โป๊ปฟรังซิส - หน้าที่คริสตชนคือร้องหาความยุติธรรม ไม่ใช่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การที่พระเยซูสอนเราว่า "อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว" จะกลายเป็นว่าความยุติธรรมจะถูกเมินเฉย แต่เราต้องร้องหาความยุติธรรมเพราะนี่คือหน้าที่ของคริสตชน 

  • ตรงกันข้าม เราต้องอย่าแก้แค้นหรือสนับสนุนการแก้แค้น รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความเกลียดชัง 

  • ทรงชี้ การที่พระเยซูสอนเราให้รักศัตรู ไม่ได้หมายความว่าให้เราเห็นด้วยกับการทำชั่วของเขา แต่ศัตรูก็เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า เขาถูกสร้างมาตามแบบของพระเจ้า เพียงแต่พระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเขา ถูกบดบังด้วยการกระทำของปีศาจ
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวกับบรรดาศิษย์ว่า "อย่าตอบโต้คนชั่ว ผู้ใดตบแก้มขวา จงยื่นแก้มซ้ายให้เขาตบด้วย ... จงรักศัตรู จงภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้ พระคริสตเจ้าแสดงออกถึงแนวทางแห่งความยุติธรรมที่แท้จริง ผ่านทางกฎของความรักที่เอาชนะการแก้แค้น อาทิ 'ตาต่อตา ฟันต่อฟัน' พระเยซูไม่ได้ร้องขอบรรดาศิษย์ให้อดทนต่อความชั่วอย่างอดกลั้น แต่พระองค์ทรงขอให้เราตอบโต้ความชั่วด้วยความดี มีเพียงหนทางนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถทำให้โซ่ของความชั่วพังลงได้

- การที่พระเยซูสอนเราให้ปฏิเสธการใช้ความชั่วตอบโต้ความชั่ว การทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าความต้องการแสวงหาความยุติธรรมจะถูกเมินเฉย ในทางกลับกัน ความรักตามแบบคริสตชนซึ่งปรากฎออกมาบนหนทางพิเศษของความเมตตา ได้เป็นตัวแทนของการตระหนักถึงความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น

- พระเยซูต้องการจะสอนเราถึงความแตกต่างระหว่างความยุติธรรมและการแก้แค้น นั่นคือ เราได้รับอนุญาตให้ร้องหาความยุติธรรม มันคือหน้าที่ของเราที่ต้องแสดงออกถึงความยุติธรรม ในทางตรงกันข้าม เราถูกห้ามไม่ให้แก้แค้นหรือสนับสนุนการแก้แค้นในทุกกรณีตราบเท่าที่มันเป็นการแสดงออกถึงความเกลียดชังและความรุนแรง

-ในความเป็นจริงแล้ว กฎความรักของพระคริสตเจ้าเรียกร้องเราให้รักศัตรู สิ่งนี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นการเห็นด้วยกับการกระทำที่ชั่วร้ายของเขา แต่มันคือการเชิญเราให้มีทัศนคติที่สูงขึ้นเหมือนกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ เพราะแม้แต่ศัตรูของเราก็เป็นมนุษย์ เขาถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า แต่บางครั้งพระฉายาลักษณ์นี้ถูกบดบังด้วยการกระทำของปีศาจ พระคริสตเจ้าจึงทรงเรียกร้องเราให้ตอบโต้ศัตรูด้วยความดีอันเกิดจากความรักนั่นเอง