โป๊ปฟรังซิส: "ประวัติศาสตร์ความรอดเริ่มต้นด้วยการเดิน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน ประวัติศาสตร์ความรอดของมนุษยชาติเริ่มต้นที่ "การเดินจาริกไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา" ตั้งแต่สมัยอับราฮัมมาจนถึงทุกวันนี้ที่พระเจ้ายังคงเดินเคียงข้างเราเสมอ ทรงชี้ คนต่ำต้อยที่สุดอย่างคนเลี้ยงแกะได้เป็นคนแรกที่รู้เรื่องการประสูติของพระเยซู เพราะพวกเขาตื่นตัวและเฝ้ารอตลอดเวลา เราก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกัน


เมื่อเวลา 21.25 น. ของวันอังคารที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา (ตรงกับ 03.25 น. ของเช้ามืดวันที่ 25 ธ.ค. ตามเวลาไทย) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ ซึ่งจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยมิสซาคริสต์มาสปีนี้ เป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปาถวายในสมณสมัยของพระองค์

ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันเรื่อง "ธรรมล้ำลึกของการเดิน" ใจความว่า:

- การเดินนำเราให้คิดถึงประวัติศาสตร์ความรอดของมวลมนุษยชาติ การเดินเป็นกิริยาที่ทำให้เราได้คิดถึงประวัติศาสตร์ของเรา เริ่มตั้งแต่สมัยของอับบราฮัม บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา ตั้งแต่ช่วงเวลานั้น อัตลักษณ์ของเราที่เป็นผู้มีความเชื่อได้เผยแสดงออกผ่านทางการเดินจาริกไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ประวัติศาสตร์นี้ พระเจ้าทรงเดินไปพร้อมกับเราทุกคน

- จนถึงตอนนี้ ในยุคของเราก็ยังมีช่วงเวลาของความมืดและความสว่าง, ความซื่อสัตย์และความไม่ซื่อสัตย์ การนบนอบและการไม่นบนอบ ถ้าเรารักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เราจะเดินอยู่บนความสว่าง แต่ถ้าเราปิดใจไม่รับใคร หยิ่งยโสโอหัง เห็นแก่ตัว เราก็เดินอยู่ในความมืดแล้ว เหมือนอย่างที่นักบุญจอห์น อัครสาวก เขียนไว้ว่า ใครที่เกลียดชังเพื่อนมนุษย์ เขาก็อยู่ในความมืด และไม่รู้หนทางที่จะก้าวไปต่อ เพราะความมืดได้ปิดตาของเขาแล้ว" (1 จอห์น 2:11)

- อย่างไรก็ตาม ในคืนนี้เองที่มีแสงส่องสว่างอย่างยิ่งใหญ่ พระหรรษทานของพระเจ้าได้ถูกเผยแสดงและประวัติศาสตร์การช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปได้เริ่มขึ้น พระหรรษทานนี้ได้รับการเผยแสดงสู่โลกผ่านทางพระเยซู ผู้ทรงบังเกิดจากพระนางพรหมจารีย์มารีอา พระองค์คือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

- พระวรสารในมิสซานี้ บอกเราเกี่ยวกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะทำอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวการประสูติมาของพระเยซู พวกเขาเป็นคนแรกที่ได้ทราบข่าว ทั้งที่เป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับการยกย่องในสังคม พวกเขาเป็นคนแรกที่ได้ยินข่าวเพราะพวกเขาตื่นเฝ้า เฝ้ารอว่าคืนนี้จะมีใครมาทำอันตรายฝูงแกะของเขาไหม ดังนั้น เราก็ต้องเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้ และยังต้องเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่เข้าไปคุกเข่าหน้าพระกุมารและถวายพระพรแด่พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์

- ในคืนนี้ ขอให้เราแบ่งปันความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ขอให้เราแบ่งปันให่้คนอื่นรู้ว่า พระเจ้ารักเรามากๆ พระองค์ถึงกับประทานพระบุตรแต่องค์เดียวมาเพื่อเรา พระเจ้าตรัสกับเราเสมอว่า "จงอย่ากลัว" (ลูกา 2:10) และพ่อก็อยากย้ำพวกท่านเช่นกันว่า "จงอย่ากลัว พระบิดาของเราทรงมีความอดทนและเอ็นดูเรา พระองค์รักเรา พระองค์ประทานพระเยซูมานำทางเราไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา พระเยซูคือความสว่างที่ส่องแสงในความมืด พระองค์คือสันติของเราทุกคน อาแมน"

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพที่วาติกัน

Read More: Vatican Radio

Comments