โป๊ปฟรังซิส: "ช่วยคนยากไร้ด้วยเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอ เราต้องร่วมเป็นทุกข์กับเขาด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอนฆราวาสคาทอลิกเกาหลี การช่วยเหลือผู้ยากไร้และตกทุกข์ได้ยากด้วย "เงิน" อย่างเดียว ไม่เพียงพอ เพราะเราต้องช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆด้าน อาทิ การไปเยี่ยมและร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา ทรงย้ำ ครอบครัวคือพื้นฐานสำคัญสุดของสังคม และครอบครัวคือโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆทุกคน 


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จมาพบปะและให้โอวาทกลุ่มผู้แทนฆราวาสคาทอลิกชาวเกาหลี ภายในวัดน้อยของศูนย์อบรมแห่งความรัก เมืองค็อตทงเน ประเทศเกาหลีใต้ โดยนี่เป็นพันธกิจสุดท้ายของวันนี้ด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า "วันนี้และวันต่อๆไป พระศาสนจักรต้องการการเป็นประจักษ์พยานที่น่าเชื่อถือของฆราวาสเพื่อจะรับใช้ความจริงแห่งพระวรสาร เราต่างรู้ดีว่า พันธกิจเดียวของพระศาสนจักรของพระเจ้าและทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปคือการประกาศพระวรสาร และพระพรของฆราวาสชายหญิงคือการช่วยทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในความเชื่อ

พระสันตะปาปายังได้ขอบคุณฆราวาสเกาหลีที่ช่วยบริจาคทรัพย์ทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้ตลอดมา อย่างไรก็ตาม พระองค์แนะว่า ช่วยด้วยเงินมันไม่เพียงพอ แต่เราต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วย

"พี่น้องที่รัก พ่อขอบคุณฆราวาสคาทอลิกเกาหลีที่ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในสังคม แต่การช่วยผู้ยากไร้และผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยกำลังทรัพย์เพียงอย่างเดียว มันไม่พอ! เราต้องมีความพยายามช่วยเหลือพวกเขาในหลายๆด้านด้วย อาทิ การไปเยี่ยมพวกเขา การไปสัมผัสชีวิตพวกเขา และร่วมเป็นทุกข์ไปกับพวกเขา" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเรื่องครอบครัว โดยย้ำว่า ครอบครัวคือโรงเรียนที่สำคัญที่สุดของเด็กๆทุกคน พระองค์ตรัสว่า "ครอบครัวยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมและเป็นโรงเรียนที่สำคัญสุดสำหรับเด็กๆที่จะเรียนเรื่องจิตใจ มนุษยธรรม และศีลธรรม"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงหวังเห็นฆราวาสคาทอลิกเกาหลีเข้มแข็งในความเชื่อต่อไปเหมือนที่บรรพบุรุษได้วางรากฐานมา พร้อมทั้งขอร้องทุกคนร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคมต่อไป

"จงเดินหน้าส่งเสริมชุมชนด้วยรูปแบบที่ยอดเยี่ยมของฆราวาส โดยผ่านทางการสอนคำสอนและการชี้แนะทางจิตใจ พ่ออยากขอร้องพวกท่านให้ร่วมกันทำงานเพื่อความสามัคคีของคนในสังคม ให้เกิดความสามัคคีทั้งความคิด จิตใจ และการกระทำ" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments