โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราเลือกอยู่ในความสุขอุรา ยะโส และเห็นแก่ตัว เราจะไร้ความสามารถในการประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ถ้าคริสตชนเลือกดำเนินชีวิตอยู่แต่ความสุขอุรา ความหยิ่งยะโส และความเห็นแก่ตัว เราจะกลายเป็นคนหูหนวกและตาบอดที่ไร้ความสามารถในการประกาศพระนามของพระเยซูทันที ทรงย้ำ การเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูหมายถึงการดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยความน่าเชื่อถือ ทำให้เพื่อนพี่น้องได้เห็น จดจำ และสัมผัสได้ถึงพระเยซูผู้เสด็จกลับคืนชีพ พร้อมกันนี้ ทรงขอร้องนานาชาติร่วมกันแก้ปัญหาผู้อพยพที่ประสบเหตุเรืออับปางกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ท่ามกลางสัตบุรษกว่า 40,000 คน ที่มาร่วมภาวนา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงปรากฏพระองค์แก่บรรดาอัครสาวก และรับประทานปลาย่างกับพวกเขาด้วย

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พ่ออยากขอร้องคริสตชนทุกคนให้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู และทำการเป็นประจักษ์พยานนี้ให้เพื่อนพี่น้องได้เห็น จดจำ และสัมผัสได้ถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู

"เนื้อหาของการเป็นประจักษ์พยานตามแบบคริสตชนไม่ใช่ทฤษฏี ไม่ใช่มโนคติหรือเป็นระบบที่ลึกลับซับซ้อน แต่เป็นสารแห่งความรอด นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เป็นพระคริสตเจ้าที่เสด็จกลับคืนชีพ ดำเนินชีวิตอยู่กับทุกคน และเป็นพระผู้ไถ่แต่ผู้เดียวสำหรับเราทุกคน

"การเป็นแบบอย่างของคริสตชนคือการดำเนินชีวิตด้วยความน่าเชื่อถือ ด้วยการให้การเป็นประจักษ์พยานนี้ส่องแสงจากวิถีการดำเนินชีวิตตามการประกาศพระวรสาร ความชื่นชมยินดี ความกล้าหาญ ความสุภาพ ความสงบสันติ และความเมตตากรุณา

"ถ้าคริสตชนเลือกจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสุขอุรา ความหยิ่งยะโส ความเห็นแก่ตัว เราจะกลายเป็นคนหูหนวกและตาบอดต่อเรื่องการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะสื่อสารพระเยซูผู้ทรงชีวิต เราจะประกาศฤทธานุภาพของพระเยซู และประกาศความอ่อนโยนอย่างไม่มีวันหมดสิ้นของพระองค์ได้อย่างไร

"ดังนั้น ขอให้เราวอนขอแม่พระ โปรดช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อพวกเราจะได้กลายเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนชีพ และเราจะได้นำของขวัญแห่งความชื่นชมยินดีและสันติสุขในปาสกา ไปมอบให้กับทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดการแบ่งปัน

หลังการสวดราชินีแห่งสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องให้นานาชาติอย่าทอดทิ้งผู้อพยพที่ประสบเหตุเรืออับปางกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 700 คน

พระสันตะปาปาตรัสว่า "พวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา พวกเขาคือพี่น้องที่อยากแสวงหาการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น พวกเขาต้องดิ้นรนหนีสงคราม หนีการเบียดเบียนข่มเหง หนีบาดแผลต่างๆ จากการเข่นฆ่ากัน พวกเขาแค่ต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น พ่อขอเรียกร้องและวิงวอนจากใจไปยังนานาประเทศ โปรดช่วยจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อที่โศกนาฏกรรมแบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีก" พระสันตะปาปาตรัสย้ำ

ประมวลภาพ: การสวดราชินีแห่งสวรรค์

Read More: Vatican RadioComments