โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูอยากรู้ว่าความเชื่อเราพึ่งพาและไว้ใจได้เหมือนศิลาหรือไม่"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระเยซูถามเราว่า "ท่านคิดว่าเราเป็นใคร" เพราะพระองค์ต้องการจะทดสอบความเชื่อเราว่า "พึ่งพาและวางใจได้เหมือนศิลาหรือไม่" ถ้าความเชื่อเราพึ่งพาและวางใจได้ พระองค์ก็จะสร้างพระศาสนจักรไว้ในจิตใจของเรา พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนตอบอย่างหนักแน่นว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" 

ภาพ: Getty Images
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 45,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ (มธ 16:13-20) ซึ่งนักบุญเปโตรทูลพระเยซูว่า "พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต" และพระเยซูตรัสกับนักบุญเปโตรว่า "ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา"

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า "ในความเป็นจริงแล้ว พระเยซูตั้งชื่อใหม่ให้กับซีโมน ชื่อนั้นคือ 'เปโตร' ซึ่งในภาษาอารามาอิคที่พระเยซูพูดนั้น คำว่า 'เปโตร' หมายถึง 'ศิลา' ส่วนในพระคัมภีร์ คำว่าศิลาคือการอ้างอิงถึงพระเจ้า พระเยซูมอบชื่อนี้ให้กับซีโมน ไม่ใช่เพื่อคุณสมบัติส่วนตัวหรือเพื่อเกียรติยศตามประสามนุษย์ แต่พระองค์ให้ชื่อนี้เพราะการหนักแน่นและการมีความเชื่ออันเที่ยงแท้ของซีโมน ซึ่งความเชื่อนี้มาจากสวรรค์

"พระเยซูทรงสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญ่ในใจของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่า การตอบของซีโมน เป็นผลจากพระจิต พระเยซูทรงทราบดีว่าพระเจ้าพระบิดาทรงมอบความเชื่อที่พึ่งพาได้นี้ให้กับซีโมน และความเชื่อที่พึ่งพาได้นี้ พระเยซูสามารถสร้างพระศาสนจักรและกลุ่มคริสตชนซึ่งก็คือเราทุกคนนั่นเอง

"ความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูถูกสร้างไว้บนพระศาสนจักร และการที่จะเริ่มต้นชีวิตกับพระศาสนจักร พระเยซูทรงต้องการที่จะแสวงหาความเชื่อที่พึ่งพาได้ของบรรดาศิษย์ของพระองค์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไม พระเยซูถึงต้องถามคำถามแบบนี้กับเราเสมอ

"พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้ท้าทายเราแต่ละคนว่า 'ความเชื่อของเราเป็นอย่างไร' ขอให้เราแต่ละคนตอบคำถามนี้ในใจของเรากันเองนะ พระเจ้าทรงพบอะไรบ้างในจิตใจเรา พระองค์จะพบหัวใจที่หนักแน่นดุจศิลาจากหัวใจเราไหม หรือหัวใจเราเป็นเหมือนทราย ซึ่งเปรียบเสมือนความสงสัย, ความไม่มั่นใจ และการไร้ความเชื่อในพระเจ้า

"ในทุกวันนี้ หลายคนคิดว่าพระเยซูเป็นประกาศกผู้ยิ่งใหญ่, เป็นอาจารย์ที่เปี่ยมด้วยความฉลาด หรือเป็นแบบอย่างแห่งความยุติธรรม แต่ในวันนี้ พระเยซูทรงถามบรรดาสาวกว่า 'พวกท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร' พวกเราจะตอบพระองค์ว่าอย่างไรดี ขอให้เราคิดเกี่ยวกับคำถามนี้นะ แต่เหนืออื่นใด ขอให้เราภาวนาต่อพระบิดา พระองค์จะประทานคำตอบให้กับเรา โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของแม่พระ ขอให้เราสวดภาวนา เพื่อพระเจ้าจะประทานคำตอบให้เราในการตอบพระเยซู ตอบด้วยหัวใจที่จริงใจว่า 'พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต' นี่คือการประกาศยืนยันความเชื่อ

"สุดท้าย พ่อขอเชิญชวนพวกเราทุกคน พูดพร้อมกัน 3 ครั้งว่า 'พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต, พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต, พระองค์คือพระคริสตเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต'" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อ "ยูเครน" เพราะวันนี้ 24 สิงหาคม เป็นวันฉลองเอกราชของยูเครนด้วย

Read More: Vatican RadioComments