Posts

Showing posts from January, 2012

ฟาติมาสาร - แม่พระประจักษ์ที่พระศาสนจักรรับรอง (ตอน 1) 29 มกราคม 2012

ฟาติมาสาร - ศาสนาคริสต์ถูกเบียดเบียนหนักขึ้นเรื่อยๆ (22 มกราคม 2012)

ฟาติมาสาร - ปี 2012 มีเหตุการณ์อะไรบ้างในพระศาสนจักร (8 ม.ค. 2012)