Posts

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนได้รับตราประทับอัตลักษณ์ความเป็นคริสตชนจากพระจิต"

โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วย ไม่ใช่เอาแต่สวดขออย่างเดียว"

โป๊ปฟรังซิสส่งสารร่วมยินดี 500 ปีแห่งการเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา

โป๊ปฟรังซิส: "ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ดี"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนที่ภายนอกดูดีด้วยเครื่องสำอาง แต่ภายในเละสุดๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าบทบัญญัติที่เรานับถือ ไม่นำเราไปหาพระเยซู บทบัญญัตินั้นก็ตายไปแล้ว"

โป๊ปฟรังซิส: "ธรรมทูตคือคนที่เชื่อฟังพระจิตและดำเนินชีวิตอยู่ในพระวรสาร"

โป๊ปฟรังซิส: "การทดสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคือการปกป้องหัวใจจากความคิดชั่วๆ"

โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดขอพระเจ้าโปรดประทานพระจิตให้กับเรา"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องอย่ายอมแพ้ต่อความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน"