21 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ น่าเศร้าที่คนสมัยนี้ไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ ตรงกันข้าม เราเลือกการตะโกนใส่กันและพูดจาให้ร้ายคนอื่น 
 • ดังนั้น ทรงหวังเห็นคริสตชนทุกคนรู้จักค้นหาความสุภาพในตัวเองอีกครั้ง เพราะถ้าเราสุภาพถ่อมตน เราจะสามารถอดทนต่อความผิดของคนอื่นและสิ่งที่เราไม่ชอบ 
 • ทรงสอน จิตชั่วจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความอิจฉาริษยา ความขัดแย้ง และการนินทา เพื่อทำให้เราแตกแยกกัน วิธีแก้ปัญหานี้ เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตนและอดทนต่อกันด้วยความรัก
ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านสอนว่า คริสตชนต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- วันนี้เราเริ่มพิธีด้วยคำว่า 'ขอสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่าน' คำพูดคำนี้คือการบำรุงเลี้ยงสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกัน และยังหลีกเลี่ยงการสร้างสงครามและความขัดแย้ง คำพูดคำนี้ พระเจ้าทรงทักทายเราเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งสันติและรวมเราให้เป็นหนึ่ง ถ้าที่ใดไม่มีสันติ ถ้าที่ใดที่เราไม่สามารถทักทายกันด้วยคำพูดเหล่านี้ได้ ที่นั่นก็จะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดขึ้น หลักการนี้เราสามารถนำไปใช้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในโลก บ้านเมืองของเรา และในครอบครัว

- อย่างไรก็ตาม จิตชั่วมักจะหว่านเมล็ดพันธุ์ของสงคราม ความอิจฉา การริษยา ความขัดแย้ง และการนินทาให้เกิดกับพวกเรา เพื่อจะทำลายสันติและทำให้เราไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ว่าแต่ คริสตชนจะประพฤติตัวอย่างไรเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน เรื่องนี้ นักบุญเปาโลบอกไว้ชัดเจนว่า 'จงดำเนินชีวิตด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก'

- ความสุภาพถ่อมตน หมายความว่า เราจะไม่สามารถหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติได้ถ้าเราไม่สุภาพถ่อมตน ที่ใดมีความหยิ่งยโส ที่นั่นจะมีสงครามและความอยากจะเอาชนะกัน ความอยากที่ว่าตัวเองต้องเหนือกว่าคนอื่น หากไม่มีความสุภาพถ่อมตน ที่นั่นจะไม่มีสันติและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

- ทุกวันนี้ มันน่าเศร้ามากที่เราไร้ความสามารถในการพูดกันด้วยความสุภาพ เราเลือกที่จะตะโกนใส่กันและพูดจาให้ร้ายคนอื่น พ่อจึงอยากขอร้องคริสตชนทุกคนให้กลับไปค้นหาความสุภาพในตัวเอง การทำเช่นนี้จะทำให้เราสามารถอดทนอดกลั้นต่อความผิดของคนอื่น และอดทนต่อสิ่งที่เราไม่ชอบอีกด้วย

- ทัศนคติทั้งสามนี้คือสิ่งที่เราต้องลงมือทำทันที เพื่อจะสนองตอบต่อเสียงเรียกแห่งธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ซึ่งก็คือ ธรรมล้ำลึกของการเป็นกายเดียวในพระคริสตเจ้า นี่คือความเชื่อหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียว และเรามีพระบิดาองค์เดียวกัน ดังนั้น ขอให้เราช่วยกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ สายสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตน พากเพียร และอดทนต่อกันด้วยความรัก

20 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเรียนคำสอนไม่เพียงพอที่จะให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถ่องแท้ 
 • การจะรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง ขึ้นกับสามสิ่ง 
 • หนึ่ง สวดภาวนาขอพระบิดาโปรดประทานพระจิตให้เรา 
 • สอง รำพึงภาวนาสรรเสริญพระเจ้าด้วยความสงบเงียบ 
 • สาม ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านกล่าวว่า ท่านภาวนาขอพระเจ้าประทานพละกำลังแก่คริสตชนด้วยฤทธานุภาพของพระจิตและพระคริสตเจ้าผู้ทรงพำนักในจิตใจของท่าน

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- นักบุญเปาโลพูดถึงการเข้าสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า ว่าแต่ พวกเราจะรู้จักพระคริสตเจ้าได้อย่างไร เราจะเข้าใจความรักของพระคริสตเจ้าซึ่งเกินกว่าความรู้ของเราได้อย่างไร

- พระคริสตเจ้าประทับอยู่ในพระวรสารและเรารู้จักพระคริสตเจ้าด้วยการอ่านพระวรสาร เราทุกคนทำเช่นนี้ อย่างน้อย เราก็ได้ยินได้ฟังพระวรสารเวลาที่เราไปร่วมมิสซา การเรียนคำสอนก็สอนเราว่าพระคริสต์คือใคร แต่มันไม่เพียงพอหรอกนะ! การที่จะเข้าใจความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึกของพระเยซูคริสต์ เราจำเป็นต้องทำให้เป็นนิสัย สิ่งแรกที่ต้องทำคือการสวดภาวนา เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลคุกเข่าภาวนาว่า 'พระบิดา โปรดส่งพระจิตมาให้ข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระเยซู'

- การภาวนาตามตัวอักษรมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เรารู้จักพระคริสตเจ้า สิ่งที่สองที่เราต้องทำคือเราต้องภาวนาด้วยความสงบเงียบ เทิดทูนพระองค์ ถ้าพ่อไม่พูดผิดไป พ่อเชื่อว่า การภาวนาด้วยการเทิดทูนคือสิ่งที่เราแทบจะไม่รู้จักเลย พ่อขออนุญาตพูดเลยละกันว่า จงกล้าเสียเวลาต่อหน้าพระเจ้า ต่อหน้าธรรมล้ำลึกของพระเยซูคริสต์  เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระองค์ในความเงียบ พระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดและเราจะสรรเสริญพระองค์

- สิ่งที่สามที่จะทำให้เรารู้จักพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง ก็คือ เราต้องรู้จักตัวเอง การรู้จักตัวเองหมายถึงการยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราไม่สามารถสรรเสริญบูชาพระเจ้าถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป

- ดังนั้น พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า สิ่งแรกที่เราต้องทำคือสวดขอพระบิดา โปรดประทานพระจิตมาให้เรา เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง สิ่งที่สองคือเราต้องรำพึงภาวนาถึงธรรมล้ำลึก และสาม เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ยอมรับว่า เราเป็นคน 'ปากไม่สะอาด' และขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานแก่เราด้วย

19 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "ความยากจนคือสิ่งท้าทายให้คิดด้วยสติว่า เราจะเบือนหน้าหนีหรือจะเข้าไปช่วยเหลือ"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน การเห็นความยากจนคือการท้าทายเราให้คิดอย่างมีสติว่า เราจะเบือนหน้าหนีหรือจะเข้าไปช่วยเหลือ 
 • ทรงชี้ คนที่เลือกเบือนหน้าหนีไม่ช่วยเหลือ ต้องไตร่ตรองว่า เวลาสวดบทข้าแต่พระบิดา ตนเองใส่ใจกับสิ่งที่สวดหรือเปล่า โดยเฉพาะคำว่า 'โปรดประทานอาหารประจำวัน' 
 • ทรงย้ำ ยังมีคนที่อดอยากและหิวโหยซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากพระสันตะปาปา ดังนั้น พระองค์ไม่สามารถมอบหมายหน้าที่ที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ใครไปทำแทนได้ 
 • ทรงแบ่งปัน พระวรสารที่พระเยซูทรงทำอัศจรรย์กับขนมปังและปลา สอนว่า ถ้าเราวางใจในสิ่งเล็กๆ ที่เรามีไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู และเราแบ่งปันสิ่งเล็กๆ นี้แก่กัน เมื่อนั้น สิ่งเล็กๆ นี้จะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างล้นเหลือเลยทีเดียว
ช่วงสายวันพุธที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรื่องการช่วยเหลือผู้อดอยากและให้น้ำดื่มแก่ผู้กระหาย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- หนึ่งในผลลัพธ์ของสิ่งที่เรียกว่า 'กินดีอยู่ดี' ก็คือ การนำพาให้เราจมอยู่กับตัวเองและทำตัวตายด้านต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือ บ่อยครั้ง เราเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมงานแห่งเมตตาธรรมคือเสียงเรียกให้เราช่วยเหลือคนที่อดอยากและหิวโหย กล่าวคือ เราต้องแบ่งอาหารให้คนอดอยากซึ่งมีมากมายในทุกวันนี้ และให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่หิวกระหาย

- บ่อยครั้งแค่ไหนกันที่เราได้รับการย้ำเตือนจากสื่อถึงผู้ที่กำลังทนทุกข์จากการขาดอาหารและน้ำ เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ที่ต้องทนทุกข์ระทมจากการขาดสิ่งเหล่านี้ เราพบเห็นข่าวเหล่านี้ และบางที ด้วยภาพข่าวที่ปรากฏ สังคมรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยและมันสามารถนำไปสู่การรณรงค์ให้ความช่วยเหลือและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้อได้รับการจัดขึ้นและช่วยเหลือคนทุกข์ยาก รูปแบบของความรักความเมตตาเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่บางที มันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเราโดยตรง

- แต่เมื่อเราข้ามถนนและพบเห็นคนยากไร้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเรา สถานการณ์จะดูแตกต่างจากตัวอย่างเมื่อครู่ทันที เพราะเราไม่ได้ถูกนำเสนอด้วยภาพข่าวที่ปรากฏ แต่เราเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยตัวเราเองแล้ว

- ความยากจนอยู่ในรูปแบบของนามธรรม แต่มันท้าทายเรา มันทำให้เราคิดอย่างมีสติ เมื่อใดก็ตามที่เราพบเห็นความยากจนอยู่ในตัวคน ทั้งชาย หญิง หรือเด็ก สิ่งนี้จะท้าทายเรา ว่าแต่ เราควรจะตอบสนองกรณีแบบนี้อย่างไร เราจะเบือนหน้าหนีและเดินจากไปไหม หรือว่าเราจะหยุดพูดกับคนนั้น และแสดงออกว่าเราสนใจช่วยเขาจริงๆ

- ถ้าเราหยุดและพูดกับคนนั้น บางคนอาจพูดกับเราว่า 'คุณบ้าหรือเปล่าที่ไปพูดกับขอทาน' เราลองคิดซิว่า เราจะทำอย่างไร เราจะรีบๆ หนีให้เร็วที่สุดหรือ ทั้งที่เขาอาจจะมาแค่ขออาหารและน้ำดื่มเท่านั้นเองนะ พูดถึงตรงนี้ พ่ออยากให้เราไตร่ตรองสักครู่ว่า บ่อยครั้งแค่ไหนที่เวลาเราสวดบทข้าแต่พระบิดา เราไม่ได้ให้ความใส่ใจอย่างจริงจังกับความหมายของสิ่งที่เราสวดออกไป ความหมายที่ว่า 'โปรดประทานอาหารประจำวัน'

- ประสบการณ์ของการเป็นผู้อดอยากหิวโหยมันสาหัสมากนะ ใครก็ตามที่เคยมีชีวิตในช่วงสงครามจะรู้ซึ้งดีว่ามันสาหัสเพียงใด นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทุกวันนี้ ยังมีคนที่อดอยากและหิวกระหายซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากตัวพ่อเอง และพ่อไม่สามารถมอบหมายหน้าที่ที่จะช่วยเหลือพวกเขาให้ใครไปทำแทนได้ คนยากไร้ยังต้องการพ่อ พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากพ่อ ต้องการการดูแลและการให้กำลังใจจากพ่อ นี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน

- พระวรสารตอนที่พระเยซูทรงทำอัศจรรย์กับขนมปังและปลา เป็นบทสอนสำคัญมากกับพวกเรา นี่คือการสอนว่า ถ้าเราวางใจในสิ่งเล็กๆ ที่เรามีไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซู และเราแบ่งปันสิ่งเล็กๆ นี้แก่กัน เมื่อนั้น สิ่งเล็กๆ นี้จะกลายเป็นสิ่งล้ำค่าอย่างล้นเหลือเลยทีเดียว

