Posts

Showing posts from August, 2014

โป๊ปฟรังซิส: "วิธีพัฒนาความคิดให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน วิธีที่เราจะพัฒนาความคิดอ่านของตัวเองให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ นั่นคือ อ่านพระวรสารทุกวัน ร่วมมิสซาสม่ำเสมอ และรู้จักเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ พร้อมกันนี้ ทรงร่วมชื่นชม "ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อสันติภาพ" ซึ่งจะแข่งกันวันพรุ่งนี้ โดยหวังเห็นฟุตบอลนัดนี้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพที่จะให้เราตระหนักว่า ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ที่พระเยซูตรัสไล่ซาตานในตัวนักบุญเปโตร ที่มาล่อลวงให้มนุษย์คิดและทำตามใจตนเอง ไม่ใช่ตามมุมมองของพระเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในสถานการณ์สำคัญตอนนั้น เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวิธีการคิดของพระเยซูกับบรรดาสาวก เฉพาะอย่างยิ่ง นิสัยของเปโตรซึ่งเป็นผู้นำของสาวกทั้ง 12 ของพระเยซู เปโตรพยายามบอกพระเยซูว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นแบบนั้น (หมายถึงเหตุการ…

โป๊ปฟรังซิสเตรียมถวายมิสซางานแต่งงานครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม เตรียมถวายมิสซางานแต่งงานเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ โดยจะเป็นการประกอบพิธีแบบสมรสหมู่ให้กับบ่าวสาวจำนวน 20 คู่ ซึ่งจะจัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

ทั้งนี้ มิสซาสมรสแบบหมู่ พระสันตะปาปาทรงจัดเป็นกรณีพิเศษโอกาสเริ่มการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2014 ที่วาติกัน

อนึ่ง นี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ค.ศ.2000 ที่พระสันตะปาปาจะเป็นประธานมิสซาสมรส โดยพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ถวายมิสซาสมรสได้แก่ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ที่ถวายมิสซาโอกาสปีปีติมหาการุญเพื่อครอบครัว

โป๊ปฟรังซิส: "ในเขตวัดและกลุ่มคริสตชน ต้องไม่มีการนินทา"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ในเขตวัดและกลุ่มคริสตชน ต้องไม่มีการนินทา ทรงชี้ น่าเศร้าที่ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนเกิดเพราะการนินทา อิจฉาริษยา และการหมั่นไส้กัน ทรงสอน ไม่ได้บอกให้คริสตชนตัดลิ้นตัวเองเพื่อจะได้ไม่พูดนินทา แต่เราต้องรู้จักอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยวนของปีศาจ ทรงยกตัวอย่างคนที่เป็นนักบุญได้เลยคือคนที่ไม่พูดจาให้ร้ายใคร ไม่นินทา มีแต่ยิ้มรับทุกสถานการณ์


ช่วงสายวันพุธที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 12,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเน้นเรื่อง "ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน" เป็นหลัก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างแรกของพวกเรา เกิดจากความจริงที่ว่า พระเยซูทรงสวดภาวนาอย่างมากเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มศิษย์ของพระองค์ นี่คือการภาวนาในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูตรัสหลายครั้งว่า 'พระบิดาเจ้า ขอให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน' พระองค์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน

"จากประสบการณ์ที่ผ่านม…

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูอยากรู้ว่าความเชื่อเราพึ่งพาและไว้ใจได้เหมือนศิลาหรือไม่"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระเยซูถามเราว่า "ท่านคิดว่าเราเป็นใคร" เพราะพระองค์ต้องการจะทดสอบความเชื่อเราว่า "พึ่งพาและวางใจได้เหมือนศิลาหรือไม่" ถ้าความเชื่อเราพึ่งพาและวางใจได้ พระองค์ก็จะสร้างพระศาสนจักรไว้ในจิตใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนตอบอย่างหนักแน่นว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" 

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 45,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ (มธ 16:13-20) ซึ่งนักบุญเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" และพระเยซูตรัสกับนักบุญเปโตรว่า "ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา"

