Posts

Showing posts from April, 2017

สัมภาษณ์โป๊ปบนเครื่องบิน - อเมริกา เกาหลีเหนือ และชาติเกี่ยวข้องต้องเจรจาสันติภาพโดยด่วน

โป๊ปฟรังซิส - สงฆ์และนักบวชอย่าเอาแต่บ่น อย่าเปลี่ยนความยากลำบากมาเป็นข้อแก้ตัว

โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าพอใจเฉพาะความเชื่อที่ถูกประกาศผ่านการดำเนินชีวิตของเราเท่านั้น

โป๊ปฟรังซิสลงนามร่วมกับโป๊ปทาวาดรอส คาทอลิกและค็อปติกตระหนักถึงศีลล้างบาปที่ได้รับว่าเป็นหนึ่งเดียวกัน

โป๊ปฟรังซิส - คริสตชนต้องเป็นประจักษ์พยานถึงการนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าประกาศพระวรสารแล้วไม่ถูกเบียดเบียน แสดงว่าเรากำลังประกาศเรื่องไร้ค่า

โป๊ปฟรังซิส - บางครั้งพระศาสนจักรก็ติดกับดักที่ว่า ทำแบบนั้นได้ ทำแบบนี้ไม่ได้

โป๊ปฟรังซิส - ความเมตตาทำให้ความรุนแรง ความแค้น และการแก้แค้น เป็นเรื่องไร้ค่า

โป๊ปฟรังซิส - ถ้าประเทศชาติต้องการฮีโร่ พระศาสนจักรคาทอลิกก็ต้องการมรณสักขีและประจักษ์พยาน

เป็นทางการ! สถาปนา บุญราศีฟรานซิสโก้และยาชินทา เป็นนักบุญวันที่ 13 พฤษภาคม 2017

โป๊ปฟรังซิส - ความเชื่อของคริสตชนเริ่มที่การเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจากความตาย

โป๊ปฟรังซิสยก คาร์ดินัลคาซาโรลี่ เป็นแบบอย่างให้พระองค์ไปเยี่ยมผู้ต้องขัง

โป๊ปฟรังซิส - แม้เราเป็นศิลาที่ถูกทิ้งขว้าง แต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราแน่นอน

โป๊ปฟรังซิสโปรดศีลล้างบาปให้คาทอลิกใหม่ 11 คนคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

โป๊ปฟรังซิสเป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาค ณ โคลอสเซโอ

โป๊ปฟรังซิสเป็นประธานในพิธีนมัสการไม้กางเขนที่วาติกัน