Posts

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำลายพระศาสนจักรด้วยการสร้างความแตกแยกและเงิน"

โป๊ปฟรังซิส: "จุดอ่อนของพระเจ้าคือใจดีและเมตตา พระเจ้าไม่เคยจดจำความผิดในอดีตที่เราทำ"

ความรักสมัยวัยรุ่นของพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16

โป๊ปฟรังซิสเตือนสติสังฆราชคาทอลิก "อย่าตกเป็นเหยื่อของการนินทาและเงิน"

โป๊ปฟรังซิส: "สิ่งแรกที่ต้องทำในการประกาศข่าวดีคือทำตัวเป็นประจักษ์พยาน สิ่งสุดท้ายที่ควรทำคือการพูดมาก"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราจัดประชุมสันติภาพอย่างยิ่งใหญ่ แต่หัวใจไม่มีสันติและคิดแก้แค้น สันติคงไม่เกิดกับโลก"

โป๊ปฟรังซิส: "พันธกิจของพระเจ้าคือการเชิญให้คนบาปกลับใจด้วยความเมตตา ไม่ใช่การลงโทษคนบาปทำลายคนชั่ว"

โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้าคือผู้แจกจ่ายความเมตตาและทำตัวพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกคน"

สรุปประวัติ 8 ข้อเกี่ยวกับนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องไม่นิ่งเฉยหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาเจอสิ่งไม่ถูกต้อง"