โป๊ปฟรังซิสเป็นประธานในพิธีนมัสการไม้กางเขนที่วาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีนมัสการไม้กางเขน ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

Photo: Álvaro de Juana of ACI Prensa, Getty Images