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "ในความเป็นจริงแล้ว พระเยซูตั้งชื่อใหม่ให้กับซีโมน ชื่อนั้นคือ 'เปโตร' ซึ่งในภาษาอารามาอิคที่พระเยซูพูดนั้น คำว่า 'เปโตร' หมายถึง 'ศิล…

โป๊ปฟรังซิส: "ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีเข้มแข็งมากๆ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชื่นชม ระบบฆราวาสคาทอลิกเกาหลีแข็งแกร่งมากๆ พระศาสนจักรที่นั่นเติบโตเพราะฆราวาสล้วนๆ ทรงย้ำ การที่ศาสนาคริสต์เข้าไปในเกาหลี พระคริสตเจ้าไม่ได้ทำลายวัฒนธรรมเกาหลี พระองค์ไม่ได้ทำลายสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่พระองค์มาเพื่อเติมเต็มมันให้ดียิ่งขึ้น ทรงเผย ฟุตบอลและทีมซาน ลอเร็นโซ่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ภาวนาให้ญาติๆของพระองค์ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยช่วงสายวันพุธที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่รับเสด็จพระสันตะปาปากว่า 12,000 คน และยังมีอีกมากที่ไม่สามารถเข้ามายังหอประชุมได้ เพราะที่นั่งไม่พอ ทำให้ต้องนั่งรออยู่หน้าหอประชุม โดยวันนี้ หนึ่งในบุคคลพิเศษที่มาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาก็คือผู้แทนของทีม "ซาน ลอเร็นโซ่" ทีมฟุตบอลสุดโปรดของพระสันตะปาปาที่เพิ่งคว้าแชมป์โกปา ลิเบอร์ตาดอเรส (แชมป์ทวีปอเมริกาใต้) มาครอง โดย ซาน ลอเร็นโซ่ ได้นำถ้วยแชมป์มาถวายพระสันตะปาปาด้วย

สำหรับการแบ่งป…

ห้ามพลาด! บทสัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบินจากโซลกลับโรม

Image
ระหว่างเที่ยวบินกลับจากเกาหลีมุ่งหน้าสู่กรุงโรม อิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบรรดานักข่าวด้วยการประทานการสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองนานกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เรียกว่า เป็นหนึ่งในการสัมภาษณ์พระสันตะปาปาที่นานสุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ประเด็นสำคัญๆ มีเพียบ อยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง ไปติดตามแบบละเอียดๆกันเลย ...


เรือเซวอล: "เราไม่สามารถวางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคน"
นักข่าว: "ระหว่างการเยือนเกาหลี พระองค์ทรงยื่นมือเข้าไปสัมผัสครอบครัวของผู้ประสบเหตุเรือเซวอลและทรงปลอบโยนพวกเขา ผมมี 2 คำถามที่อยากถาม พระองค์รู้สึกอย่างไรเมื่อได้พบกับพวกเขา และทรงกังวลไหมว่าการที่พระองค์พบกับพวกเขาจะถูกตีความผิดๆไปในทางการเมือง"

พระสันตะปาปา: "เมื่อคุณพบตัวเองอยู่ต่อหน้าความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ คุณต้องทำอะไรสักอย่างที่หัวใจคุณเรียกร้องที่จะทำ แต่ต่อมา พวกคนบางกลุ่มอาจพูดว่า ก็เขาทำมันเพราะเขามีจุดประสงค์ทางการเมืองหรืออะไรก็ว่ากันไป พวกเขาสามารถพูดได้หมดแหละ แต่เมื่อคุณคิดถึงชายหญิง พ่อหรือแม่ที่ต้องสูญเสียลูกๆของตัวเอง พี่หรือน้องที่ต้องสูญเสียพี่น้…

