โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงในหมู่ประชากรพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ เตือนสติ อย่าให้ความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์เถลิงอำนาจในหมู่ประชากรของพระเจ้าเด็ดขาด ทรงย้ำ อย่าติดกับดักการแสวงหาอำนาจในพระศาสนจักร ทรงชี้ ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปก็เป็นประกาศก และเราต้องรักษาจิตวิญญาณนี้ไว้ให้ได้


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านของวันนี้จากหนังสือกันดารวิถี ระบุชัดเจนว่า ประกาศกคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและเป็นผู้ที่รู้ว่าจะก้าวไปยังอนาคตได้อย่างไร ประกาศกที่แท้จริงจะรักษาพระสัญญาของพระเจ้าให้คงอยู่ตลอดเวลา พวกเขาได้เห็นคนทนทุกข์มากมาย แต่ก็ยังสามารถนำพละกำลังมามอบให้ประชาชนได้มองไปข้างหน้า

- พระเจ้าก็เช่นกัน พระองค์มองมายังมนุษย์ ผ่านทางการมอบประกาศกให้กับพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาแห่งการทุกข์ระทมสุดๆ แต่เมื่อถึงคราวที่ไม่มีจิตวิญญาณประกาศกอยู่ในหมู่ประชากรของพระเจ้า พวกเราก็ติดกับดักของความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์แล้วล่ะ

- พระวรสารวันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆ เมื่อบรรดาสมณะมาถามพระเยซูว่า "ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครมอบอำนาจให้กับท่าน" เขาถามเพราะไม่เข้าใจประกาศก พวกเขาลืมพระสัญญาของพระเจ้าไปแล้ว พวกเขาไม่ฟังพระวาจาของพระเจ้า พวกเขาห่วงแต่อำนาจของตัวเอง พวกเขาคิดว่าตัวเองมีอำนาจคนเดียว

- เมื่อใดที่ไม่มีประกาศกหรือผู้ที่ได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่ในหมู่ประชากรของพระเจ้า ความว่างเปล่าก็บังเกิดและถูกเติมลงไปด้วยความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์ ความทรงจำในอดีตและความหวังในอนาคตก็ถูกลดทอนเหลือแค่ปัจจุบัน กล่าวคือ มันไม่มีความทรงจำในอดีต และไม่มีความหวังสำหรับอนาคต

- เมื่อใดที่ความมักใหญ่ใฝ่สูงภายใต้ศักดิ์สงฆ์เถลิงอำนาจ พระวาจาของพระเจ้าก็แทบจางหายไป และผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็จะร่ำไห้ เพราะพวกเขาไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าได้อีกต่อไป

- ดังนั้น ขอให้เราเตรียมตัวรับการบังเกิดมาของพระเจ้า ด้วยการภาวนาว่า "พระเจ้าข้า โปรดอย่างให้เราขาดแคลนประกาศกในหมู่พวกเราเลย ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปก็เป็นประกาศก ฉะนั้น ขอให้เราอย่าลืมพระสัญญาของพระเจ้า ขอให้เราอย่าเหน็ดเหนื่อยที่จะก้าวไปข้างหน้า"

Read More: Vatican Radio

Comments