Posts

พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเด็กๆโอกาสคริสต์มาส

โป๊ปฟรังซิส: "การนินทาคือการทำร้ายและทำลายคนอื่น"

โป๊ปฟรังซิส: "เรามอบมิตรภาพของพระเยซูให้คนอื่นด้วยการช่วยเหลือทุกคน"

โป๊ปฟรังซิส: "ความเงียบจะช่วยเราพบธรรมล้ำลึกของพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "ความสุภาพถ่อมตนคือสิ่งสำคัญในชีวิต"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ดูถูกคนอื่นคือพวกนอกรีต"

โป๊ปฟรังซิส: "จงให้พระเจ้านำทางและเขียนชีวิตให้เรา"

ฟาติมาสาร: HAPPY BIRTHDAY … บุคคลแห่งปี 2013 (22 ธ.ค. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงในหมู่ประชากรพระเจ้า"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ซึมเศร้า เขาก็อยู่ห่างจากพระเจ้า"