โป๊ปฟรังซิส: "ความสุภาพถ่อมตนคือสิ่งสำคัญในชีวิต"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความสุภาพถ่อมตนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เพราะชีวิตเราเหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้งหลายอย่าง เราจึงต้องขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมให้กับเรา


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- บทอ่านและพระวรสารประจำมิสซานี้ เราพบว่า สตรีที่ทุกคนว่าเป็นหมัน ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าทำให้เธอคลอดบุตร ทั้งภรรยาของโนอาห์และนางเอลิซาเบ็ธ ภรรยาของซัคคาเรีย (เศคาริยาห์) เราเห็นได้เลยว่า พระเจ้าทรงทำสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ พระองค์ทรงช่วยคนที่ดูเหมือนจะหมดหวัง ให้มีความหวังได้อีกครั้ง

- พระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของสตรีเหล่านี้ พร้อมตรัสว่า "เราจะให้เจ้าบังเกิดบุตร" มันเป็นเหมือนภาพประกาศกที่อยู่กลางทะเลทรายที่ดูยังไงต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ แต่พระเจ้าก็ทำให้ต้นไม้บังเกิดเป็นป่าอันร่มรื่นได้

- การช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปก็เช่นกัน การเข้ามาเกี่ยวข้องของพระเจ้าในชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราพบแต่สิ่งดีๆ พระองค์คือผู้ช่วยเราให้ได้รับความรอด อย่าเข้าใจผิดนะว่า เราสามารถรอดพ้นจากบาปได้ด้วยตัวเอง มนุษย์หลายคนพยายามจะจินตนาการว่าเราสามารถรอดพ้นจากบาปได้ด้วยตัวเอง

- การเข้ามาเกี่ยวข้องของพระเจ้าในชีวิตของเราช่วยเราให้เดินไปบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีพระองค์เท่านั้นที่ทำได้ แล้วเราล่ะ เราทำอะไรบ้างในส่วนของเรา

- อันดับแรก ตระหนักถึงความขาดแคลนของตัวเรา เราไร้ซึ่งความสามารถในการให้ชีวิต เราต้องตระหนักสิ่งนี้ และสอง เราต้องทูลถามพระเจ้าว่า "พระเจ้าข้า ลูกต้องการให้ชีวิตบังเกิดผลดี ความเชื่อของลูกต้องบังเกิดผลเพื่อจะได้ถ่ายทอดต่อให้คนอื่นได้"

- พี่น้องที่รัก พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า ความสุภาพถ่อมตนถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เราต้องยอมรับอย่างถ่อมตนว่า เราเป็นคนขาดแคลนเหมือนทะเลทราย เราต้องวอนขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานเพื่อให้ชีวิตเราครบครัน

Read More: Vatican Radio

Comments