โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนได้รับตราประทับอัตลักษณ์ความเป็นคริสตชนจากพระจิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน พวกเราคริสตชนมีตราประทับความเป็นคริสตชนจากพระจิต ซึ่งเราได้รับในวันที่ได้รับศีลล้างบาป และนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในสวรรค์ ทรงเตือน ปีศาจพยายามล่อลวงเราเสมอให้ละทิ้งตราประทับ เพื่อให้เราเป็นคริสตชนที่เฉยชา เป็นพวกหน้าซื่อใจคดเสแสร้งเป็นคริสตชน แต่พฤติกรรมไม่ใช่แบบนั้น ฉะนั้น เราต้องอย่าหลงไปกับมันเด็ดขาดช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส นักบุญเปาโลระบุว่า เมื่อเราเชื่อพระวรสาร เราจะได้รับพระจิต และอาศัยพระคุณของพระจิต พระเจ้าไม่ได้แค่เลือกเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่เรา แนวทางนี้ไม่ใช่ลักษณะนิสัย แต่มันเป็นตราประทับในตัวเราแต่ละคน ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเตือนบรรดาศิษย์ว่า จงระวังเชื้อหน้าซื้อใจคดของพวกฟาริสี จงระลึกเสมอว่า ไม่มีสิ่งปิดบังใดที่จะไม่มีใครรู้

พระสันตะปาปา ทรงเทศน์แบ่งปันบทอ่านนี้ว่า "อัตลักษณ์ของเราคือตราประทับที่ล้ำค่าซึ่งเป็นผลจากฤทธานุภาพของพระจิต ซึ่งเราได้รับในวันรับศีลล้างบาป พระจิตได้ตีตราประทับในใจของเรา ยิ่งไปกว่านั้น พระจิตเดินร่วมทางไปกับเรา พระจิตคือคำสัญญาที่พระเยซูทรงสัญญาไว้กับเรา แต่พระจิตไม่ได้ให้อัตลักษณ์ตราประทับนี้แก่เราเท่านั้น พระจิตยังให้มรดกแก่เราด้วย ในพระจิต สวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้น พวกเราได้เริ่มอาศัยอยู่ในสวรรค์นี้แล้ว เพราะเราได้รับการประทับตราจากพระจิตซึ่งเป็นจุดเริ่มของทุกสิ่งในสวรรค์ กล่าวคือ นี่คือเงินมรดกที่เราได้รับอยู่ในมือของเรา เรามีสวรรค์อยู่ในมือด้วยตราประทับนี้

"อย่างไรก็ตาม หลักประกันแห่งสวรรค์เพื่อชีวิตนิรันดรไม่ได้ช่วยหยุดยั้งคริสตชนให้หลุดพ้นจากการประจญล่อลวง เมื่อใดที่เราต้องการยกเลิกอัตลักษณ์ของการเป็นคริสตชนล่ะก็ สิ่งนี้จะทำให้เราเป็นคริสตชนที่ไม่กระตือรือร้นทันที มันจะเป็นคริสตชนที่ไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ ใช่ เขาไปมิสซาวันอาทิตย์ แต่อัตลักษณ์ของเขาไม่ปรากฏออกมาในวิถีการดำเนินชีวิตของเขา เขาอาจดูเหมือนว่าดำเนินชีวตเหมือนพวกนอกรีตไร้ความเชื่อ แต่เขาก็เป็นคริสตชน การเป็นคริสตชนที่ไม่กระตือรือร้น ก็คือการทำให้อัตลักษณ์ของเราสูญหายไป

"บาปอีกประการหนึ่ง พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกตามที่เราได้ยินในพระวรสารว่า 'จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาฟาริสี พวกหน้าซื้อใจคด' การหน้าซื่อใจคดก็คือการเสแสร้ง อาทิ เสแสร้งว่า ฉันแกล้งเป็นคริสตชน แต่ฉันไม่(ดำเนินชีวิต)เป็นคริสตชน ฉันพูดว่า ใช่ ฉันเป็นคริสตชน แต่ในความเป็นจริง ฉันทำสิ่งที่ไม่ใช่คริสตชนเลย

"ดังนั้น ความรัก, สันติ, ความอดทน, ความใจดีอ่อนโยน, ความดีงาม, ความเชื่อ, ความสุภาพ และการควบคุมตัวเอง จะเป็นหนทางนำเราไปสู่สวรรค์ สวรรค์เริ่มต้นจากตรงนี้ เพราะเรามีอัตลักษณ์ตราประทับแห่งคริสตชนกับตัว พวกเราได้รับการประทับตราจากพระจิตแล้ว ขอให้เราวอนขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานเพื่อดูแลรักษาตราประทับแห่งอัตลักษณ์คริสตชนของเราด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments