสนจักร พร้อมย้ำว่า เสียงของบรรดาผู้หญิงในพระศาสนจักรต้องได้รับการรับฟัง บทบาทของพวกเธอต้องไม่ถูกมองข้าม และต้องให้ความสำคัญกับหน้าที่ของพวกเธอ

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ทั้งชายและหญิง พระเจ้าทรงสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ในแผนการของพระเจ้า ความแตกต่างทางเพศไม่ใช่การกดขี่ แต่ความแตกต่างทางเพศคือความเป็นหนึ่งเดียวกันและยังเป็นการให้กำเนิดบุตร ดังนั้น ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี้จะนำความเป็นหนึ่งเดียวกันและเพิ่มคุณค่าให้กับครอบครัวมนุษยชาติ

"แม้ทุกวันนี้ จะมีทฤษฎีบทบาททางเพศ (Gender theory) ที่พยายามทำให้ความแตกต่างทางเพศเป็นเรื่องโมฆะ แต่มันก็อาจเป็นการแสดงออกถึงความผิดหวังและยอมแพ้ที่เราไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิด ดังนั้น การลบล้างความแตกต่างทางเพศจึงเป็นปัญหา ไม่ใช่ทางออกแต่อย่างใด

"ยังมีงานอีกมากที่พระศาสนจักรต้องทำให้สำเร็จไป เพื่อทำให้สตรีได้รับการตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทของพวกเธอ ... ต้องขอบคุณวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่ให้สิทธิเสรีภาพกับสตรีและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเราผ่านทางวัฒนธรรมร่วมสมัย

"ด้วยเหตุนี้ พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคนให้กล้าพูดแทนสตรีให้มากขึ้น และมีความเคารพและรักต่อกัน นอกจากนี้ พ่ออยากขอร้องบรรดานักวิชาการ โปรดอย่าเมินเฉยต่อบทบาทและสิทธิสตรี ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้สร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมและอิสระเสรี

"ทุกวันนี้ เราสัมผัสได้ถึงความรับผิดชอบที่จะให้เกียรติต่อสตรี ตระหนักถึงบทบาทและการมีสิทธิ์มีเสียงในสังคมของบรรดาสตรี พระศาสนจักรก็เช่นกัน เราต้องถามตัวเองว่า การที่เราสังคมสูญเสียความเชื่อในพระเจ้า มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤติที่เกี่ยวข้องระหว่างชายและหญิงหรือไม่

"ฉะนั้น ความท้าทายที่พระศาสนจักรต้องเผชิญ ที่ผู้มีความเชื่อในพระเจ้าต้องเผชิญ และครอบครัวค่างๆ ต้องเผชิญ ก็คือ การกลับไปแสวงหาความงดงามแห่งแผนการของพระเจ้า ไปแสวงหาตราประทับแห่งพระฉายาลักษณ์ของพระองค์" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments