โป๊ปฟรังซิส - การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การแสวงหาเงินแบบเอาเป็นเอาตายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ในจิตใจ ทั้งที่เงินเป็นวัตถุไม่ยั่งยืนแต่เป็นหลายคนก็ถอยห่างจากพระเจ้าเพื่อไปเทิดทูนเงิน 

  • ทรงสอน การที่พระเยซูตรัสว่า "อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้" คือการบอกเราให้วางใจในพระบิดาผู้ไม่เคยลืมลูกของพระองค์ และสอนให้เรากล้าเผชิญปัญหาด้วยความกล้า ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "เราจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองไปพร้อมกันไม่ได้  ... อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันมีทุกข์มากพออยู่แล้ว"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- พระเยซูทรงสอนเราว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ จงจำไว้ว่า เหนือสิ่งอื่นใด ยังมีพระบิดาผู้ไม่เคยลืมลูกของพระองค์ การวางใจในพระบิดาไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างมีเวทมนต์ แต่มันเป็นการยอมให้ตัวเราเองได้เผชิญหน้ากับปัญหาในตอนนั้นด้วยความกล้า เพราะเราวางใจในพระบิดาผู้ทรงรักเราอย่างมาก

- พระเจ้าทรงเป็นทั้งเพื่อนที่ดี เป็นพันธมิตรของเรา และเป็นบิดาของเรา แต่เราไม่ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้ เราชอบพึ่งพิงวัตถุสิ่งของที่เป็นแบบทันทีแต่ไม่ยั่งยืน บางครั้งเราปฎิเสธองค์แห่งความดีซึ่งก็คือความรักของพระบิดา เราถอยห่างจากความรักของพระเจ้าเมื่อเราแสวงหาวัตถุและความร่ำรวยทางโลกแบบเอาเป็นเอาตาย ขณะที่พระเยซูทรงบอกเราว่า การแสวงหาของพวกนี้แบบเอาเป็นเอาตายคือความเชื่อผิดๆ และเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ใจด้วย

- ทัศนคติการประกาศข่าวดีเรียกร้องถึงทางเลือกที่ชัดเจน เหมือนในพระวรสารวันนี้ที่ระบุชัดเลยว่า 'ท่านไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินพร้อมกัน' การเทิดทูนเงินทองนำเราไปหาสิ่งที่จับต้องได้ แต่มันเป็นแค่ชั่วคราว ส่วนการเลือกพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์ มันไม่เกิดผลทันที มันเป็นการตัดสินใจด้วยความหวังและปล่อยให้ทุกอย่างไว้กับพระเจ้า ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนมีเป้าหมายคือเติมเต็มพระสัญญาของพระเจ้าและไม่ทำให้เรายอมแพ้ต่อความยากลำบาก เพราะทุกสิ่งตั้งอยู่บนความศรัทธาต่อพระเจ้านั่นเอง