โป๊ปเศร้าพระทัยมากหลังทราบข่าวอุบัติเหตุ "เหลน" เสียชีวิต

Image
วาติกันออกแถลงการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์บนทางด่วนเมืองคอร์โดบ้า ประเทศอาร์เจนตินา โดยผู้ประสบอุบัติเหตุคือ "เอ็มมานูเอล โอราซิโอ แบร์โกโญ่" หลานของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส อุบัตินี้ร้ายแรงมาก โดย เอ็มมานูเอล ซึ่งเป็นคนขับรถ กำลังอยู่ในอาการโคม่า แต่ที่น่าเศร้าคือ เหลนของพระสันตะปาปา ได้แก่ โฮเซ่ แบร์โกโญ่ ทารกวัย 8 เดือน และ อันโตนิโอ แบร์โกโญ่ เด็กน้อยวัย 2 ขวบ รวมไปถึง วาเลเรีย คาร์โมน่า วัย 36 ปี ซึ่งเป็นแม่ของเด็กๆ เสียชีวิตทั้งหมด

ทั้งนี้ วาติกันแจ้งว่า พระสันตะปาปาทรงเศร้าพระทัยอย่างมาก และทรงขอเชิญทุกคนร่วมใจกับพระองค์ภาวนาให้กับหลานและเหลนของพระองค์ด้วย

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "พระสงฆ์ต้องเป็นผู้อภิบาล ไม่ใช่ทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสงฆ์ อย่าทำตัวเป็นแค่ผู้ทำพิธีบนพระแท่น แต่ต้องปฏิบัติตนเป็นผู้อภิบาล มีเมตตากับสัตบุรุษ ทรงชี้ บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง กระนั้น พระสงฆ์ถูกเรียกมาเพื่อรักษาบาดแผลของพระศาสนจักร โดยผ่านทางการนำการให้อภัยและความหวังไปมอบให้ทุกคนช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยโซกัง กรุงโซล เพื่อพบกับสมาชิกคณะเยสุอิตในเกาหลี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดยคณะนักบวชเยสุอิต เมื่อ ค.ศ.1960 การมาเยี่ยมเพื่อนเยสุอิตครั้งนี้ อยู่นอกเหนือไปจากตารางเวลาของพระสันตะปาปา ดังนั้น การพบกันจึงเป็นพี่น้องเยสุอิต

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับเพื่อนเยสุอิต พระองค์กล่าวว่า "ประชากรของพระเจ้ากำลังแสวงหาและต้องการที่จะได้รับการปลอบโยน พระศาสนจักรมีบาดแผลมากมาย และบางแผลก็เกิดจากพวกเราพระสงฆ์และสัตบุรุษคาทอลิกที่ปฏิบัติศาสนกิจนี่แหละ

"บ่อยครั้ง ทัศนคติของพระสงฆ์ได้ทำลายพระศาสนจักรอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม มันไม่มีแผลใดที่จะไม่ได้รับการบรรเทาด้วยความ…

โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คาทอลิกเกาหลีเสวนาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงให้กำลังใจคาทอลิกเกาหลี เดินหน้าเสวนาและพูดจาคืนดีกันในคาบสมุทรเกาหลี จงวางใจในฤทธานุภาพแห่งไม้กางเขน จงให้อภัยในความผิดที่เคยเกิดขึ้น เพราะการให้อภัยคือประตูนำไปสู่การคืนดีกัน พร้อมกันนี้ ทรงชื่นชมพระสงฆ์คาทอลิกเกาหลี เป็นแบบอย่างในการทำงานอภิบาลอย่างเข้มแข็ง
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาเพื่อสันติภาพและการคืนดีกันของสองเกาหลี ในอาสนวิหารเมียงดง กรุงโซล งานนี้ พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้ ได้มาร่วมมิสซาด้วย (เธอเป็นคาทอลิก แต่ไม่ค่อยไปร่วมมิสซา และไม่ค่อยเคร่ง)

ในระหว่างช่วงพิธีแห่เริ่มพิธี พระสันตะปาปาทรงทำสิ่งนอกเหนือการคาดเดาอีกครั้ง เมื่อทรงหยุดระหว่างทางเดินและส่งไม้เท้าพระสันตะปาปาให้นายจารีต จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเดินเข้าไปทักทายกลุ่มผู้สูงอายุสตรีที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์ 5 คน ซึ่งทั้งหมดเคยถูกนำไปเป็นทาสกดขี่ทางเพศที่ญี่ปุ่นในช่วงสงคราม การทักทายนี้ ผู้สูงอายุทั้ง 5 คน ต่างอึ้งและคาดไม่ถึงว่าพระสันตะปาปาจะเข้ามาทักทายพวกตนด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสั…

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนคาทอลิกคือส่วนสำคัญของพระศาสนจักรยุคปัจจุบัน"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เยาวชนคาทอลิกไม่ได้เป็นแค่ความหวังของพระศาสนจักรในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญและเป็นที่รักของพระศาสนจักรยุคปัจจุบันด้วย ทรงสอน จงเป็นเหมือนพระเยซูที่ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความรักความเมตตาเสมอ ทรงกล่าวติดตลก "เยาวชนจงลุกขึ้น อย่านั่งหลับในมิสซา!" ส่วนเจ้าภาพงานเยาวชนเอเชียครั้งต่อไปคือ "อินโดนีเชีย" ซึ่งจะจัดในค.ศ.2017


ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาปิดงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดที่ลานหน้าปราสาทเฮมิ ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับงานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในหัวข้อ "เยาวชนเอเชีย! จงลุกขึ้นเถิด!" (Asian Youth! ... Wake Up!) พระสันตะปาปาจึงเทศน์สอนเยาวชนโดยยึดหัวข้อของงานเป็นหลัก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ชัยชนะของบรรดามรณสักขีได้ส่องสว่างอยู่เหนือพวกลูกทุกคน! ถ้อยคำนี้คือส่วนหนึ่งของหัวข้องานเยาวชนเอเชีย พวกลูกเยาวชนเอเชียที่รัก พวกลูกคือทายาทของการเป็นประจักษ์พยานอันยิ่งใหญ่ เป็นประจักษ์พยานล้ำค่าของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นแสง…

"ฟรานเชสโก้" โปรดศีลล้างบาปให้ "ฟรานเชสโก้"

Image
หากยังจำได้ที่ผมรายงานไปว่า พระสันตะปาปาจะโปรดศีลล้างบาปให้กับ "พ่อของผู้เสียชีวิต เหตุเรือเซวอลล่ม" ... นี่คือภาพพิธีล้างบาปตามที่บอกไป พระสันตะปาปา ฟรานเชสโก้ โปรดศีลล้างบาปให้ ลี โฮ จิน ในวัดน้อยสถานทูตวาติกันประจำกรุงโซล โดยเขาเลือกนามนักบุญว่า "ฟรานเชสโก้" ด้วย

หมายเหตุ - ลี โฮ จิน ผู้รับศีลล้างบาปใหม่ เรียนคำสอนมาแล้ว 2 ปี เขาทูลพระสันตะปาปาช่วงเช้าหลังมิสซาที่แทจอนว่า "ผมอยากรับศีลล้างบาป" พระสันตะปาปาตอบว่า "ได้ พ่อจะโปรดศีลล้างบาปให้เอง"

Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชอย่าติดอยู่กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจนลืมออกไปหาสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกในเอเชีย อย่าติดหนึบกับอุปกรณ์ไอทีอำนวยความสะดวกต่างๆ จนทำให้เราไม่ได้ออกไปอภิบาลสัตบุรุษ ทรงสอน พระสังฆราชต้องรู้จักการเสวนาพูดจาและยืนหยัดในอัตลักษณ์คริสตชน นั่นคือเสวนาแบบใจเขาใจเรา แต่ก็ต้องยืนหยัดในจุดยืนคาทอลิกด้วย พร้อมกันนี้ ทรงย้ำชัดเจน ต้องการเสวนากับประเทศในเอเชียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์การทูตกับสันตะสำนัก
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมายังเฮมิ เพื่อพบปะและให้โอวาทบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกชาวเอเชียกว่า 60 คน จาก 35 ประเทศ โดยงานนี้ พระคาร์ดินัล ออสวัลโด้ กราซีอัส ประธานาสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เริ่มกล่าวรายงานต่อพระสันตะปาปา จากนั้น เป็นการกล่าวตรัสให้โอวาทของพระสันตะปาปา แต่พระองค์เลือกจะไม่ยืนให้โอวาทบนเวที แต่ทรงลงมายืนข้างล่างตรงไมโครโฟนที่ พระคาร์ดินัลกราซีอัส ทูลรายงานแทน ทำให้ทุกคนที่พบเห็นประทับใจในความถ่อมตนของพระองค์มาก

สำหรับพระดำรัสให้โอวาท พระสันตะปาปาตรัสว่า "พระศาสนจักรถูกเรียกมาเพื่อทำหน้าที่หลายบทบาทและมีความสร้างสรรค์ ใ…

โป๊ปฟรังซิส: "ช่วยคนยากไร้ด้วยเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องร่วมเป็นทุกข์กับเขาด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนฆราวาสคาทอลิกเกาหลี การช่วยเหลือผู้ยากไร้และตกทุกข์ได้ยากด้วย "เงิน" อย่างเดียว ไม่เพียงพอ เพราะเราต้องช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆด้าน อาทิ การไปเยี่ยมและร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา ทรงย้ำ ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญสุดของสังคม และครอบครัวคือโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกคน 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จมาพบปะและให้โอวาทกลุ่มผู้แทนฆราวาสคาทอลิกชาวเกาหลี ภายในวัดน้อยของศูนย์อบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ โดยนี่เป็นพันธกิจสุดท้ายของวันนี้ด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "วันนี้และวันต่อๆไป พระศาสนจักรต้องการการเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือของฆราวาสเพื่อจะรับใช้ความจริงแห่งพระวรสาร เราต่างรู้ดีว่า พันธกิจเดียวของพระศาสนจักรของพระเจ้าและทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปคือการประกาศพระวรสาร และพระพรของฆราวาสชายหญิงคือการช่วยทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในความเชื่อ

พระสันตะปาปายังได้ขอบคุณฆราวาสเกาหลีที่ช่วยบริจาคทรัพย์ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ตลอดม…

โป๊ปฟรังซิส: "นักบวชที่ถือความยากจน แต่ใช้ชีวิตหรู คือพวกทำร้ายพระศาสนจักร"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสตินักบวช คนที่ปฏิญาณเรื่องความยากจน แต่เรื่องจริงใช้ชีวิตหรูหรา จัดเป็นคนที่ทำร้ายพระศาสนจักรและสัตบุรุษ ทรงชี้ ความยากจนเป็นทั้ง "กำแพง" และเป็น "แม่" ให้นักบวช เป็นกำแพงเพราะปกป้องนักบวชจากจิตตารมณ์ทางโลก เป็นแม่ที่ดูแลให้นักบวชเจริญเติบโตบนหนทางที่ถูกต้อง ทรงสอน ชีวิตหมู่คณะสำคัญมาก แม้มันจะไม่ง่ายที่จะอยู่ร่วมกัน แต่พระญาณสอดส่องของพระเจ้าจะช่วยนักบวชทุกคน
ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมาที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพบปะและให้โอวาทแก่บรรานักบวชคาทอลิกของเกาหลีใต้กว่า 8,000 คน โดยแบ่งเป็นนักบวชชาย 3,000 คน และนักบวชหญิง 5,000 คน ทั้งนี้ ก่อนจะเสด็จมาที่นี่ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปเยี่ยมผู้พิการกว่า 200 คน และภาวนา ณ สุสานทารกที่ถูกทำแท้ง ทำให้การมาพบบรรดานักบวชต้องล่าช้าไป พระสันตะปาปาได้ตรัสขอโทษทุกคนสำหรับการมาช้าด้วย

พิธีนี้ เริ่มด้วยการอ่านรายงานจากผู้แทนคณะนักบวชชาย ซึ่งทูลพระสันตะปาปาถึงความอ่อนแอของนักบวชชายในเกาหลีที่ถูกประจ…

