โป๊ปฟรังซิส: "บทเทศน์ของพระสงฆ์ต้องไม่น่าเบื่อ อย่าถวายมิสซาแบบเร่งๆ อย่าทำตัวเป็นผู้จัดการ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงบวชพระสงฆ์ใหม่ พร้อมย้ำ บทเทศน์ของพระสงฆ์ต้องไม่น่าเบื่อ แต่ต้องเข้าไปสัมผัสจิตใจสัตบุรุษ เพราะสัตบุรุษมาร่วมมิสซาด้วยใจ ทรงสอน พระสงฆ์อย่าถวายมิสซาแบบรีบเร่ง ทรงเตือน พระสงฆ์ที่เลวร้ายคือคนที่ทำอะไรเพื่อสนองความพอใจของตนแต่ผู้เดียว สงฆ์แบบนี้เหมือน "นกยูง" ทรงกระตุ้น พระสงฆ์ต้องก้าวออกจากมุมสุขสบาย และออกไปตามหาลูกแกะที่หลงไปให้กลับมา ทรงชี้ พระสงฆ์อย่าทำตัวเป็นผู้จัดการ แต่จงเป็นผู้รับใช้เหมือนที่พระเยซูทรงมารับใช้เราทุกคน
ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาและบวชพระสงฆ์ใหม่ 19 คน ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยพระสงฆ์ใหม่ 19 คน เป็นชาวอิตาเลี่ยน 9 คน, มาดากัสการ์ 2 คน, เปรู 2 คน, อินเดีย 2 คน ที่เหลือเป็นชาติละ 1 คนจาก เกาหลีใต้, โคลอมเบีย, ชิลี และโครเอเชีย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงสอนบรรดาพระสงฆ์ใหม่ว่า "ผู้สมัครบวชทุกคนได้ไตร่ตรองถึงกระแสเรียกของตัวเองแล้ว และบัดนี้ พวกเขากำลังจะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เรื่องนี้ พระสังฆราชอยู่ในความเสี่ยง! พระสังฆราชกำลังเดิมพันอยู่และเลือกผู้สมัครบวชเหล่านี้ มันก็(เสี่ยง)เหมือนกับที่พระบิดาทรงเลือกเราทุกคนนั่นแหละ

"ผู้สมัครบวชเหล่านี้กำลังจะได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในศักดิ์สงฆ์กับพระสังฆราชของพวกเขา พวกเขาจะเป็นผู้เทศน์สอนแห่งพระวรสาร เป็นผู้อภิบาลแห่งประชากรของพระเจ้า และจะได้ถวายบูชา เฉพาะอย่างยิ่ง ในการฉลองการสละพระองค์เองของพระเจ้า

"สำหรับพวกท่านทุกคน(บรรดาว่าที่พระสงฆ์ใหม่) พวกท่านกำลังจะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ ขอให้ท่านคิดถึงการทำหน้าที่แห่งข้อคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านจะร่วมแบ่งปันพันธกิจของพระคริสตเจ้าผู้เป็นอาจารย์แต่ผู้เดียว จงแจกจ่ายพระวาจาของพระเจ้าซึ่งท่านได้รับสิ่งนี้มาด้วยความชื่นชมยินดี จงอ่านและรำพึงพระวาจาของพระเจ้าด้วยความตั้งใจเพื่อจะได้เชื่อในสิ่งที่ท่านอ่าน เพื่อจะได้สอนในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในความเชื่อ และเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตตามแบบที่ท่านสอน

"และนี่คือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงประชากรของพระเจ้า นั่นคือ บทเทศน์ของท่านจะต้องไม่น่าเบื่อ บทเทศน์ของท่านจะต้องเข้าถึงจิตใจของสัตบุรุษ เพราะพวกเขามา(ร่วมพิธี)ด้วยใจ ... จงให้ชีวิตของท่านเป็นประจักษ์พยาน เพราะแบบอย่างของเราได้สร้างการเป็นประจักษ์พยานนี้ขึ้นมา แต่ถ้าเทศนาสั่งสอนโดยไม่เป็นแบบอย่าง คำเทศนาสั่งสอนก็เป็นลมปากอันว่างเปล่า แม้มันจะไม่ทำร้ายสัตบุรุษ แต่มันก็ไม่ไปสัมผัสหัวใจของพวกเขา

"เมื่อท่านถวายมิสซา จงตระหนักในสิ่งที่ท่านกำลังทำ อย่าถวายมิสซาแบบเร่งรีบ! แต่จงทำสิ่งนี้แบบสิ่งที่ท่านเฉลิมฉลอง นี่ไม่ใช่พิธีกรรมจอมปลอม แต่นี่คือการมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งการสิ้นพระชนม์และการเสด็จกลับคืนชีพของพระเจ้า

"ส่วนศีลล้างบาป จงมีส่วนร่วมกับสมาชิกใหม่ที่มีความเชื่อให้เข้าสู่การเป็นประชากรของพระเจ้า จงอย่าปฏิเสธการโปรดศีลล้างบาปให้กับทุกคนที่ร้องขอ! ส่วนศีลอภัยบาป จงยกโทษบาปในพระนามของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ... ในการแก้บาป พวกท่านกำลังจะให้อภัยสัตบุรุษ อย่าประณาม(และดุด่า)พวกเขา! จงดำเนินชีวิตตามพระบิดาที่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในการให้อภัย

"จงอภิบาลด้วยความชื่นชมยินดีและมีความรักความเมตตาที่จริงใจ เพราะนี่คืองานแห่งศักดิ์สงฆ์ของพระคริสตเจ้า จงทำทุกสิ่งเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น อย่าทำอะไรเพื่อสนองความพอใจของตัวเองแต่ผู้เดียวโดยเด็ดขาด เพราะมันจะเป็นพระสงฆ์ที่เลว ซึ่งดำเนินชีวิตสนองแต่ความพอใจของตัวเอง มันคือพระสงฆ์ที่ดำเนินชีวิตเหมือนพวกนกยูง

"สุดท้ายนี้ จงมีส่วนร่วมกับพันธกิจของพระคริสตเจ้า ผู้เป็นศีรษะของพระศาสนจักรและเป็นนายชุมพาบาล จงเป็นลูกๆ ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระสังฆราช จงแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับสัตบุรุษในครอบครัวหนึ่งเดียว จงเป็นผู้อภิบาลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร จงนำสัตบุรุษก้าวไปหาพระเจ้าพระบิดา โดยผ่านทางพระคริสตเจ้าและในพระจิต จงระลึกถึงแบบอย่างของการเป็นนายชุมพาบาลที่ดีอยู่เสมอ นายชุมพาบาลที่ไม่ได้มาให้คนอื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ทุกคน จงอย่าอยู่ในมุมสุขอุรา แต่จงก้าวออกมา จงออกไปแสวงหาและช่วยเหลือคนที่หลงไป" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โดยพระสันตะปาปาทรงเชิญพระสงฆ์ใหม่ 2 คน (จากทั้งหมด 19 คน) ที่พระองค์เป็นคนบวชให้ในวันนี้ มาร่วมอวยพรสัตบุรุษด้วย

ก่อนภาวนา พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำว่า "ขอให้เราภาวนาเพื่อพระสงฆ์ใหม่ที่ได้รับการบวชในวันนี้ พวกเขาถูกเรียกมาเพื่อทำพันธกิจของการรับใช้พระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อเป็นผู้จัดการ แต่ถูกเรียกให้มาเป็นผู้รับใช้ตามแบบฉบับของพระเยซูคริสต์"

หลังการภาวนา พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อประเทศเนปาล ที่ต้องประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาบวชพระสงฆ์ใหม่ 19 คน

Read More: Vatican Radio
Comments