Posts

Showing posts from August, 2013

ฟาติมาสาร - เสียงบ่นจากอเมริกันคาร์ดินัล (1 ก.ย. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตเยาวชนยุคนี้ว้าวุ่นเหมือนนักบุญออกัสตินตอนหนุ่มๆ"

โป๊ปฟรังซิส: พระเยซูไม่เคยกีดกันเราให้เข้าประตูแคบ

โป๊ปฟรังซิสใจดีให้นักเรียนญี่ปุ่นเข้าเฝ้าแม้ทรงพักร้อนประจำปี

โป๊ปฟรังซิส: "ความเชื่อในพระเจ้ากับบาปเป็นเรื่องสวนทางกันเสมอ"

โป๊ปฟรังซิสหวังเห็นคาทอลิกสวดสายประคำทุกวัน

โป๊ปฟรังซิส: นักฟุตบอลคือคนดังที่ต้องวางตัวเป็นแบบอย่างให้สังคม

ฟาติมาสาร - วาติกันพักร้อน แต่พระสันตะปาปาไม่พัก (18 ส.ค. 2013)

โป๊ปฟรังซิส: "ความต้องการที่จะได้พบกับพระคริสตเจ้าคือกุญแจสำคัญของชีวิตคริสตชน"

โป๊ปฟรังซิส: "เยาวชนไม่ได้มางานเยาวชนโลกเพราะพระสันตะปาปา แต่เป็นเพราะพระเยซู"