สันตะสำนักตั้งฝ่ายพิจารณาคดีความล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักรสันตะสำนักประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดตั้งฝ่ายพิจารณาคดีภายในสมณกระทรวงหลักความเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการกับคดีร้ายแรงในพระศาสนจักร เฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เยาว์ และการล่วงละเมิดทางเพศต่างๆ

ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพระคาร์ดินัลหรือพระสังฆราช ทั้งหมด 7 คน ซึ่งทั้งหมดนั้น พระสันตะปาปาจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกด้วยพระองค์เอง

อนึ่ง วาติกันแถลงว่า ฝ่ายพิจารณาคดีพิเศษนี้ มีสิทธิอันชอบธรรมตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เป็นต้นไป

Read More: Vatican Radio

Comments