โป๊ปฟรังซิส: "พระคริสตเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเราทุกวัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือ การเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนในทุกๆวัน ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจและรับเสด็จพระคริสตเจ้าที่กำลังจะเสด็จมาอย่างดี


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- จากบทอ่านและพระวรสารวันนี้ พ่ออยากแบ่งปันข้อคิด 3 ประการ นั่นคือ 1) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในประวัติศาสตร์ 2) การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายของเวลา และ 3) การเสด็จมาของพระเจ้าในชีวิตของเรา

- พูดถึงการเสด็จมาอย่างสุดท้าย (เสด็จมาในชีวิตของเรา) อย่างที่นักบุญเบอร์นาร์ดเคยกล่าวไว้ว่า "การเสด็จมาครั้งที่สามของพระคริสตเจ้า ก็คือการเสด็จเข้ามาในชีวิตของพระศาสนจักรและชีวิตคริสตชน"

- การเสด็จมาครั้งที่สามของพระเจ้าคือการเสด็จมาในชีวิตของเรา พระเจ้าเสด็จมาในพระศาสนจักรทุกวัน พระองค์มาเยี่ยมเราทุกคน เยี่ยมจิตวิญญาณของเราด้วย

- พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกวันว่า "มา! มาเถิด" ทั้งนี้ เพื่อให้เราเปิดจิตวิญญาณ และตื่นเฝ้ารับการเสด็จมาของพระเจ้า มันมีความแตกต่่างมากนะระหว่างการที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา กับการที่พระองค์ไม่เสด็จเข้ามาในชีวิตเรา

- ดังนั้น ขอให้เรากล่าววิงวอนต่อพระเจ้าเสมอๆว่า "เชิญเสด็จมาเถิดพระเยซูคริสต์" และขอโปรดทอดพระเนตรมายังจิตวิญญาณของเราด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments