Posts

Showing posts from November, 2012

ฟาติมาสาร - สวัสดีอิตาลี ... เราพบกันอีกแล้ว (2 ธ.ค. 2012)

ฟาติมาสาร - กฎการแต่งกายที่ถูกนำใช้อีกครั้ง (25 พ.ย. 2012)

ฟาติมาสาร - CHURCHES FOR SALE (เสนอขายโบสถ์) 18 พ.ย.2012

ฟาติมาสาร - “แม่พระ” กับ “ธงสหภาพยุโรป” (11 พฤศจิกายน 2012)