โป๊ปฟรังซิสเตรียมถวายมิสซางานแต่งงานครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม เตรียมถวายมิสซางานแต่งงานเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ โดยจะเป็นการประกอบพิธีแบบสมรสหมู่ให้กับบ่าวสาวจำนวน 20 คู่ ซึ่งจะจัดที่มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

ทั้งนี้ มิสซาสมรสแบบหมู่ พระสันตะปาปาทรงจัดเป็นกรณีพิเศษโอกาสเริ่มการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2014 ที่วาติกัน

อนึ่ง นี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ค.ศ.2000 ที่พระสันตะปาปาจะเป็นประธานมิสซาสมรส โดยพระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่ถวายมิสซาสมรสได้แก่ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ที่ถวายมิสซาโอกาสปีปีติมหาการุญเพื่อครอบครัว

Comments