Posts

พระสังฆราชท้องถิ่นออกแถลงการณ์ "แม่พระไม่ได้ประจักษ์ที่เมดยูร์กอร์เย"

โป๊ปฟรังซิส - จงมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า

โป๊ปฟรังซิส - วิธีเผชิญหน้าและชนะความแตกแยกคือเราต้องสุภาพถ่อมตน

โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ

โป๊ปฟรังซิส - อย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ใช้หลักคำสอนตัดสินปัญหาแบบผิดๆ โดยไร้ความเมตตา

โป๊ปฟรังซิส - คาทอลิกอย่าดำเนินชีวิตสองมาตรฐาน เช่นศรัทธาพระเจ้าแต่เอาเปรียบคนจน

โป๊ปฟรังซิส - ขอพระเจ้าช่วยเรารู้สึกผิด เวลาทำงานให้พระศาสนจักรแล้วเรามักใหญ่ใฝ่สูง

โป๊ปฟรังซิส - ทุกคนมีศัตรูและคนนินทาลับหลัง อย่าแค้นแต่จงภาวนาให้คนเหล่านั้นมากๆ

โป๊ปฟรังซิส - คนที่ได้รับเลือกเป็นโป๊ปไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่พระเจ้าต้องการมากสุดในช่วงนั้น

โป๊ปฟรังซิส - หน้าที่คริสตชนคือร้องหาความยุติธรรม ไม่ใช่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว