Posts

โป๊ปฟรังซิส: “พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร อย่าอวดตนว่ารู้ทุกเรื่อง แต่จงเรียนรู้อยู่เสมอ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ต้องไม่ทึกทักว่าตนรู้ไปหมดทุกเรื่อง อย่าคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องที่สุดเสมอ แต่จงดำเนินชีวิตสุภาพถ่อมตน รู้จักรับฟังสัตบุรุษ พร้อมตระหนักว่า ยังมีหลายสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้จากสัตบุรุษ แม้กระทั่ง เรียนรู้จากคนที่ละทิ้งความเชื่อด้วย ทรงย้ำ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร อย่ามีทัศนคติเผด็จการในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้า อย่าประพฤติตนราวกับว่ากลุ่มคริสตชนคืออาณาจักรที่ตัวเองเป็นคนปกครอง ช่วงสายวันพุธที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ให้เป็นคนสุภาพถ่อมตนอยู่เสมอ และตระหนักถึงหน้าที่อภิบาลว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้แห่งพระเมตตาของพระเจ้า พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า “ในจดหมายที่นักบุญเปาโลส่งถึงทิโมธีและทิตัส ท่านได้เน้นเรื่องคุณภาพของพระสงฆ์ อาทิ ความสามารถในการต้อนรับคนอื่น, ความสุขุมรอบคอบ, ความอดทน, ความนอบน้อม, คว

สันตะสำนักตั้งฝ่ายพิจารณาคดีความล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักร

Image
สันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดตั้งฝ่ายพิจารณาคดีภายในสมณกระทรวงหลักความเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับคดีร้ายแรงในพระศาสนจักร เฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ และการล่วงละเมิดทางเพศต่างๆ ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพระคาร์ดินัลหรือพระสังฆราช ทั้งหมด 7 คน ซึ่งทั้งหมดนั้น พระสันตะปาปาจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกด้วยพระองค์เอง อนึ่ง วาติกันแถลงว่า ฝ่ายพิจารณาคดีพิเศษนี้ มีสิทธิอันชอบธรรมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เป็นต้นไป Read More: Vatican Radio

โป๊ปฟรังซิส: “จงเป็นผู้รับใช้ที่ไม่หวังผลตอบแทน”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน จงเป็นผู้รับใช้ที่ไม่หวังผลตอบแทนแบบที่พระเยซูทรงสอน อย่าเป็นผู้รับใช้ที่เปลี่ยนทัศนคติการรับใช้ให้เป็นอำนาจบาตรใหญ่ ทรงย้ำ คริสตชนไม่สามารถเป็น “ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย” เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินทองไปพร้อมๆกัน  ช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงเล่าเรื่อง “ผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์” ผู้รับใช้ที่ออกไปไถนาหรือเลี้ยงแกะ พอตกเย็นกลับมาบ้าน ก็ยังต้องทำงานรับใช้เจ้านายต่อไป โดยไม่ได้หยุดพักเลย พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันว่า “พวกเราบางคนอาจแนะนำให้ผู้รับใช้คนนี้ไปยังสหภาพแรงงานของตนเพื่อขอคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับวิธีต่อรองกับเจ้านาย แต่พระเยซูตรัสว่า ‘ไม่ การรับใช้คือทุกสิ่ง เพราะแนวทางของพระองค์คือทัศนคติของการรับใช้ พระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ พระองค์ทรงแทนพระองค์เองประดุจผู้รับใช้ ผู้ที่มาเพื่อรับใช้และไม่ได้มาใช้งานคนอื่น พระองค์ตรัสไว้ชัดเจนมาก ดังนั้น พระเจ้าทรงแสดงให้บรรดาอัครสาวกเห็นถึงหนทางของผู้ที่ได้รับความเชื่อ ความเชื่อที่ทำให้

โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนที่ไม่รู้จักให้อภัย เขาก็ทำเรื่องเสื่อมเสีย”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนที่ไม่รู้จักการให้อภัย เขาก็ทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสีย และเขาก็ไม่ใช่คริสตชน ทรงชี้ คริสตชนต้องรู้จักให้อภัย แล้วเราจะได้รับการอภัยจากพระบิดา ทรงชี้ ตรรกะแบบมนุษย์ทำให้เราหาทางแก้แค้น ทรงสอน ความเสื่อมเสียของคนเป็นคริสตชน ก็คือ การประกาศว่าตัวเองเป็นคริสตชน แต่ดำเนินชีวิตเป็นคนนอกรีต ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำพิธีนี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาอัครสาวกว่า “วิบัติจงเกิดกับผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้น ถ้าจะเอาหินโม่แขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเล จะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงคนเดียวให้ทำบาป” พระสันตะปาปา ทรงเทศน์สอนแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พ่อขอให้ข้อคิด 3 ประการจากพระวรสารวันนี้ นั่นคือ ความเสื่อมเสีย การให้อภัย และความเชื่อ “พระคริสตเจ้าตรัสว่า ‘วิบัติแก่ผู้ที่ทำเรื่องเสือมเสีย’ ขณะที่เนื้อหาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงติตัส ท่านนักบุญให้แนวทางล้ำค่าถึงวิธีการที่พระสงฆ์ควรจะประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตของเขา นั่นคือ เขาต้

โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องเอาชนะความแตกต่างและความเป็นอริในกลุ่มคริสตชน”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน วันระลึกถึงการถวายมหาวิหารลาเตรัน เชิญเราไตร่ตรองถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคน เราต้องเอาชนะความเป็นศัตรูกันและความแตกต่างในกลุ่มคริสตชนให้ได้ พร้อมกันนี้ ทรงร่วมรำลึก 25 ปีแห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินด้วย  ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมจำนวนมาก ในส่วนบทเทศน์ก่อนนำภาวนา วันนี้ พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันระลึกถึงการถวายมหาวิหารลาเตรัน ซึ่งเป็น “อาสนวิหารของสังฆมณฑลโรม” พระสันตะปาปา จึงตรัสแบ่งปันว่า “มหาวิหารลาเตรันเป็นอาสนวิหารของกรุงโรม มีคำพูดหนึ่งตามจารีตประเพณีเรียกที่นี่เป็น ‘แม่ของวัดต่างๆของกรุงโรมและของโลก’ ดังนั้น อาสนวิหารที่น่าเทิดทูนแห่งนี้ของลาเตรันจึงเป็นเหมือนแม่ให้กับวัดต่างๆของกลุ่มคริสตชนแห่งโลกคาทอลิก “ทุกครั้งที่เราเฉลิมฉลองการถวายวิหาร พวกเราได้ระลึกถึงความจริงอันเป็นเนื้อแท้ว่า วิหารที่เป็นวัตถุนี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยก้อนอิฐ ถือเป็นเครื่องหมายของพระศาสนจักรที่มีชีวิตและกระตือ

โป๊ปฟรังซิส: “ซิสเตอร์ซาเลเซียนจงให้การศึกษากับเยาวชนโดยไม่มีข้อแม้”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำซิสเตอร์ซาเลเซียน จงให้การศึกษากับเยาวชนทุกคนโดยไม่มีข้อแม้ พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่า “ก่อการร้ายในหมู่คณะ ด้วยการนินทา” เพราะนี่คือระเบิดร้ายแรงที่จะทำลายคณะนักบวช ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ที่มาเข้าเฝ้า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงโรม โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องบรรดาซิสเตอร์ให้ความใส่ใจต่อเยาวชนและคนยากไร้แบบที่นักบุญจอห์น บอสโก ทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พ่อขอสนับสนุนซิสเตอร์ในการก้าวไปข้างหน้าด้วยแนวทางใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนบ้านของตนให้เป็นสภาพแวดล้อมเพื่อประกาศพระวรสาร, จัดเตรียมหนทางเพื่อเปลี่ยนแปลงและทำให้คนมาหาพระเจ้า และสร้างเยาวชนให้กลายเป็นผู้ประกาศพระวรสารเพื่อเยาวชนคนอื่นๆ นอกจากนี้ พ่อขอสนับสนุนทุกท่านให้รักษาการดำเนินชีวิตอยู่ในการสวดภาวนา การเฝ้าศีลมหาสนิท และการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า “สำหรับพันธกิจของคณะท่ามกลางเยาวชน พ่อขอเรียกร้องซิสเตอร์ให้อยู่ในทุกแห่งทุกหนเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าและ

โป๊ปฟรังซิส: “ลูกเสือชาวบ้านจงรักษาการตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม”

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้กำลังใจบรรดาลูกเสือชาวบ้าน ก้าวเดินอย่างมั่นคงบนวิถีครอบครัว, การดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า และเป็นคนดีที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ทรงย้ำ คริสตชนรับการอบรม เพื่อเป็นศิษย์ธรรมทูตที่ดีของพระเยซู เราไม่ได้รับการอบรมเพื่อรางวัลในโลกนี้ ช่วงสายวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ "กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน" ที่มาเข้าเฝ้า ในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้โอวาทพวกเขาว่า “พ่อสนับสนุนพวกท่านในการเดินต่อไปบนวิถีของลูกเสือ โดยวิถีที่พ่ออยากเน้นย้ำวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่อง ก็คือ ครอบครัว, สรรพสิ่งต่างๆ และเมืองที่อาศัย “กระแสเรียกทุกอย่างเริ่มต้นก้าวแรกภายในครอบครัว กลุ่มลูกเสือชาวบ้านแบบพวกท่านก็ตั้งอยู่บนการศึกษาแบบต่อเนื่อง สำหรับพวกท่าน ผู้ปกครองที่เป็นคริสตชน พันธกิจการศึกษาพบต้นกำเนิดของตัวเองอยู่ในศีลสมรส ซึ่งการเติบโตของเด็กๆได้สร้างการอภิบาลที่แท้จริงในพระศาสนจักร “พ่อยังขอสนับสนุนพวกท่านให้เดินต่อไปบนหนทางของการดูแลสิ่งสร้างต่างๆ ปัญหาระบบนิเวศน์คือเรื่องสำคัญมากสำหรับความอยู่รอดของมนุษย์ มันมีม