โป๊ปฟรังซิสส่งสารร่วมยินดี 500 ปีแห่งการเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงส่งสารไปยังคณะคาร์เมไลท์ โอกาสฉลอง 500 ปีแห่งการเกิดของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา นักปราชญ์ของพระศาสนจ้กร โดยวันนี้ (15 ตุลาคม) เป็นวันระลึกถึง นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา ด้วย

ในสารดังกล่าว พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ ท่านเกิดวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.1515 และสิ้นใจในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1582 ท่านเป็นคนที่มีจิตวิญญาณยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระพร 4 ประการ ได้แก่ ความชื่นชมยินดี, การภาวนา, ความเป็นมิตร และอยู่กับความจริงในยุคสมัยของท่าน

พระสันตะปาปายังระบุอีกว่า นักบุญเทเรซาเน้นเรื่องความชื่นชมยินดีในการแสวงหาพระเจ้า โดยสิ่งนี้เป็นผลจากความรักผู้อื่นผ่านทางการสวดภาวนา ซึ่งการภาวนานี้จะทำให้เราเอาชนะการมองโลกแง่ร้ายและก่อให้เกิดการกระทำที่ดีงาม

ในส่วนของประสบการณ์แห่งธรรมล้ำลึกของการเป็นซิสเตอร์คาร์เมไลท์ พระสันตะปาปากล่าวว่า มันไม่ได้ทำให้นักบุญเทเรซาตัดขาดจากโลก หรือความกังวลที่มีต่อผู้คน ในทางกลับกัน นักบุญเทเรซาได้มอบแรงผลักดันและความกล้าหาญเพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติด้วย

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า งานเขียนของนักบุญเทเรซามีความเกี่ยวข้องกับคริสตชนอย่างไม่มีวันจางหาย และมันสามารถนำมาประยุกต์กับชีวิตเราแต่ละคนในการเดินจาริกไปหาพระเจ้าด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments