โป๊ปฟรังซิส: "ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ดี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนไม่ใช่การมองโลกในแง่ดี แต่มันคือการมีความหวังอย่างสุขใจว่า เราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป ทรงย้ำ พระศาสนจักรจะเป็นตะเกียงส่องแสงให้โลก ส่วนตะเกียงของคริสตชนแต่ละคน ต้องเปี่ยมด้วยน้ำมันแห่งความเชื่อ เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความหวังให้ทุกคนช่วงสายวันพุธที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 80,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงให้กำลังใจทุกคน อย่าสูญเสียความหวัง เพราะความหวังตามแบบฉบับคริสตชน ไม่ใช่การมองโลกแง่ดีแล้วพูดว่าเราต้องมีความหวัง แต่ความหวังในแบบคริสตชนคือเรามีความหวังว่า สักวันหนึ่งเราจะได้รวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าอีกครั้ง

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า "นักบุญเปาโลปลอบโยนชาวเธสสโลนิกาที่กำลังถามถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง นักบุญเปาโลจึงกล่าวกับพวกเขาว่า 'ความหวังของเราคือการได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป' พ่อคิดว่า คำพูดคำนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดในพระคัมภีร์ พันธสัญญาใหม่ก็ว่าได้

"นี่ไม่ใช่คำพูดธรรมดาทั่วไป แต่นี่เป็นคำพูดที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระและความหวังอันยิ่งใหญ่ พ่ออยากให้ทุกคนพูดตามพ่อ พูดตามนะ พูด 3 ครั้งพร้อมกันว่า 'พวกเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป' (จากนั้น สัตบุรุษทุกคนพูดพร้อมกัน และปรบมือชอบใจกันใหญ่)

"ความชื่นชมยินดีของการได้พบกันระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ เปรียบได้กับภาพของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลงมาจากสวรรค์ เป็นเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวรอเจ้าบ่าวของตน (วิวรณ์ 21:2) ภาพลักษณ์ดังกล่าวคือพระบุตรทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติ ภาพลักษณ์ของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ยังเตือนใจเราว่า พระศาสนจักรถูกจัดวางให้อยู่ในแผนการของพระเจ้า เพื่อจะได้เป็นเมืองที่ชายและหญิงอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและเปี่ยมด้วยพระพรแห่งสันติ

"ดังนั้น ความหวังตามแบบฉบับคริสตชนคือการมีความหวังอย่างชื่นชมยินดีถึงการเสด็จมาของพระเจ้า และการเติมเต็มแผนการไถ่ให้รอดของครอบครัวมนุษยชาติ ในทุกช่วงอายุคน พระศาสนจักรถือตะเกียงขึ้นสูงๆ เพื่อส่องแสงให้กับโลก ฉะนั้น ขอให้ตะเกียงของเราส่องแสง และเป็นตะเกียงที่เปี่ยมด้วยน้ำมันแห่งความเชื่อ และเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความหวังแห่งพระสัญญาของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio


Comments