โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่ซึมเศร้า เขาก็อยู่ห่างจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คริสตชนต้องเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ส่วนคริสตชนที่ซึมเศร้า ก็เป็นคนที่ห่างไกลจากพระเจ้า เพราะพระเยซูคือองค์แห่งความชื่นชมยินดีของเรา พร้อมกันนี้ ทรงอวยพรรูปพระกุมาร และย้ำเด็กๆ "เวลาอยู่หน้าถ้ำพระกุมาร ช่วยสวดให้พ่อด้วยนะ"


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ในวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พร้อมกันนี้ ทรงอวยพร "รูปพระกุมารเยซู" ที่เด็กๆเตรียมนำไปไว้ในรางหญ้าที่บ้านด้วย ในส่วนของบทเทศน์แบ่งปันประจำวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- วันนี้ เป็นวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี (Gaudete Sunday) พิธีกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี เต็มไปด้วยความสุข ทั้งนี้ เพื่อให้เราได้เตรียมตัวสมโภชคริสต์มาสด้วยความปลื้มปีติ กระนั้น ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารไม่ใช่แค่ประเภทของความชื่นชมยินดีแบบทั่วไป เพราะนี่คือความชื่นชมยินดีที่มาจากการรับรู้ว่าเราได้รับการต้อนรับและได้รับความรักจากพระเจ้า

- ความชื่นชมยินดีตามแบบฉบับคริสตชนก็เหมือนกับความหวัง ซึ่งตั้งอยู่บนความน่าเชื่อถือของพระเจ้า พระองค์ทรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเราเสมอ ใครที่เชื่อในพระเจ้า เขาก็จะพบกับความสุขสันติในจิตใจ และไม่มีสิ่งใดมาพรากสันติในจิตใจของเขาไปได้

- ความชื่นชมยินดีก็คือพระคริสตเจ้า ด้วยเหตุนี้เอง คริสตชนที่ซึมเศร้าทุกข์ระทม เขาก็อยู่ไกลจากพระคริสต์ ดังนั้น เราต้องไม่ทอดทิ้งพวกเขาให้อยู่เพียงลำพัง แต่เราต้องภาวนาให้พวกเขาและช่วยพวกเขาให้สัมผัสถึงความอบอุ่นแห่งประชากรของพระเจ้า

ตอนท้าย หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายสัตบุรุษทุกคน ก่อนจะอวยพรพระกุมารซึ่งเป็นประเพณีที่พระสันตะปาปาจะปฏิบัติทุกปี โอกาสวันอาทิตย์แห่งความชื่นชมยินดี

โดยพระสันตะปาปาตรัสกับเด็กทุกคนที่ถือพระกุมารว่า "เด็กๆที่รัก เมื่อพวกหนูภาวนาต่อหน้าถ้ำพระกุมาร โปรดภาวนาเพื่อพ่อด้วยนะ และพ่อก็จะภาวนาให้พวกหนูด้วย ขอบใจมากๆ และขอให้มีความสุขกับคริสต์มาสนะ"

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments