โป๊ปฟรังซิส: "พันธกิจของพระเจ้าคือการเชิญให้คนบาปกลับใจด้วยความเมตตา ไม่ใช่การลงโทษคนบาปทำลายคนชั่ว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พันธกิจของพระเจ้าคือการเชิญให้คนบาปกลับใจด้วยความเมตตา ไม่ใช่การลงโทษคนบาปและทำลายคนชั่ว ดังนั้น เราอย่าสร้างภาพลักษณ์ผิดๆ ให้กับพระเจ้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองรวมทั้งสร้างความขัดแย้ง ทรงชี้ บางคนแสวงหาพระเจ้าแค่เฉพาะเวลาตัวเองพบความยากลำบาก การทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง 

ช่วงสายวันพุธที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะเทศน์สอนสัตบุรุษระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับพระเมตตาที่ไม่มีสิ้นสุดของพระเจ้า

พระสันตะปาปาตรัสว่า

- พระวรสารที่เราได้ฟังกันเมื่อครู่นี้ เรารับรู้ถึงความผิดหวังของนักบุญจอห์น แบ๊ปติสต์ เพราะท่านคาดหวังว่า พันธกิจของพระเยซูจะเป็นการมาลงโทษคนบาปและทำลายคนชั่ว แต่เปล่าเลย พระเจ้าไม่เป็นแบบนั้น พระองค์ไม่ได้ส่งพระบุตรมาเพื่อลงโทษ แต่พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาเชิญให้คนบาปเหล่านั้นกลับใจ

- พระเยซูคือเครื่องมือที่สัมผัสได้ถึงความเมตตาของพระบิดา พระองค์นำการปลอบโยนและความรอดพ้นจากบาปมาให้เราทุกคน ดังนั้น พ่อขอร้องเราทุกคนอย่าสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อใช้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เพราะถ้าทำแบบนั้น เราจะไม่ได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้อ่อนโยน แต่เราจะลดทอนความเมตตาของพระเจ้าลงมา และไปใส่ภาพลักษณ์ผิดๆ ให้กับพระองค์ เราจะใช้พระนามของพระองค์เพื่อผลประโยชน์ของเรา เราจะนำพระนามของพระเจ้าไปสร้างความเกลียดชังและความรุนแรง

- นอกจากนี้ ยังมีบางคนแสวงหาพระเจ้าแค่เฉพาะเวลาตัวเองพบความยากลำบาก นี่ก็เป็นสิ่งไม่ถูกต้องเช่นกัน

- พ่อจึงอยากเชิญเราทุกคนรื้อฟื้นการอุทิศตนให้กับการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางเราจากการได้สัมผัสกับงานแห่งความเมตตาของพระบิดา ขอให้เรามีความเชื่อที่ลึกซึ้งและมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่เราจะได้เป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาของพระเจ้า


Comments