Posts

โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีชีวิตชีวาในพระศาสนจักร"

โป๊ปฟรังซิสถวายมิสซาระลึกถึงบุญราศีฆูนิเปโร่ เซร์ร่า (เซอร์ร่า)

โป๊ปฟรังซิส: "ปัญหาทุกอย่างเราชนะได้ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน"

โป๊ปฟรังซิส: "เราควรเน้นคุณภาพของสงฆ์คาทอลิก มากกว่าปริมาณ"

โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้คูร์ซิลโล่ออกจากมุมสุขสบายในชีวิตและไปช่วยคนชายขอบในสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "อัตลักษณ์คริสตชนคือการรับใช้ - เราไม่ได้เป็นคริสตชนเพื่อให้ดูภาพลักษณ์ดี"

โป๊ปฟรังซิส: "ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงจัดเป็นเรื่องอัปยศอย่างแท้จริง"

โป๊ปฟรังซิส: "เราเรียนประวัติศาสตร์ความรอดและเทวศาสตร์ได้ แต่ถ้าไม่มีพระจิต เราจะไม่มีวันเข้าใจความจริง"

โป๊ปฟรังซิส: "บทเทศน์ของพระสงฆ์ต้องไม่น่าเบื่อ อย่าถวายมิสซาแบบเร่งๆ อย่าทำตัวเป็นผู้จัดการ"

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องจดจำวันที่ได้พบกับพระเยซู"