โป๊ปฟรังซิส - ความเชื่อของคริสตชนเริ่มที่การเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจากความตาย

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ความเชื่อของคริสตชนเริ่มต้นในวันอาทิตย์ปาสกา มันเริ่มด้วยการเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพจากความตาย 

  • ทรงย้ำ การยอมรับว่าพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไม่ใช่ความเชื่อ แต่การเชื่อว่าพระองค์ทรงกลับคืนชีพจากความตายต่างหากที่เป็นความเชื่อช่วงสายวันพุธที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ หัวข้อการสอนคำสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหวังตามแบบคริสตชนต่อการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู

พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ศาสนาคริสต์ไม่ใช่เรื่องในอุดมคติหรือระบบปรัชญา แต่ศาสนาคริสต์เป็นหนทางของความเชื่อที่เริ่มจากเหตุการณ์การเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู

- พึงระลึกเสมอว่า ความเชื่อของคริสตชนเริ่มต้นในวันที่พระเยซูเสด็จกลับคืนชีพจากความตาย การยอมรับว่าพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไม่ใช่ความเชื่อ แต่การเชื่อว่าพระองค์ทรงกลับคืนชีพจากความตายต่างหากที่เป็นความเชื่อ ความเชื่อของคริสตชนเริ่มต้นในวันอาทิตย์ปาสกา

- นักบุญเปาโล ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งได้เบียดเบียนพระศาสนจักร ท่านได้พบกับพระเยซูผู้เสด็จกลับคืนชีพบนทางที่ไปเมืองดามัสกัส นี่คือแก่นแท้ที่ว่าศาสนาคริสต์คืออะไร ความเชื่อของเราตั้งอยู่บนการเป็นประจักษ์พยานถึงผู้ที่ได้พบกับพระเยซูผู้เสด็จกลับคืนชีพจากความตาย

- การได้พบกับพระคริสตเจ้าในความเชื่อเป็นเรื่องประหลาดใจอยู่เสมอ มันคือพระหรรษทานสำหรับคนที่หัวใจของเขาเปิดออกเพื่อรอรับความประหลาดใจจากพระเจ้า

- นี่คือเหตุผลสำหรับความชื่นชมยินดีในเทศกาลปาสกา นั่นคือ ในการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเรา พวกเราได้พบกับฤทธานุภาพแห่งความรักของพระเจ้า ผู้ทรงชนะความตายและนำชีวิตใหม่มาให้เราทุกคน