18 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจหลานๆ จะแย่งชิงสมบัติที่เคยครอบครอง"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ สงฆ์ที่ยึดติดอำนาจ เงิน และพวกพ้อง ตอนสิ้นใจอาจไม่โดดเดี่ยว เพราะหลานๆ จะคอยเฝ้ารอว่า ถ้าสิ้นใจเมื่อไหร่ เราจะยึดครองทรัพย์สมบัติอะไรไปได้บ้าง 
 • ต่างจากสงฆ์ที่ยึดมั่นศรัทธาร้อนรนในพระเยซู ตอนตายอาจโดดเดี่ยว เหมือนนักบุญเปาโล รวมไปถึงนักบุญเปโตร นักบุญจอห์น แบ๊ปติสต์ และนักบุญมักซีมีเลียน โกลเบ ที่ตายแบบถูกทิ้ง แต่ไม่ทุกข์ระทม เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างพวกท่าน 
 • ทรงแบ่งปันตัวอย่างสงฆ์ที่ยึดมั่นในพระเยซู ได้แก่พวกสงฆ์เกษียณอายุหลายคน เวลาไปเยี่ยมท่านเหล่านั้น คำถามที่พูดออกมา มีแต่ถามถึงพระศาสนจักร สังฆมณฑล และกระแสเรียกด้วยความห่วงใยจากใจจริง 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่ 2 ท่านกล่าวว่า ศิษย์บางคนได้ละทิ้งท่าน เพราะหลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลก บางคนทำร้ายท่าน ในการสู้คดีครั้งแรก ไม่มีใครเป็นพยานให้นักบุญเปาโลเลย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- โดดเดี่ยว ต้องเที่ยวขอร้องคนอื่น ถูกทุกคนทอดทิ้ง และเป็นเหยื่อของความโกรธ นี่แหละคือนักบุญเปาโลผู้ยิ่งใหญ่บุรุษผู้ได้ยินเสียงของพระเจ้า นักบุญเปาโลคือคนที่ออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ต้องทนทุกข์ทรมานมากมาย และต้องเผชิญกับการประจญล่อลวงต่อการประกาศพระวรสาร นี่แหละคือสิ่งแสดงถึงชีวิตบั้นปลายของนักบุญเปาโลผู้ยิ่งใหญ่ มันคือจุดจบด้วยความหดหู่ภายในจิตใจ

- มันเหมือนกับนักบุญเปโตรและนักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ ที่เผชิญช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตไม่ต่างกัน กล่าวคือ ถูกจำคุก ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว และต้องทนทุกข์ระทม ส่วนยุคล่าสุด มันเหมือนกับ นักบุญมักซีมีเลี่ยน โกลเบ ซึ่งตายในคุกค่ายกักกันของนาซี

- เมื่อบรรดาศิษย์ของพระเยซูมีความศรัทธาอย่างร้อนรน เขาก็รู้ว่า ตัวเองก็เช่นกันที่ต้องพบจุดจบในชีวิตเหมือนที่พระเยซูประสบ นักบุญเปาโลก็ตายแบบนี้เช่นกัน นี่คือกฎของพระวรสาร ที่ว่า 'ถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ตายไป (ตกลงบนดิน) มันก็จะไม่มีการผลิตผลออกมา'

- การตายแบบนี้เหมือนกับบรรดามรณสักขีซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู นี่คือเมล็ดข้าวสาลีที่ตายและเกิดผลออกมาเพื่อเติมเต็มโลกด้วยคริสตชนใหม่ เมื่อผู้อภิบาลดำเนินชีวิตในวิถีนี้ เขาจะไม่ทุกข์ระทม แม้บางที เขาอาจจะรู้สึกหดหู่บ้าง แต่ที่สุดแล้ว พระเจ้าจะเคียงข้างเขา

- แต่ถ้าตลอดชีวิตของผู้อภิบาลยึดติดกับสิ่งอื่นมากกว่าความศรัทธาร้อนรนในพระเจ้า เช่น เขาไปยึดติดกับอำนาจ เงิน ยึดติดกับกลุ่มก๊วนของตน หรือยึดติดกับสิ่งหลายอย่าง ถ้าเป็นเช่นนั้น ตอนสิ้นใจ เขาจะไม่โดดเดี่ยว บางที หลานๆ ของเขาอาจกำลังเฝ้ารอให้เขาตาย เพื่อที่พวกเขาจะได้ดูว่า สิ่งใดบ้างที่พวกเขาจะเอาไปครอบครองต่อได้

- พ่ออยากแบ่งปันตัวอย่างดีๆ จากประสบการณ์ส่วนตัว เวลาพ่อไปเยี่ยมบ้านพระสงฆ์ชรา พ่อพบว่า หลายท่านเป็นนายชุมพาบาลผู้ยิ่งใหญ่ที่รักและศรัทธามากๆ พวกท่านอาจจะป่วย หลงลืม และนั่งอยู่บนรถเข็น แต่เราจะเห็นพวกท่านยิ้มทันทีเมื่อเราไปพบ สิ่งนี้เป็นเพราะพระเจ้าอยู่กับพวกท่านเหล่านั้น พวกท่านจะดวงตาเป็นประกายและถามว่า 'พระศาสนจักรเป็นอย่างไรบ้าง สังฆมณฑลล่ะ เป็นไง กระแสเรียกมีเยอะไหม' นี่แหละคือพระสงฆ์ พวกท่านอุทิศชีวิตของตนให้คนอื่นอย่างแท้จริง

- ดังนั้น พ่ออยากย้ำว่า ถ้านายชุมพาบาลเดินไปตามทางนี้กับพระเยซู พระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดเขาไปจนวาระสุดท้ายของชีวิต พ่อจึงอยากให้เราภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลทุกคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิต ภาวนาให้กับนายชุมพาบาลที่รอพระเจ้ามารับไปอยู่กับพระองค์ ภาวนาขอพระเจ้าประทานพละกำลังให้ท่านเหล่านั้น ประทานการปลอบโยน และขอพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับท่านเหล่านั้นด้วย


