วาติกันบรรจุวันระลึกถึง "น.จอห์น ปอล ที่ 2 และ น.จอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกสากลสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงลงพระนามในกฤษฎีกาประกาศของสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่ว่าด้วยการบรรจุวันระลึกถึง "นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2" และ "นักบุญจอห์น ที่ 23" ลงในปฏิทินคาทอลิกแบบสากลแล้ว ทั้งนี้ ตามรายงานจาก ลอสแซร์วาตอเร่ โรมาโน่ หนังสือพิมพ์ของนครรัฐวาติกัน

สำหรับวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ที่ 23 จะเป็นวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2

ส่วนวันระลึกถึงนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นวันที่ 22 ตุลาคม อันเป็นวันที่พระองค์ถวายมิสซาเริ่มต้นสมณสมัยการเป็นพระสันตะปาปา

อนึ่ง วันระลึกถึงนักบุญทั้งสององค์นี้ วาติกัน "ไม่ได้" กำหนดให้เป็นวันฉลองบังคับ แต่จะเป็นแบบการฉลอง "ระลึกถึง" แทน


Read More: CNS

Comments