Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราทำประโยชน์ให้สังคมบ้างหรือยัง"

โป๊ปฟรังซิส: "สมาชิกครอบครัวต้องพูด 'ขอร้อง, ขอบคุณ และขอโทษ' แก่กัน"

Must Read! คริสตชนคาทอลิกกับความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ในฐานะพลเมืองของชาติ

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนยุคนี้ถูกเบียดเบียนมากกว่าศตวรรษแรกๆ"

ฟาติมาสาร: สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2013 (29 ธ.ค. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหมดหวังในการภาวนาเพื่อสันติภาพโลก"

โป๊ปฟรังซิส: "ประวัติศาสตร์ความรอดเริ่มต้นด้วยการเดิน"

โป๊ปฟรังซิสเข้าถวายพระพรโป๊ปกิตติคุณโอกาสคริสต์มาส

โป๊ปฟรังซิส: "พระคริสตเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเราทุกวัน"

โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญโยเซฟฟังพระเจ้ามากกว่าฟังความภูมิใจของตัวเอง"