โป๊ปฟรังซิส: "บุญราศีชาวเกาหลีสอนเราว่าต้องให้พระคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิต"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสถาปนาบุญราศีชาวเกาหลี 124 องค์ พร้อมให้ข้อคิด บุญราศีชาวเกาหลีสอนเราว่าชีวิตนี้ต้องให้พระคริสตเจ้าเป็นที่หนึ่งเสมอ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ทรงหวังเห็นแบบอย่างของบุญราศีเป็นแรงผลักดันให้ชาวเกาหลีทำงานสร้างสันติและสร้างการคืนดีกันในสังคม  


ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสถาปนาบุญราศี เปาโล ยุน ชี-ชุง และเพื่อนมรณสักขี 123 คน โดยพิธีนี้จัดที่ลานหน้าประตูควังฮวา กรุงโซล ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 1,000,000 คน

สำหรับประวัติของบุญราศีใหม่นั้น ทั้งหมดถูกฆ่าตายจากการเบียดเบียนศาสนา เพราะยืนยันจะจัดงานศพแบบคาทอลิกให้กับแม่ของ เปาโล ยุน ชี-ชุง โดยวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดการสถาปนาบุญราศีกลุ่มที่ถูกฆ่าตายสมัยเบียดเบียนศาสนา ครั้งแรกจัดในค.ศ. 1925 (สถาปนาบุญราศีไป 79 องค์) ครั้งที่สองจัดในค.ศ.1968 (สถาปนาไป 24 องค์)

ในส่วนบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปา เริ่มต้นตรัสสอนว่า "พระคริสตเจ้าทรงมีชัยเหนือความตาย น.เปาโลกล่าวว่า ใครเล่าจะแยกเราออกจากความรักของพระคริสตเจ้าได้ วันนี้ เ…

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนอย่าตกเป็นทาสของเงินและวัตถุนิยม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนเยาวชน อย่าตกเป็นทาสของเงินและวัตถุนิยมเป็นอันขาด เพราะมันจะขโมยความหวังของการเป็นเยาวชนไปจากเรา ทรงยกย่องคาทอลิกกัมพูชาที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อว่า "มีนักบุญมากมายในกัมพูชาที่ยังไม่ถูกสถาปนา" ทรงย้ำ สำหรับพระองค์ เกาหลีไม่มีเหนือและใต้ เพราะทุกคนพูดภาษาเดียวกัน เราเป็นพี่น้องกัน ดังนั้น เราต้องสวดขอพระเจ้าประทานความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เราอีกครั้งช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปพบเยาวชนคาทอลิกเอเชีย ณ เมืองโซลเม โดยงานนี้ เป็นพันธกิจสุดท้ายในการเยือนเกาหลีวันที่สองของพระสันตะปาปา ทั้งนี้ ก่อนจะเสด็จมาพบเยาวชน พระสันตะปาปาได้เสด็จไปภาวนายังบ้านเกิดของนักบุญแอนดรูว์ คิม สงฆ์คาทอลิกชาวเกาหลีคนแรกและเป็นมรณสักขีด้วย

สำหรับการพบปะและเทศน์สอนเยาวชน พิธีการเริ่มด้วยการแสดงและการแบ่งปันจากเยาวชนจากกัมพูชา, ฮ่องกง และเกาหลี โดยเยาวชนกัมพูชาได้เล่าถึงการสับสนในชีวิต แต่ความเชื่อในพระเจ้าก็ช่วยเธอได้พบกับหนทางชีวิตที่เลือกเดิน เยาวชนฮ่องกงแบ่งปันเรื่องการเจริญเติบโตของพระศาสนจักรคาทอลิกในจี…

โป๊ปฟรังซิส: "จงปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องคาทอลิกเกาหลี ร่วมกันปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์ ระบบที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว และสร้างความขัดแย้งในสังคม ทรงย้ำ คาทอลิกเกาหลีต้องรักษามรดกความเชื่อที่บรรพบุรุษรักษาสืบต่อกันมา และต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังด้วย ตอนท้าย ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พร้อมเชิญภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเซวอลล่มด้วย


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภายในสนามฟุตบอลเมืองแทจอน เกาหลีใต้ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน มิสซานี้ มีญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่ม กว่า 300 คน มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ ก่อนมิสซาจะเริ่ม สภาพอากาศในเกาหลีมีเมฆครึ้มมาก พระสันตะปาปาจึงไม่สามารถประทับเฮลิคอปเตอร์จากกรุงโซลมาแทจอน พระองค์จึงเปลี่ยนวิธีเดินทางด้วยการนั่งรถไฟมาแทน

ในส่วนภาษาที่ใช้ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงถวายเป็นภาษาลาตินกับอิตาเลี่ยน แต่บทตอบรับจากสัตบุรุษเป็นภาษาเกาหลี ขณะที่การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับบทเทศน์ใน…

โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชอย่าปลีกตัวห่างจากพระสงฆ์ อย่าตกเป็นเหยื่อจิตตารมณ์ทางโลก"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติพระสังฆราช อย่าปลีกตัวห่างจากพระสงฆ์ แต่จงเอาใจใส่พวกเขาให้มากๆ ทรงเป็นห่วงพระสังฆราชจะตกเป็นเหยื่อจิตตารมณ์ของโลก และมัวแต่หมกมุ่นกับความสำเร็จของงานที่ทำ นอกจากนี้ ทรงชื่นชมเกาหลี จากอดีตเป็นดินแดนจุดหมายของการแพร่ธรรม แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดินแดนผลิตธรรมทูตออกไปแพร่ธรรมทั่วโลกช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี เพื่อพบปะและให้โอวาทกับบรรดาพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชคาทอลิกชาวเกาหลี โดยพันธกิจนี้เป็นงานสุดท้ายของวันแรกในการเยือนเกาหลีใต้ของพระสันตะปาปา

ในส่วนโอวาทที่พระสันตะปาปาตรัสกับบรรดาพระสังฆราชชาวเกาหลี มีว่า "พ่อขอให้กำลังใจพวกท่านในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ปกปักรักษาความทรงจำอันงดงาม ซึ่งยังคงจำวิธีการที่บรรดามรณสักขีชาวเกาหลีได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อลงบนแผ่นดินจนบังเกิดผลอย่างอุดมสมบูรณ์ ทำให้เราพร้อมเก็บเกี่ยวพระหรรษทานบนแผ่นดินได้อย่างล้นเหลือ พวกท่านคือลูกหลานของมรณสักขีชาวเกาหลี พวกท่านคือทายาทสืบต่อการเป็นประจักษ์พยานถึงพระค…

โป๊ปฟรังซิส: "คนดีจะไม่แค่รักผู้อาวุโสเท่านั้น แต่จะสอนลูกหลานให้รักผู้อาวุโสด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คนดีและคนฉลาดจะไม่รักผู้อาวุโสอย่างเดียว แต่จะสอนให้ลูกหลานของตนรู้จักรักผู้อาวุโสด้วย ทรงชื่นชมเกาหลีเป็นประเทศที่ให้เกียรติผู้สูงอายุแบบสุดๆ ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกเกาหลีจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสร้างชาติให้มีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากคณะรัฐบาล คณะทูต และผู้นำจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยนี่เป็นพิธีการแบบทางการแรกของการเสด็จเยือนเกาหลีใต้ หลังจากช่วงเที่ยงของวัน พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาเช้าส่วนพระองค์ในสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำเกาหลีใต้

พระสันตะปาปามาถึงทำเนียบประธานาธิบดี โดยมี พัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีหญิงของเกาหลีใต้รอต้อนรับ จากนั้น พระสันตะปาปาและประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ไปสนทนากันในห้องรับรอง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะเสด็จออกมาพบกับผู้นำฝ่ายต่างๆในห้องโถงของทำเนียบ

ในส่วนสุนทรพจน์แรกของการเยือนเกาหลีใต้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ด้วยท…