โป๊ปฟรังซิส - ความเมตตาทำให้ความรุนแรง ความแค้น และการแก้แค้น เป็นเรื่องไร้ค่า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ความเมตตาทำให้เราตระหนักว่า ความรุนแรง ความเคียดแค้น และการแก้แค้น เป็นเรื่องไร้ค่า ความเมตตาจะทำให้เราใกล้ชิดกับคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นส่วนเกินของสังคม 

  • ทรงสอน ความเมตตาคือทุกคนที่อุทิศตนให้กับการเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรม การคืนดี และสันติภาพ 

  • สำคัญสุด เราต้องอย่าลืมความเมตตาว่าเป็นหลักสำคัญในชีวิตความเชื่อ


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้เป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลปาสกาและเป็นวันฉลองพระเมตตาที่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกำหนดขึ้นด้วย

สำหรับการแบ่งปันพระวรสารวันนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จเข้ามาหาบรรดาศิษย์ พร้อมกล่าวกับพวกเขาว่า "จงรับพระจิตเจ้าเถิด ... ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย"

พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- ความรู้สึกถึงความเมตตา การอภัยโทษบาป ได้เกิดขึ้นในวันที่พระเยซูเสด็จกลับคืนชีพ พระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพทรงส่งพระศาสนจักรของพระองค์ให้ไปทำพันธกิจ หน้าที่แรกของพระศาสนจักรคือการนำสารแห่งการให้อภัยที่สัมผัสได้ไปมอบให้กับทุกคน

- ความเมตตาทำให้เราตระหนักว่า ความรุนแรง ความเคียดแค้น และการแก้แค้น เป็นเรื่องไร้ค่า ความเมตตาเปิดประตูหัวใจของเราและยินยอมให้เราแสดงออกถึงความใกล้ชิด เหนือสิ่งอื่นใด มันทำให้เราใกล้ชิดกับคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นส่วนเกินของสังคม

- โดยสรุปแล้ว ความเมตตาคือทุกคนที่อุทิศตนให้กับการเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรม การคืนดี และสันติภาพ ขอให้เราอย่าลืมความเมตตาว่าเป็นหลักสำคัญในชีวิตความเชื่อ และเป็นรูปแบบที่จับต้องได้ซึ่งให้การเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเป็นสิ่งที่มองเห็นได้