โป๊ปฟรังซิส: "วิธีพัฒนาความคิดให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน วิธีที่เราจะพัฒนาความคิดอ่านของตัวเองให้เหมือนพระเยซู มี 3 แบบ นั่นคือ อ่านพระวรสารทุกวัน ร่วมมิสซาสม่ำเสมอ และรู้จักเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ พร้อมกันนี้ ทรงร่วมชื่นชม "ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อสันติภาพ" ซึ่งจะแข่งกันวันพรุ่งนี้ โดยหวังเห็นฟุตบอลนัดนี้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพที่จะให้เราตระหนักว่า ไม่ว่าศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 40,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ที่พระเยซูตรัสไล่ซาตานในตัวนักบุญเปโตร ที่มาล่อลวงให้มนุษย์คิดและทำตามใจตนเอง ไม่ใช่ตามมุมมองของพระเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในสถานการณ์สำคัญตอนนั้น เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวิธีการคิดของพระเยซูกับบรรดาสาวก เฉพาะอย่างยิ่ง นิสัยของเปโตรซึ่งเป็นผู้นำของสาวกทั้ง 12 ของพระเยซู เปโตรพยายามบอกพระเยซูว่าทุกสิ่งจะไม่เป็นแบบนั้น (หมายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูจะต้องเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานและสิ้นพระชนม์) แต่ในทางกลับกัน พระเยซูทรงตำหนิเปโตรกลับไปอย่างรุนแรง เพราะเปโตรไม่ได้คิดตามแบบพระเจ้า แต่เขาคิดแบบมนุษย์ ซึ่งคิดโดยไม่ไตร่ตรองแผนการของพระเจ้า แต่คิดตามการประจญล่อลวงของซาตาน

"นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายถึงชาวโรมว่า 'อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้ แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่ เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งใดดี และสิ่งใดที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์' (โรม 12:2) ข้อเตือนใจของนักบุญเปาโล ได้กล่าวไว้อย่างตรงประเด็นเลยว่า เราต้องทำอย่างไรถึงจะรู้ว่า สิ่งที่ทำนั้นเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า หรือว่าเราถูกซาตานล่อลวง

"ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราคริสตชนดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยการผสมผสานตัวเราเองเข้ากับสังคมและวัฒนธรรมยุคสมัยอย่างเต็มที่ และที่ถูกต้องที่สุดเลย การผสมผสานนี้ได้ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะกลายถูกผสานด้วยจิตตารมณ์ทางโลก ผลที่ตามมาคือเกลืออาจจะสูญเสียความเค็มได้ (มธ 5:13) เราต้องไม่เป็นแบบนั้น แต่เราต้องดำเนินชีวิตสวนกระแสไม่ดี กล่าวคือ เมื่อฤทธานุภาพของพระวรสารยังคงดำรงอยู่ในเราคริสตชน ฤทธานุภาพนี้สามารถแปรเปลี่ยนวิถีต่างๆของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี, ค่านิยมที่ถูกกำหนดไว้, วิธีคิด, บ่อเกิดของแรงบันดาลใจ และรูปแบบของชีวิต

"สุดท้ายนี้ พ่อขอแนะแนวทาง 3 ประการที่จะทำให้เราพัฒนาความเชื่อความศรัทธาที่มีผลต่อพฤติกรรมการคิดให้เหมือนพระเยซู นั่นคือ หนึ่ง อ่านพระวรสารทุกวัน สอง ร่วมพิธีมิสซาสม่ำเสมอ และสาม สวดภาวนาและหาเวลาเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจบ้าง" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายสัตบุรุษกลุ่มต่างๆ โดยเรื่องสำคัญที่พระองค์ทรงกล่าวถึงคือ "ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อสันติภาพ" ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (จันทร์ที่ 1 กันยายน 2014) งานนี้ มีซูเปอร์สตาร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยนักเตะเหล่านี้ มีทั้งนับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก, ลูเธอรัน และออโธด็อกซ์), พุทธ, ชินโต, อิสลาม, ยิว, ฮินดู และไม่นับถือศาสนาใดๆ

พระสันตะปาปาตรัสว่า "พ่อหวังว่าฟุตบอลนัดนี้ จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือแห่งสันติภาพที่จะช่วยให้เราทุกคนตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใด เราก็ล้วนเป็นพี่น้องกัน"

Read More: Vatican Radio

Comments