15 October 2016

[คำแปลทางการ] พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

เรียน ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้ารู้สึกโทมนัสอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ และข้าพเจ้าขอร่วมในความอาลัยด้วยใจจริงมายังสมาชิกทุกองค์แห่งพระบรมศานุวงศ์และประชาชนทุกคนแห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกครั้งนี้  เพื่อการเทิดทูนแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระพละกำลัง และความเที่ยงธรรมอันเป็นมรดกอันทรงค่าอนันต์แก่ปวงชน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้พวกเราทำงานร่วมกันในการส่งเสริมเส้นทางไปสู่สันติภาพ  ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรนานัปการจากองค์พระเจ้ามายังพวกท่านทุกคนที่กำลังคร่ำครวญโศกเศร้าถึงการจากไปของพระองค์ท่าน ขอให้พวกท่านได้รับความบรรเทาและการปลอบโยน

พระสันตะปาปา ฟรังซิส


------------------------------------------------------

His Excellency Prayut Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand

I was deeply saddened to learn of the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and I extend my heartfelt condolences to the Members of the Royal Family and to all the people of the Kingdom at this sorrowful time. I pray that, as a fitting tribute to the late King’s legacy of wisdom, strength and fidelity, all Thais may work together to further the path of peace, and I willingly invoke upon all who mourn his passing the consolation of divine blessings.


Franciscus PP.

14 October 2016

พระสันตะปาปาส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
เรียน ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้าพเจ้ารู้สึกโทมนัสอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ และข้าพเจ้าขอร่วมในความอาลัยด้วยใจจริงมายังสมาชิกทุกองค์แห่งพระบรมศานุวงศ์และประชาชนทุกคนแห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกครั้งนี้  เพื่อการเทิดทูนแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระพละกำลัง และความเที่ยงธรรมอันเป็นมรดกอันทรงค่าอนันต์แก่ปวงชน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนขอให้พวกเราทำงานร่วมกันในการส่งเสริมเส้นทางไปสู่สันติภาพ  ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรนานัปการจากองค์พระเจ้ามายังพวกท่านทุกคนที่กำลังคร่ำครวญโศกเศร้าถึงการจากไปของพระองค์ท่าน ขอให้พวกท่านได้รับความบรรเทาและการปลอบโยน


พระสันตะปาปา ฟรังซิส

-----------------------------------------------------

His Excellency Prayut Chan-o-cha
Prime Minister of the Kingdom of Thailand

I was deeply saddened to learn of the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, and I extend my heartfelt condolences to the Members of the Royal Family and to all the people of the Kingdom at this sorrowful time. I pray that, as a fitting tribute to the late King’s legacy of wisdom, strength and fidelity, all Thais may work together to further the path of peace, and I willingly invoke upon all who mourn his passing the consolation of divine blessings.


Franciscus PP.


11 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "อย่านับถือศาสนาเหมือนเครื่องสำอาง ที่ทำดีเพื่ออวดและเพื่อแสร้งให้ตัวเองดูดี"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ อย่านับถือศาสนาเหมือนใช้เครื่องสำอาง ที่ทำดีเพื่ออวดและเพื่อเสแสร้งให้ตัวเองดูดี คนที่ทำแบบนี้เป็นเหมือนหลุมศพสีขาว ข้างนอกดูดี แต่ข้างในมีแต่กระดูกแห่งความตายและการคดโกง 
 • ทรงสอน อย่าทำดีหรือสวดภาวนาแบบอวดตัวให้คนอื่นเห็น เหมือนพวกไร้ยางอาย (cheeky) และพวกหน้าหนา (shameless people) ซึ่งภาวนาและให้ทานเพื่อที่ตัวเองจะได้รับการสรรเสริญ เพราะพระเจ้าสอนเราให้ทำดีด้วยความสุภาพถ่อมตน ทำดีแบบเงียบๆ ไม่ใช่อวดตัว
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย ท่านกล่าวว่า "สำหรับคริสตชน การมีความเชื่อในพระเยซูไม่ได้อยู่ที่การเข้าสุหนัต แต่มันอยู่ที่การมีความเชื่อซึ่งแสดงออกด้วยการกระทำที่เปี่ยมด้วยความรัก" ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูไปเสวยอาหารที่บ้านของฟาริสี และไม่ได้ล้างมือก่อนเสวยตามธรรมเนียม พวกฟาริสีจึงจับผิดพระองค์ พระเยซูตรัสตอบว่า "ใจของท่านเต็มไปด้วยสิ่งที่ขโมยมาและความชั่ว คนโง่เอ๋ย พระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอก มิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือ"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสหลายครั้งมากว่า 'ภายในใจของท่านเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้าย พวกท่านเป็นทาสเพราะไม่ยอมรับความยุติธรรมที่มาจากพระเจ้า' พระเยซูทรงเรียกร้องเราให้สวดภาวนาโดยที่ยังไม่เห็นผลใดๆ เราต้องสวดภาวนาแบบไม่อวดตัวให้คนอื่นเห็นว่าตนศรัทธาเหมือนพวกไร้ยางอาย (cheeky) และพวกหน้าหนา (shameless people) ซึ่งภาวนาและให้ทานเพื่อที่ตัวเองจะได้รับการสรรเสริญ เราต้องไม่ทำแบบนั้น เพราะพระเจ้าของเราสอนให้เรารู้จักหนทางของความสุภาพถ่อมตน ไม่ใช่การอวดตัว

- เสรีภาพในจิตใจคือเสรีภาพในการทำความดีแบบเงียบๆ แบบไม่ต้องให้ใครมาเป่าแตรประกาศ เพราะหนทางของพระเยซูคือหนทางของความสุภาพถ่อมตนและการถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

