โป๊ปฟรังซิส: "เวลาภาวนา เราต้องภาวนาเพื่อผู้อื่นด้วย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนต้องสวดขอพระเจ้าและสวดภาวนาเพื่อผู้อื่นด้วย เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงสวดภาวนาเพื่อเราทุกคน ทรงชี้ พระเยซูไม่ใช่วิญญาณ แต่เป็นมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อแบบเราทุกคน


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนก่อนที่จะทรงเลือกบรรดาอัครสาวกทั้ง 12 คน พระเยซูทรงภาวนาเพื่ออัครสาวกทั้ง 12 คนและเพื่อประชาชนทุกคน

- พระเยซูทรงช่วยเหลือเราด้วยการอธิษฐานภาวนาของพระองค์ ทรงช่วยเหลือเราด้วยการเสียสละของพระองค์ ตอนนี้ พระเยซูได้เสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วและพระองค์ยังคงภาวนาให้เราเหมือนเดิม การที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วยังภาวนาให้เรา หมายความว่า พระเยซูคือจิตวิญญาณอย่างนั้นหรือ?

- ไม่เลย! พระเยซูไม่ใช่วิญญาณ พระองค์คือคน คนที่มีเลือดเนื้อเหมือนเนื้อหนังของเรา พระเยซูทรงมีรอยแผลบนฝ่ามือ, เท้า และสีข้าง เวลาพระองค์สวดภาวนา พระองค์แสดงให้เห็นถึงรางวัลของการความรอด

- บ่อยครั้ง พวกเรามักพูดกับคนอื่นว่า "สวดให้เราด้วยนะ เรามีปัญหาเยอะจริงๆ" นี่เป็นเรื่องดี เพราะเราคือพี่น้องกันและเราต้องภาวนาเพื่อกันและกัน พระเยซูก็ทรงสวดให้พวกเราทุกคนด้วยเช่นกัน

- ดังนั้น ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอ เราต้องขอบคุณพระองค์สำหรับการประทานพี่น้องที่สวดภาวนาเพื่อเราและวอนขอเพื่อเรา เราต้องภาวนาขอพระเยซูว่า "พระเจ้า โปรดช่วยลูกด้วย โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วย"

Read More: Vatican Radio

Comments