โป๊ปฟรังซิส: "จงปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอร้องคาทอลิกเกาหลี ร่วมกันปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์ ระบบที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว และสร้างความขัดแย้งในสังคม ทรงย้ำ คาทอลิกเกาหลีต้องรักษามรดกความเชื่อที่บรรพบุรุษรักษาสืบต่อกันมา และต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังด้วย ตอนท้าย ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พร้อมเชิญภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเซวอลล่มด้วย


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภายในสนามฟุตบอลเมืองแทจอน เกาหลีใต้ ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน มิสซานี้ มีญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุเรือเฟอร์รี่เซวอลล่ม กว่า 300 คน มาร่วมพิธีด้วย นอกจากนี้ ก่อนมิสซาจะเริ่ม สภาพอากาศในเกาหลีมีเมฆครึ้มมาก พระสันตะปาปาจึงไม่สามารถประทับเฮลิคอปเตอร์จากกรุงโซลมาแทจอน พระองค์จึงเปลี่ยนวิธีเดินทางด้วยการนั่งรถไฟมาแทน

ในส่วนภาษาที่ใช้ในมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงถวายเป็นภาษาลาตินกับอิตาเลี่ยน แต่บทตอบรับจากสัตบุรุษเป็นภาษาเกาหลี ขณะที่การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว พระสันตะปาปาตรัสเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับบทเทศน์ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาเริ่มต้นตรัสว่า "ในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากล ด้วยการสมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การเสด็จสู่สวรรค์ของแม่พระได้แสดงให้เราเห็นถึงจุดหมายปลายทางของเรา นั่นคือการเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นสมาชิกในร่างกายของพระคริสตเจ้า เหมือนอย่างแม่พระมารดาของเรา พวกเราถูกเรียกมาให้ร่วมแบ่งปันพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าที่มีเหนือบาปและความตาย และร่วมเสวยสุขกับพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์

"เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ของวันนี้อยู่ในบทอ่านที่หนึ่งที่เชิญเรารำพึงถึงแม่พระที่ได้รับการสวมมงกุฏในสวรรค์ (วิวรณ์ 12:1) บทอ่านนี้ยังเชิญเราให้ตระหนักถึงอนาคตซึ่งพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้เปิดไว้เพื่อเรา

"ส่วนบทอ่านที่สอง เราได้ยินนักบุญเปาโลเรียกพระคริสตเจ้าว่าเป็นอาดัมคนใหม่ ซึ่งเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระบิดา (1 โครินธ์ 15:24-25) เสรีภาพแท้จริงจะพบได้จากความรักที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดา ดูอย่างแม่พระซิ เราได้รู้ว่า เสรีภาพของคริสตชนมีคุณค่ามากกว่าการเป็นอิสระจากบาป นี่คือเสรีภาพที่ช่วยเราได้มองโลกตามความเป็นจริง นี่คือเสรีภาพที่จะรักพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังเพื่อจะได้ไปยังพระอาณาจักรของพระเจ้า

"วันนี้ เราฉลองแม่พระราชินีแห่งสวรรค์ เรายังได้ถวายเกียรติแด่แม่พระเป็นมารดาพระศาสนจักรแห่งเกาหลี พวกเราวอนขอแม่พระโปรดช่วยเราให้ซื้อสัตย์ต่อเสรีภาพที่เราได้รับจากศีลล้างบาป ขอแม่พระนำทางความพยายามของเราที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นไปตามแผนการของพระเจ้า และเพื่อช่วยให้พระศาสนจักรในประเทศนี้สามารถเป็นเชื้อแป้งที่บังเกิดผลท่ามกลางสังคมเกาหลีด้วย

"ขอให้คริสตชนเกาหลีปฏิเสธเศรษฐกิจที่ไม่เคารพชีวิตมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดความยากจนและทำให้คนใช้แรงงานกลายเป็นคนส่วนเกินของสังคม ขอให้เราปฏิเสธวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัวและสร้างความขัดแย้ง ขอให้เราปฏิเสธวัฒนธรรมแห่งความตายที่ทำลายพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า, ชีวิตมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

"ในฐานะที่เป็นคริสตชนเกาหลี พวกท่านถูกเรียกมาเพื่อรักษามรดกของบรรพบุรุษของตนและส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อๆไป ความตั้งใจนี้เรียกร้องทุกคนให้ช่วยกันรื้อฟื้นพระวาจาของพระเจ้าและความเอาใจใส่ต่อผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบสุดๆจากพวกเรา

"พี่น้องที่รัก ความหวังในการดำเนินชีวิตตามพระวรสารคือยาถอนพิษที่จะรักษามะเร็งร้ายในสังคม มะเร็งที่ทำให้เกิดความซึมเศร้าและความว่างเปล่า ลองดูซิว่า มีเยาวชนมากมายเท่าไหร่ที่ต้องสิ้นหวังแบบนี้ ดังนั้น ขอให้เยาวชนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ ต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและอย่าให้ใครมาขโมยความหวังจากพวกเราเป็นอันขาด"

"สุดท้าย ขอให้เรามองกลับไปที่แม่พระและแสวงหาพระหรรษทาน เพื่อจะได้ชื่นชมยินดีในเสรีภาพแห่งการเป็นลูกของพระเจ้า และใช้เสรีภาพนี้แบบฉลาด" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยทรงกล่าวเชิญทุกคนร่วมภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเซวอลล่มด้วย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อขอเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเรือเซวอลล่ม ภาวนาเพื่อครอบครัวของพวกเขา และวอนขอแม่พระช่วยพวกเขาด้วย ขอให้โศกนาฏกรรมเรือเซวอล ช่วยยืนยันว่าสังคมเกาหลีพร้อมร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อร่วมเป็นทุกข์กับผู้เสียชีวิต ขอแม่พระมองมาที่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวของเขาด้วยควาเมตตา มองไปที่ผู้ป่วย คนชรา เด็ก และผู้ว่างงานด้วยความเมตตาด้วย"

Read More: Vatican Radio

Comments