- ในทางกลับกัน คนที่ถูกพระเยซูตำหนิคือพวกที่ก้าวตามศาสนาแบบเครื่องสำอาง (พระสันตะปาปาใช้ภาษาอิตาเลี่ยนว่า 'maquillage' แปลเป็นอังกฤษประมาณว่า cosmetic หรือเครื่องสำอาง) คนพวกนี้นับถือศาสนาเพื่ออวดและเพื่อเสแสร้งให้ตัวเองดูดี แต่ภายในจิตใจของเขา พระเยซูใช้คำพูดแรงๆ อธิบายถึงคนเหล่านี้ว่า 'พวกท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาด้วยสีขาว ข้างนอกดูดี แต่ข้างในมีแต่กระดูกแห่งความตายและการคดโกง'

- ดังนั้น ให้เราวอนขอพระเจ้า เพื่อที่เราจะไม่เหนื่อยกับหนทางของการทำดีด้วยความสุภาพถ่อมตน ไม่เหนื่อยกับการปฏิเสธศาสนาของการอวดตัวและเสแสร้งว่าเป็นคนดี แต่ขอให้เราเดินบนหนทางของการทำดีแบบเงียบๆ และทำอย่างอิสระ เพื่อที่ว่า ภายในจิตใจของเราจะได้รับอิสรภาพนั่นเอง

09 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "การกลับมาขอบคุณคนที่ช่วยเหลือ สะท้อนถึงความสุภาพถ่อมตนในจิตใจเรา"

 • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ อย่าทำตัวง่ายๆ แบบวอนขอพระเจ้าแล้วได้รับสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่ยอมกลับมาขอบคุณพระองค์
 • ทรงชี้ การที่เรารู้จักกลับมาขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรา สะท้อนถึงความสุภาพถ่อมตนในจิตใจเรา
 • ทรงทำเซอร์ไพรส์ ด้วยการประกาศรายชื่อ "พระคาร์ดินัลใหม่ 17 คน"
 • พิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จะทำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พระคาร์ดินัลใหม่ จะถวายมิสซาร่วมกับพระสันตะปาปา และเป็นมิสซา "ปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม"
 • "มาเลเซีย" มีพระคาร์ดินัลองค์แรกในประวัติศาสตร์ด้วยช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเดือนแม่พระในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน 10 คน แต่มีเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระองค์

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- คนโรคเรื้อน 9 คนที่พระเยซูทรงรักษา เป็นพวกหลงลืมผู้ให้ ซึ่งก็คือพระบิดาผู้ทรงรักษาพวกเขาผ่านทางพระเยซู ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์ ขณะที่คนป่วยที่กลับมาขอบคุณพระเจ้า เป็นชาวสะมาเรียซึ่งเป็นคนต่างความเชื่อ

- ชาวสะมาเรียคนนี้ไม่ได้หายจากโรคเพราะความเชื่ออย่างเดียว แต่เขายังทำให้การรักษาที่เขาได้รับดูสมบูรณ์แบบ ด้วยการกลับมาแสดงความขอบคุูณต่อของขวัญที่เขาได้รับ เขาตระหนักดีว่า พระเยซูคือสมณะที่แท้จริงซึ่งยกเขาขึ้นและช่วยเขาให้รอด

- ว่าแต่พวกเราล่ะ พ่อขอถามว่า เราเป็นแบบนี้กันบ้างไหม มันง่ายนะที่จะวอนขอสิ่งใดจากพระเจ้า แต่เมื่อได้รับ หลายคนทำให้มันยากกับการกลับมาขอบคุณพระองค์

- วันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้ ขอให้เราดูแบบอย่างของแม่พระซึ่งรู้จักขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้รับ การที่เราจะขอบคุณใครสักคน สิ่งนี้เรียกร้องความสุภาพถ่อมตนในจิตใจเราด้วยนะ

- ดังนั้น ขอให้เราเลียนแบบความเชื่อของแม่พระ ขอให้เราวอนขอแม่พระโปรดประทานพระหรรษทานให้เรารู้จักกลับมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ ที่เราได้รับจากพระเมตตาของพระองค์

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยก่อนภาวนา พระองค์ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยจากเฮอร์ริเคนแม็ทธิว

จากนั้น หลังการภาวนา พระสันตะปาปาทรงทำเซอร์ไพรส์อีกครั้ง ด้วยการประกาศรายชื่อ "พระคาร์ดินัลใหม่ 17 คน" ซึ่งรายชื่อทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

1) พระอัครสังฆราช มาริโอ เซนารี่ (อายุ 70 ปี) สมณทูตประจำประเทศซีเรีย

2) พระอัครสังฆราช ยูเดอนี เอ็นซาปาลาอินก้า (อายุ 49 ปี) อัครสังฆมณฑลบ็องกี้ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

3) พระอัครสังฆราช การ์ลอส โอโซโร่ เซียร์ร่า (อายุ 71 ปี) อัครสังฆมณฑลมาดริด สเปน

4) พระอัครสังฆราช แซร์โจ้ ดา ฮอช่า (อายุ 56 ปี) อัครสังฆมณฑลบราซิเลีย บราซิล

5) พระอัครสังฆราช บลาเซ่ โจเซฟ คิวพิช (อายุ 67 ปี) อัครสังฆมณฑลชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา

6) พระอัครสังฆราช แพทริค ดา โรซาริโอ (อายุ 73 ปี) อัครสังฆมณฑลธากา บังคลาเทศ

7) พระอัครสังฆราช บัลตาซาร์ เอ็นริเก้ ปอร์เรส การ์โดโซ่ (อายุ 71 ปี) อัครสังฆณฑลเมริด้า เวเนซูเอล่า

8) พระอัครสังฆราช โยเซฟ เด กีเซอร์ (อายุ 69 ปี) อัครสังฆมณฑลเมคเคเล่น บรัสเซลล์ เบลเยียม

9) พระอัครสังฆราช การ์ลอส อาเกียร่า เรเตส (อายุ 66 ปี) อัครสังฆมณฑลตลาเนปันตลา เม็กซิโก

10) พระอัครสังฆราช จอห์น ไรบัต (อายุ 59 ปี) อัครสังฆมณฑลพอร์ท มอเรสบี้ ปาปัวนิวกินี

11) พระอัครสังฆราช โจเซฟ โทบิ้น (อายุ 64 ปี) อัครสังฆมณฑลอินเดียนาโพลิส สหรัฐอเมริกา

