Posts

ฟาติมาสาร - จาก “พ่อค้ายาเสพติด” สู่ชีวิต “สงฆ์คาทอลิก” (22 ก.ค. 2012)

ฟาติมาสาร - เมื่อสันตะสำนักและวาติกันแถลงงบการเงินประจำปี (15 กรกฎาคม 2012)

ฟาติมาสาร - เปิดบัญชี “ธนาคารวาติกัน” (8 กรกฎาคม 2012)

ฟาติมาสาร - รู้จัก “ปีแห่งความเชื่อ” แบบข้อมูลแน่นๆ (1 กรกฎาคม 2012)

ฟาติมาสาร - ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทนานาชาติ (17 มิ.ย. 2012)

ฟาติมาสาร - ความสับสนอลหม่านสุดๆในวาติกัน (10 มิ.ย. 2012)

ฟาติมาสาร: VATILEAKS – คดีหักเหลี่ยมโหดในวาติกัน (3 มิ.ย. 2012)