Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า"

Update: วาติกันแถลงเรื่องมิสซาฉลองการเริ่มศาสนบริการอัครสาวกเปโตรของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม

ทำไมพระสันตะปาปาเลือกพระนาม "ฟรานซิส"

โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าไม่มีความเชื่อในพระคริสต์ พระศาสนจักรก็เป็นแค่เอ็นจีโอผู้น่าสงสาร"

พระสันตะปาปาองค์ใหม่: สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

Update: สรุปการแถลงข่าวการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2013

ฟาติมาสาร - พระสันตะปาปาองค์ใหม่ ... โปรดพิจารณา (17 มีนาคม 2013)

อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่: "ต้องปฏิรูปโรมันคูเรียด่วนที่สุด"

Update: สรุปการแถลงข่าวการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ประจำวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2013

ตารางเวลาการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่