12) พระสังฆราช มัวริซ เพียต (อายุ 75 ปี) สังฆมณฑลพอร์ท หลุยส์ มอริเชียส

13) พระสังฆราช เควิน แฟร์เรล (อายุ 69 ปี) หัวหน้าหน่วยงานเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต

14) พระอัครสังฆราช แอนโทนี่ โซแตร์ เฟอร์นานเดซ (อายุ 84 ปี) พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

15) พระสังฆราช เรนาโต้ กอร์ติ (อายุ 80 ปี) พระสังฆราชกิตติคุณแห่งโนวาร่า อิตาลี

16) พระสังฆราช เซบาสเตียน โกโต โกอาไร (อายุ 87 ปี) พระสังฆราชกิตติคุณแห่งโมฮาเลส ฮูค เลโซโธ

17) คุณพ่อ แอร์เนสต์ ซิโมนี่ (อายุ 87 ปี) สงฆ์คาทอลิกชาวอัลบาเนีย ซึ่งถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จับขังคุกนานและทารุณกรรมมานานกว่า 27 ปี

ทั้งนี้ พิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จะทำวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016 จากนั้น วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พระคาร์ดินัลใหม่ จะถวายมิสซาร่วมกับพระสันตะปาปา และเป็นมิสซา "ปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน


06 October 2016

โป๊ปฟรังซิส: "พระจิตคือพลังที่ทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พระจิตคือพลังที่ทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้า หากไม่มีพระจิต พระศาสนจักรคงจะปิดตัวเองด้วยความกลัวไปแล้ว ทรงเตือน อย่าคิดว่าเราเป็นผู้ชอบธรรม เพียงเพราะทำตามธรรมบัญญัติอย่างเดียว การทำแบบนั้นไม่มีความยืดหยุ่นและทำให้เราเป็นคนเสแสร้ง แต่จงเปิดตัวเองให้กับพระจิต และเราจะเป็นเหมือนเรือใบที่แล่นฉิวไปข้างหน้าด้วยแรงลม

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย นักบุญเปาโลกล่าวว่า "พวกท่านได้รับพระจิต เพราะทำตามธรรมบัญญัติหรือได้รับเพราะการประกาศข่าวดี"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระจิตคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากพระบิดา นี่คือพลังที่ทำให้พระศาสนจักรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้า แม้จะเป็นการก้าวไปจนวาระสุดท้ายของโลกก็ตาม พระจิตคือองค์อุปถัมภ์แห่งการก้าวไปข้างหน้าของพระศาสนจักร หากไม่มีพระจิต พระศาสนจักรคงจะปิดตัวเองด้วยความกลัวไปแล้ว

- มีทัศนคติ 3 แบบที่เราสามารถมีต่อพระจิต ทัศนคติแรก นักบุญเปาโลได้ตำหนิคริสตชนเมืองกาลาเทีย นั่นคือ ความเชื่อที่ว่าเราจะเป็นผู้ชอบธรรมก็ต่อเมื่อเราทำตามธรรมบัญญัติเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมเพราะทำตามคำสอนของพระเยซู เรายึดติดกับตัวกฎเกณฑ์และเมินเฉยพระจิต ทัศนคติแบบนี้ไม่ยืดหยุ่น ทัศนคติแบบนี้เป็นเหมือนพวกที่โจมตีพระเยซู และพระเยซูตำหนิคนพวกนี้ว่าพวกเสแสร้ง

- ทัศนคติที่สองที่ทำให้พระจิตเสียใจ เกิดเมื่อเราไม่ยอมให้พระจิตนำเราให้ก้าวไปข้างหน้าในชีวิตคริสตชน เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจะกลายเป็นคริสตชนที่เฉยชา เราจะกลายเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ เพราะพระจิตไม่สามารถทำงานได้ในตัวเรา

- ทัศนคติที่สาม จะตรงกันข้ามกับสองอย่างแรก ทัศนคตินี้จะเกิดเมื่อเราเปิดตัวเองให้พระจิตและให้พระจิตนำเราก้าวไปข้างหน้า นี่คือสิ่งที่บรรดาอัครสาวกได้รับในวันพระจิตเสด็จลงมา พวกเขาไม่มีความกลัวและเปิดตัวเองให้กับพระจิต ดังนั้น เพื่อจะเข้าใจและต้อนรับพระวาจาของพระเยซู มันจึงจำเป็นมากๆ ที่เราต้องเปิดตัวเองให้กับฤทธานุภาพของพระจิต เมื่อเราเปิดตัวเองให้พระจิต เราจะเป็นเหมือนเรือใบที่แล่นฉิวด้วยแรงลม แล่นไปข้างหน้า ไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีวันหยุด แต่สิ่งนี้จะเกิดได้เมื่อเราสวดภาวนาและเปิดใจให้พระจิตเท่านั้นนะ

- ดังนั้น ถามตัวเองซิว่า เราเมินเฉยต่อพระจิตหรือเปล่า ถามตัวเองว่า ในชีวิตของเรา เราเป็นคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ เป็นคริสตชนเฉยชาหรือไม่ หรือเราเป็นคริสตชนที่สวดภาวนาอย่างต่อเนื่องและเปิดตัวเองให้กับพระจิต พ่ออยากให้เราลองไปไตร่ตรองดูกันนะ

04 October 2016

สัมภาษณ์พระสันตะปาปาบนเครื่องบิน: "พ่อเดินร่วมทางไปกับคนที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนทางเพศเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระองค์เดินร่วมทางไปกับคนที่เบี่ยงเบนทางเพศและไม่ทอดทิ้งพวกเขา เพราะทรงมั่นใจว่า ถ้าเป็นพระเยซู พระองค์ก็จะให้คนรักร่วมเพศเข้ามาหาพระองค์ พระเยซูจะไม่พูดว่า "ไปไกลๆ ซะ" อย่างแน่นอน ทรงแนะ การอภิบาลคาทอลิกรักร่วมเพศและแปลงเพศ ต้องพิจารณาเป็นกรณี อย่าเหมารวมว่าทุกเคสต้องเป็นเหมือนกันหมด ทรงเผย ปี 2017 จะมาเยือน "อินเดียและบังคลาเทศ" และจะไป "ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส" ในวันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อร่วมฉลองการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ครบ 100 ปี พร้อมกันนี้ ทรงแย้ม กำลังศึกษารายชื่อผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลใหม่ โดยหลักการคัดเลือกคือต้องการกระจายผู้ที่จะเป็นพระคาร์ดินัลออกไปทั่วโลก ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่ยุโรปเท่านั้น

