โป๊ปฟรังซิส - จงมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เราต้องมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดีเวลาสละวัตถุทางโลกแล้วติดตามพระเจ้า 

  • อย่าทำตัวเหมือนชายหนุ่มที่หน้าเศร้าหมอง เมื่อถูกขอให้สละทรัพย์สมบัติแล้วมาติดตามพระเยซู 

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้อง บิดามารดา บุตร หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เรา เพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้อง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร" ส่วนบทอ่านวันนี้จากหนังสือบุตรสิรา สอนว่า "อย่าตระหนี่ผลิตผลแรกจากงานที่ทำ ทุกครั้งที่ถวายเครื่องบูชา จงมีหน้าตายิ้มแย้ม จงถวายรายได้หนึ่งในสิบส่วนด้วยความยินดี"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับทุกอย่าง แต่ต้องสละทุกอย่าง เราจะตระหนักได้อย่างไรว่า เรากำลังเดินตามหนทางของการมอบทุกสิ่ง เพื่อจะได้รับทุกสิ่ง บทอ่านแรกสอนเราแล้วว่า "อย่าตระหนี่ อย่ามัวแต่กั๊กของที่จะถวายเป็นเครื่องบูชา การถวายเครื่องบูชาทุกครั้งต้องแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี" จงถวายสิ่งดีที่สุดแด่พระเจ้า เหมือนที่พระองค์ทรงมอบให้ท่าน

- การมีใบหน้าและดวงตาชื่นชมยินดี เป็นเครื่องหมายว่าเรากำลังเดินบนหนทางที่พระเยซูสอน หนทางของการมีพร้อมและการไม่มีอะไรเลย ดูตัวอย่างซิ ใบหน้าของชายหนุ่มที่เศร้าหมอง เพราะเขาไม่สามารถสละทรัพย์สมบัติแล้วมาติดตามพระเยซู แต่บรรดานักบุญทั้งหลายและนักบุญเปโตร ท่านเหล่านั้นสามารถทำได้ ท่ามกลางการประจญและความยากลำบาก พวกท่านยังเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีบนใบหน้าและหัวใจที่สุขล้น

- ดังนั้น ขอพระเจ้าสอนเราให้เดินตามหนทางของความยากลำบากของการมีพร้อมและไม่มีสิ่งใดเลย ซึ่งเป็นหนทางของพระคริสตเจ้าด้วย