Posts

โป๊ปฟรังซิส: "ความรักของเรายิ่งใหญ่หรือจืดชืด"

โป๊ปฟรังซิส: "สหพันธ์นักบุญรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกัน"

Must See!! ความน่ารักของเด็กน้อยกับพระสันตะปาปา

โป๊ปฟรังซิส: "ความหวังแบบคริสตชนไม่ใช่การมองโลกแง่ดี"

โป๊ปฟรังซิส: "ขอบคุณสมาชิกครอบครัวนักข่าวคาทอลิกที่เสียสละเวลาให้พระสันตะปาปา"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาภาวนา เราต้องภาวนาเพื่อผู้อื่นด้วย"

โป๊ปฟรังซิส: "ครอบครัวของเราสวดพร้อมหน้ากันบ้างหรือเปล่า"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าลืมพูด ขอบคุณ-ขอโทษ-เสียใจ กับสมาชิกในครอบครัว"

โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทิ้งเด็กและคนชราให้เป็นส่วนเกินของสังคม"

โป๊ปฟรังซิส: "เวลาแก้บาป ต้องจริงใจสารภาพบาปผิดและอับอายในบาปที่ทำ"