โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชที่เป็นอาจารย์ต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน นักบวชที่เป็นอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอน ต้องถ่ายทอดความงดงามของชีวิตนักบวชและการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าให้กับผู้เข้ารับการอบรม ถ้าทำได้ตามนี้ วิกฤติกระแสเรียกจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน ทรงให้กำลังใจ เวลาจัดอบรมแล้วผลลัพธ์ล้มเหลว อย่าเสียกำลังใจ เพราะความล้มเหลวจะช่วยเราให้เติบโตขึ้นแน่นอนช่วงสายวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบวชชายหญิงกว่า 1,300 คน ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้การอบรม ซึ่งมาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยพวกเขาทั้งหมดมาประชุมกันที่กรุงโรม ภายใต้หัวข้อ "ดำเนินชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้าตามหนทางแห่งชีวิตของพระวรสาร" การประชุมดังกล่าว จัดโดยสมณกระทรวงเพื่อนักบวช

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า "พ่อมั่นใจว่า มันจะไม่มีวิกฤติกระแสเรียกในพื้นที่ซึ่งบรรดานักบวชสามารถถ่ายทอดความงดงามของชีวิตนักบวชผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า พี่น้องนักบวชซึ่งเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอน พวกท่านได้รับกระแสเรียกให้ทำสิ่งนี้(ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตนักบวช) นี่คืองานอภิบาลของพวกท่าน นี่คือพันธกิจของพวกท่าน

"พวกท่านไม่ได้เป็นแค่อาจารย์ เพราะเหนือสิ่งอื่นใด พวกท่านคือประจักษ์พยานที่ติดตามพระคริสตเจ้าในพระพรที่มีอยู่ในตัวท่าน สิ่งนี้จะสำเร็จไป ถ้าท่านค้นพบความชื่นชมยินดีแห่งการเป็นศิษย์พระเยซูในทุกๆ วันอีกครั้ง หลักสูตรการอบรมเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับอาจารย์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า

"มันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ด้วยความรักต่อวิถีทางของผู้รับการอบรมแต่ละคน ทุกช่วงของหลักสูตรการอบรมเริ่มด้วยการเข้าใจในกระแสเรียก เพื่อที่ว่า ที่สุดแล้ว วิกฤติเรื่องจำนวน(กระแสเรียก) จะได้ไม่กลายเป็นวิกฤติที่หนักหนากว่านั้น ซึ่งก็คือ วิกฤติเรื่องคุณภาพ(ของกระแสเรียก)

"พ่ออยากให้กำลังใจพวกท่านว่า อย่าผิดหวังกับความล้มเหลวในการอบรม เพราะความล้มเหลวสามารถช่วยผู้มีหน้าที่อบรมให้เติบโตขึ้นได้ บางครั้งท่านอาจคิดว่า งานอบรมของท่านไม่ได้รับการตระหนักถึงคุณค่า แต่รู้ไว้เถิดว่า พระเยซูทรงติดตามท่านด้วยความรัก และพระศาสนจักรรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำ" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบนักบวชที่เป็นผู้ให้การอบรม

Read More: Vatican Radio

Comments