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้สัมภาษณ์บนเครื่องบินต่อบรรดานักข่าวสายวาติกันที่ตามเสด็จไปทำข่าวการเยือนจอร์เจียและอาร์เซอร์ไบจาน ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญ มีดังต่อไปนี้

นักข่าว: "พระสันตะปาปาที่เคารพ พระองค์ตรัสที่จอร์เจียถึงเรื่องทฤษฎีเรื่องเพศ (แนวคิดว่า เราสามารถเลือกเพศของตัวเองได้) พระองค์บอกว่า นี่คือศัตรูตัวร้ายและเป็นภัยคุกคามการแต่งงาน ผมจึงอยากถามว่า พระองค์จะตรัสกับคนที่รู้สึกว่าเพศของเขาไม่ได้ตรงกับอัตลักษณ์แท้จริงของตนอย่างไร และในฐานะที่เป็นผู้อภิบาล พระองค์จะเดินร่วมทุกข์สุขไปกับพวกเขาอย่างไร"

พระสันตะปาปา: "ในชีวิตการเป็นพระสงฆ์และพระสังฆราช รวมถึงเป็นพระสันตะปาปา พ่อเดินร่วมทางไปกับคนที่มีแนวโน้มเบี่ยงเบนทางเพศเสมอ พ่อได้พบคนรักเพศเดียวกัน เดินไปกับเขาและนำเขาให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า พ่อไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา ทุกคนต้องได้รับการเดินร่วมทางไปด้วยกันเหมือนที่พระเยซูเดินร่วมทางไปกับเรา เมื่อคนเหล่านี้ (ผู้มีความเบี่ยงเบนทางเพศ) เข้ามาหาพระเยซู แน่นอนว่า พระเยซูจะไม่พูดว่า 'ไปไกลๆ เพราะคุณเป็นพวกรักร่วมเพศ' ว่าแต่ ทำไมพ่อถึงพูดว่าทฤษฎีเรื่องเพศในทุกวันนี้ ถูกสอนแบบผิดๆ เรื่องมีอยู่ว่า มีคุณพ่อของเด็กชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเล่าให้พ่อฟังว่า เขาถามลูกชายวัย 10 ขวบของตนว่า 'โตขึ้นอยากเป็นอะไร' ลูกชายตอบว่า 'อยากเป็นเด็กผู้หญิง' คุณพ่อของเด็กรู้ทันทีว่า โรงเรียนต้องสอนเรื่องทฤษฎีเรื่องเพศให้ลูกของตนแน่ๆ และเป็นการสอนที่ขัดกับสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและเป็นการล่าอาณานิคมทางความคิดให้กับคนจำนวนมาก

"อีกเรื่องหนึ่ง ปีที่แล้ว พ่อได้รับจดหมายจากชาวสเปนคนหนึ่งซึ่งเขียนมาเล่าเรื่องลูกชายของตน ลูกชายที่ได้กลายเป็นผู้หญิง ลูกคนนี้บอกกับแม่ของตัวเองว่า อยากจะผ่าตัดแปลงเพศ แต่แม่ไม่ยอม พร้อมขอว่า ถ้าแม่ยังไม่ตาย อย่าแปลงเพศเด็ดขาด หลังจากนั้นไม่นาน คุณแม่ก็เสียชีวิตลง ลูกคนนี้ก็ผ่าตัดแปลงเพศ ปัจจุบัน เขา (จริงๆ คือเธอ) ทำงานเป็นข้าราชการในสเปน เขาไปพบพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลและบอกว่าตนผ่าตัดแปลงเพศ พระสังฆราชคนนั้นก็ได้ให้แนวทางการปฏิบัติตนที่ดีกับเขา พระสังฆราชคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆ เขายอมเสียเวลาเดินร่วมทางไปกับคนที่ทนทุกข์ หลังจากนั้น เขาคนนี้ก็แต่งงานและทำเรื่องขอเปลี่ยนเพศจากชายเป็นหญิง

"จากนั้น คนที่แปลงเพศคนนี้ได้เขียนจดหมายมาหาพ่อ (พระสันตะปาปา) เขาบอกว่าอยากมาพบ ซึ่งพ่อก็ให้มาพบ เขาเล่าให้พ่อฟังว่า ในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ มีพระสงฆ์ 2 คน คนหนึ่งพระสงฆ์สูงอายุ อีกคนเป็นพระสงฆ์ย้ายมาใหม่ คนที่เป็นพระสงฆ์ย้ายมาใหม่ตะโกนใส่เขาว่า 'คุณต้องตกนรกแน่!' แต่เมื่อเขาเจอพระสงฆ์สูงอายุ พระสงฆ์ท่านนี้พูดกับเขาว่า 'นานมากแล้วใช่ไหมที่คุณไม่ได้แก้บาป มาๆ พ่อจะโปรดศีลอภัยบาปให้' ชีวิตก็คือชีวิตและสิ่งต่างๆ ควรจะได้รับการปฏิบัติตามที่มันเป็น 

"บาปคือบาป ความเบี่ยงเบนทางเพศหรือความไม่สมดุลทางเพศมีปัญหามากมาย และเราต้องรอบคอบที่จะไม่พูดว่าทุกเคสเป็นเหมือนกันหมด ขอร้องล่ะ อย่าเอาไปพูดว่า 'พระสันตะปาปากำลังจะลบล้างบาปให้คนที่ผ่าตัดแปลงเพศ' ขอร้องเลย อย่าพูดแบบนั้น มีใครไม่เข้าใจที่พ่อพูดบ้างไหม พ่ออยากให้ทุกอย่างเคลียร์ชัดๆ นี่เป็นปัญหาของมนุษย์และเราจำเป็นต้องแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราต้องแก้ปัญหาด้วยพระเมตตาของพระเจ้าและด้วยความจริง แต่กระนั้น เราต้องเปิดใจเสมอ"

นักข่าว: "จะมีการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ในปีนี้ไหมครับ นอกจากนี้ พระองค์มีแผนจะไปเยี่ยมผู้ประสบภัยแผ่นดินครั้งร้ายแรง (ในอิตาลี) บ้างหรือเปล่า"

พระสันตะปาปา: "เอาเรื่องเยี่ยมผู้ประสบภัยก่อน ตอนนี้ มีวันที่เป็นไปได้อยู่ 3 วันที่พ่อจะไปเยี่ยมผู้ประสบภัย หนึ่งในนั้นคือวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ส่วนอีกสองวันที่เป็นตัวเลือก พ่อจำไม่ได้ว่าวันไหน พ่อจะตัดสินใจเลือกวันเมื่อกลับถึงกรุงโรม ส่วนเรื่องพระคาร์ดินัล พ่อกำลังศึกษาเรื่องรายชื่ออยู่ พ่อต้องการให้คณะพระคาร์ดินัลเกิดความสมดุลทั่วโลก ไม่ใช่กระจุกตัวที่ยุโรป ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ 5 ทวีป มีจำนวนสมดุลกัน ส่วนเรื่องวันแต่งตั้ง พ่อยังไม่รู้ แต่เร็วๆ นี้แหละ"

นักข่าว: "พระองค์เพิ่งกล่าวกับชาวอาร์เจนตินาว่า ตารางปี 2017 เต็มแล้ว ทำให้กลับไปเยี่ยมอาร์เจนตินาไม่ได้ พระองค์พูดชัดเจนว่า ปีหน้า 2017 จะไปเยือนเอเชียและแอฟริกา ผมอยากทราบว่า พระองค์จะไปประเทศไหนบ้าง ส่วนโปรตุเกส พระองค์จะไปเยือนบ้างไหมครับ"

พระสันตะปาปา: "ปีหน้าตารางของพ่อแน่นมาก เพราะจะเริ่มให้พระสังฆราชจากประเทศต่างๆ เข้าพบเพื่อรายงานทุก 5 ปี (Ad Limina) ส่วนปีนี้ซึ่งจัดปีศักดิ์สิทธิ์ การเข้าเฝ้าเพื่อรายงานนี้ต้องถูกงดไปตามระเบียบ ส่วนประเทศที่จะไปในปีหน้า พ่อจะไปโปรตุเกส บางทีน่าจะเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 เพื่อร่วมฉลองการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ครบ 100 ปี ส่วนเอเชีย พ่อจะไปอินเดียและบังคลาเทศ พ่อคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างแน่นอนแล้วนะ ส่วนแอฟริกา น่าจะเป็นแอฟริกา พ่อยังไม่ชัวร์ เดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกที"

นักข่าว: "แล้วประเทศจีนล่ะครับ พระองค์ไม่พูดถึงหน่อยหรือ มันมีความขัดแย้งภายในระหว่างวาติกันกับรัฐบาลจีนหรือเปล่า"

พระสันตะปาปา: "พวกคุณน่าจะรู้ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกในจีนอยู่แล้วนะ ที่นั่นมี  2 ศาสนจักรคือพระศาสนจักรใต้ดิน (Underground Church - ขึ้นตรงกับวาติกัน) กับรัฐศาสนจักรคาทอลิก (รัฐบาลจีนเป็นผู้นำคาทอลิกจีน) พวกเรากำลังทำงานสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับพวกเขา พ่อยังมองโลกแง่ดีนะว่าทุกอย่างจะไปได้ดี ความสัมพันธ์ระหว่างวาติกันกับจีนได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ทุกอย่างพัฒนาแบบช้าๆ แต่เป็นไปด้วยดี บางครั้ง อะไรที่ทำเร็วไป มันก็ไม่ดี ส่วนเรื่องการเยือนจีน พ่อยังไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้นะ"

นักข่าว: "ผมได้ข่าวว่า พระสันตะปาปาทรงอนุมัติให้เปิดกระบวนการพิจารณาคุณพ่อฌักส์ อาเมล สงฆ์ที่ถูกกลุ่มไอเอสฆ่าปาดคอระหว่างถวายมิสซาที่ฝรั่งเศส เป็นบุญราศีได้เลย โดยไม่รอให้ครบ 5 ปีหลังจากผู้ได้รับการเสนอชื่อสิ้นใจ (ได้รับการยกเว้นแบบเดียวกับกรณีของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า และ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2) เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันครับ"

พระสันตะปาปา: "ใช่ พ่อได้พูดเรื่องนี้กับ พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญไปแล้ว และอีกไม่นาน ท่านคงออกมาให้ข่าวเรื่องนี้"


นักข่าว: "พระสันตะปาปาที่เคารพ พระองค์ทราบดีว่า การหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในอเมริกาเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว ตอนนี้ สถานการณ์ดูน่าเกลียด (เพราะขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัวขึ้นมา) และทั่วโลกก็ให้ความสนใจมากๆ คาทอลิกอเมริกันที่แยกแยะผิดชอบชั่วดีเป็น ต้องเลือกระหว่างคนที่เดินตรงข้ามกับคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกในบางหัวข้อ กับอีกคนที่แข็งกร้าวและต่อต้านผู้ลี้ภัยและคนกลุ่มน้อยในประเทศ พระองค์จะมีคำแนะนำและจะช่วยคาทอลิกอเมริกันอย่างไร"

พระสันตะปาปา: "คุณถามคำถามที่คุณเองก็พูดเป็นนัยๆ ว่า มันเป็นการเลือกที่ยาก สำหรับพ่อ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พ่อจะไม่พูดอะไรออกไป เพราะประชาชนคือเจ้าของเสียง พ่อจะพูดแค่ว่า ศึกษาดีๆ ว่าเขาเป็นอย่างไร จากนั้น สวดขอปรีชาญาณจากพระเจ้า และเลือกประธานาธิบดีของท่านด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี"

 
Contact: editor@popereport.com