Posts

โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนที่สะใจกับการตำหนิคนอื่น เป็นคริสตชนสอบตกทางความคิด"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คริสตชนที่สะใจเวลาได้ตำหนิตักเตือนผู้อื่น ถือเป็นพวกคริสตชนที่ยังไม่บรรลุทางความคิดอ่าน เพราะคริสตชนที่คุณสมบัติเพียบพร้อม จะตักเตือนคนอื่นด้วยความรัก ความเมตตา ความจริง และความสุภาพ ทรงย้ำ การตำหนิคนอื่นโดยไร้ความรักความเมตตา ไม่ต่างจากการผ่าตัดโดยไม่ฉีดยาชาให้คนป่วย และจะทำให้คนป่วยตายได้เลย ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสวันฉลองศาสนนามศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระ พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาสาวกให้รู้จักเขี่ยท่อนซุงออกจากดวงตาของเราเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องตนเอง พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า "การไปตำหนิพี่น้องของตนเองถือเป็นเรื่องเจ็บปวด เพราะเราตักเตือนตรงๆด้วยความรัก ความจริง และความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่มันจะไม่ใช่วิถีคริสตชน ถ้าหากเราชอบใจที่ได้ตำหนิคนอื่น พระวรสารวันนี้ เป็นแรงผลักดันให้พ่อแบ่งปันเรื่องการตำหนิและตักเตือนกันแบบพี่น้อง "อันดับแรก การตำหนิพี่น้องของตน เราควรตักเตือนด้วยความรักความเ

วาติกันบรรจุวันระลึกถึง "น.จอห์น ปอล ที่ 2 และ น.จอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกสากล

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงลงพระนามในกฤษฎีกาประกาศของสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ว่าด้วยการบรรจุวันระลึกถึง "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" และ "นักบุญจอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกแบบสากลแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานจาก ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ หนังสือพิมพ์ของนครรัฐวาติกัน สำหรับวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ที่ 23 จะเป็นวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ส่วนวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม อันเป็นวันที่พระองค์ถวายมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยการเป็นพระสันตะปาปา อนึ่ง วันระลึกถึงนักบุญทั้งสององค์นี้ วาติกัน "ไม่ได้" กำหนดให้เป็นวันฉลองบังคับ แต่จะเป็นแบบการฉลอง "ระลึกถึง" แทน Read More: CNS

โป๊ปฟรังซิส: "เรายังจะสวดขอให้พระบิดาอภัยเราอีกเหรอ ในเมื่อเรายังไม่ให้อภัยคนอื่น"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม เรายังจะมีหน้าไปสวดขอพระบิดาให้อภัยเราอีกเหรอ ในเมื่อเรายังไม่รู้จักการให้อภัยคนอื่น ทรงชี้ แบบอย่างของชีวิตคริสตชนคือจงรักศัตรู ทำดีต่อคนที่เกลียดชังเรา อวยพรคนที่สาปแช่งเรา และภาวนาให้คนที่คิดจะทำร้ายเรา ทรงย้ำ บ่อยครั้งเราตั้งตนตัดสินคนอื่น นินทาคนอื่นลับหลัง แต่พระเจ้าสอนเราไม่ใช่เหรอว่า อย่าตัดสินใคร และท่านจะไม่ถูกตัดสิน  ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาสาวกให้ "รักศัตรู ทำดีต่อคนที่เกลียดชังเรา จงอวยพรคนที่สาปแช่งเรา อธิษฐานให้คนที่ทำร้ายเรา และจงทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน" (ลูกา 6:27-38) พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระเยซูทรงสอนเราว่า จงรักศัตรู จงทำดีต่อคนที่เกลียดชังเรา จงอวยพรคนที่สาปแช่งเรา และจงภาวนาให้คนที่คิดจะทำร้ายเรา นี่แหละคือแบบอย่างของชีวิตคริสตชน นี่คือความรักโดยปราศจากเงื่อนไข เป็นการรักด้วยการกระทำอย่างแท้จริง จงทำดี จงให้ยืมโดยไม่หวังว่าจะต้องได้รับสิ่งใดกลับ

โป๊ปฟรังซิส: "ต่อให้ใครทำไม่ดีกับเรา เราควรจะมีความรักและเมตตาเขาด้วย"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เราต้องมีความรักความเมตตาต่อคนที่ไม่สามารถดีกับเราด้วย ไม่ใช่ทำดีเฉพาะคนที่ดีกับเรา เราต้องทำแบบนี้เหมือนที่พระบิดาทรงมีความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคน ทรงสอน พระศาสนจักรสอนเราให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ทั้งทางวาจาและการกระทำ ช่วงสายวันพุธที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปายังคงแบ่งปันเรื่อง "พระศาสนจักรกับความเป็นมารดา" เหมือนเช่นเคย พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พี่น้องที่รัก ในสัปดาห์ที่แล้ว พวกเราได้ร่วมกันแบ่งปันพระศาสนจักรกับความเป็นมารดา ซึ่งหล่อเลี้ยงความเชื่อ, นำทางเราให้ได้พบกับความรอด และปกป้องเราจากความชั่วร้าย วันนี้ พ่อยังคงจะแบ่งปันเรื่องความเป็นมารดา แต่จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแม่ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา "สำหรับพระวรสาร แก่นสำคัญคือความเมตตา พระเยซูทรงสอนบรรดาสาวกให้เปี่ยมด้วยความเมตตาเหมือนที่พระบิดาทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา พระศาสนจักรก็สอนบรรดาลูกๆทุกคนให้เปี่

โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูไม่เคยอภิบาลด้วยการเทศน์อยู่บนบัลลังก์ แต่เลือกวิธีอยู่กับสัตบุรุษ"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พระเจ้าทรงเลือกเราทุกคนให้ติดตามพระองค์ แม้เราจะเป็นคนบาปและมีหน้าตาอัปลักษณ์ แต่พระเจ้าทรงเลือกเราโดยไม่รังเกียจเลย ทรงสอน พระเยซูทรงใช้วิธีเทศน์สอนด้วยการมาอยู่กับฝูงชน รับใช้พวกเขา พระเยซูไม่เคยใช้วิธีเทศน์สอนด้วยการนั่งออกคำสั่งจากบัลลังก์ ช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเลือกศิษย์ 12 คน โดยก่อนจะเลือก พระเยซูทรงไปอธิษฐานภาวนาบนภูเขาตลอดทั้งคืน และหลังจากเลือกศิษย์ 12 คนแล้ว พระเยซูทรงลงมาจากภูเขาเพื่อพบกับประชาชนที่มาเฝ้าพระองค์ พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระวรสารวันนี้ มี 3 เหตุการณ์ที่พ่ออยากแบ่งปัน หนึ่งคือการสวดภาวนา พระเยซูทรงใช้เวลาทั้งคืนสวดภาวนาต่อพระเจ้า พระเยซูทรงภาวนาเพื่อเรา มันดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกๆนะที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อประทานความรอดพ้นแก่เรา พระเยซูผู้ทรงมีฤทธานุภาพและภาวนาขอพระบิดาเพื่อเรา "พระเยซูคือผู้วอนขอที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงยืนต่อหน้าพระบิดาเพื่อภา

วาติกันประกาศระเบียบใหม่ในการขอใบอวยพรจากพระสันตะปาปา

Image
ภาพ: Vatican Insider วาติกันออกประกาศอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 เป็นต้นไป ใครที่ต้องการ "ใบอวยพรจากพระสันตะปาปา" จะไม่สามารถหาซื้อจากร้านศาสนภัณฑ์รอบๆวาติกันอีกต่อไป เพราะสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ไม่ต้องการให้นำใบพรไปหากำไรเชิงการค้า โดยวิธีการใหม่ที่พระสันตะปาปาจะใช้ มี 3 วิธี 1) ติดต่อขอใบพรได้ที่สำนักสังคมสงเคราะห์ในสันตะสำนัก 2) ติดต่อผ่านสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศของตน 3) ติดต่อขอผ่านออนไลน์ (www.elemosineria.va) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขอใบอวยพร พระสันตะปาปาจะบริจาคให้ผู้ยากไร้ โดยผ่านทาง พระอัครสังฆราช คอนราด ครายิวสกี้ (ในภาพ) นักสังคมสงเคราะห์ส่วนพระองค์ อนึ่ง ใบอวยพรจากพระสันตะปาปา ส่วนมากจะเป็นโอกาสการแต่งงาน, ครบรอบการแต่งงาน หรือการอวยพรครอบครัว

โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าอดทนกับความผิดของเรา เราอดทนกับพระเจ้าบ้างไหม"

Image
สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน พระเจ้าทรงอดทนกับมนุษย์ ไม่ว่าเราจะทำบาปหรือทำชั่วขนาดไหน พระองค์ก็พร้อมให้อภัย แล้วตัวเราล่ะ เราอดทนกับพระเจ้าบ้างไหม ทรงชี้ ไม่ว่าจะเป็นนักบุญหรือคนบาป พระเจ้าก็เดินไปกับคนนั้นเสมอ ทรงย้ำ วันนี้ ฉลองแม่พระบังเกิด ดังนั้น อย่าลืม "แฮปปี้ เบิร์ดเดย์ แม่พระ" ภาพ: Getty Images ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ความพิเศษของมิสซานี้คือวันฉลองแม่พระบังเกิดด้วย ในส่วนบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า "หากเราพิจารณาการสร้างโลก เมื่อเราอ่านหนังสือปฐมกาล มันมีความอันตรายอยู่ประการหนึ่ง นั่นคือ ความอันตรายที่เราจะคิดว่าพระเจ้าคือนักมายากลที่บันดาลทุกสิ่งด้วยไม้กายสิทธิ์ นี่คือเรื่องน่ากลัวถ้าเราคิดแบบนั้น แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์ไม่ใช่แบบนั้น พระเจ้าสร้างทุกสิ่งและอนุญาตให้ทุกอย่างดำเนินไปข้างหน้าด้วยกฏเกณฑ์ข้างในจิตใจที่พระเจ้าทรงมอบให้เราแต่ละคน พระเจ้าให้อิสระแก่เรา แต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ขึ้นกับสิ่งต่างๆในระบบจักรวาล "พระ