โป๊ปสอนเสรีภาพของพระจิตคืออิสระในการรับใช้ ไม่ใช่การทำตามใจชอบ

โป๊ปฟรานซิส ทรงสอน เสรีภาพของพระจิตไม่ใช่การทำอะไรตามใจชอบ แต่เป็นเสรีภาพที่แสดงออกถึงการรับใช้ พร้อมกันนี้ ทรงตำหนิเสรีภาพจอมปลอมที่อนุญาตให้คนรวยเอาเปรียบคนจน คนเพียบพร้อมเอาเปรียบคนขัดสน


Photo: Vatican Mediaช่วงสายวันพุธที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนผู้มีความเชื่อความศรัทธาในการเข้าเฝ้าทั่วไป ซึ่งจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน สัปดาห์นี้ พระสันตะปาปาทรงอธิบายว่า พระจิตสามารถทำให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงได้ โดยเริ่มจากการไตร่ตรองถึงพระนามของพระจิตในภาษาฮีบรู นั่นคือ “รูอัค” (Ruach) ซึ่งมีความหมายว่า “ลมหายใจ ลม หรือลมพัดเบาๆ” คำนี้สื่อถึงการเปิดเผยครั้งแรกเกี่ยวกับพระบุคคลและพันธกิจของพระจิต


พระสันตะปาปาทรงเปรียบเทียบพระจิตกับลมที่พัดแรงในวันเพ็นเทกอสต์ (พระจิตเสด็จลงมา) ซึ่งแสดงถึงอานุภาพของพระจิตที่ทรงมีพลังมหาศาล สามารถเคลื่อนย้ายมหาสมุทรได้ด้วยซ้ำ


อย่างไรก็ตาม เพื่อค้นพบความหมายที่สมบูรณ์ของความจริงในพระคัมภีร์ พระสันตะปาปาทรงเน้นว่าเราต้องก้าวข้ามพันธสัญญาเดิมและมาหาพระเยซู ผู้ทรงเน้นย้ำถึงเสรีภาพของพระจิต ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ลมย่อมพัดไปที่ใดก็ได้ตามใจชอบ ท่านได้ยินเสียงลม แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและจะไปไหน ทุกคนที่บังเกิดจากพระจิตก็เป็นเช่นนั้น”


พระจิตจึงเป็นเหมือนสายลมที่ไม่สามารถถูกควบคุม บรรจุใส่ขวด หรือใส่กล่องได้ พระจิตไม่อาจถูกจำกัดอยู่ในแนวคิด คำจำกัดความ ทฤษฎี หรือตำรา และไม่สามารถถูกจองจำอยู่ในกฎเกณฑ์ สถาบัน หรือนิยามใดๆ พระจิตทรงสร้างและทรงทำให้สถาบันต่างๆ มีชีวิตชีวา แต่พระองค์เองไม่สามารถถูกจำกัดอยู่ในกฏเกณฑ์หรือสถาบันใดได้


ขณะเดียวกัน พระสันตะปาปายังอธิบายว่า เสรีภาพของพระจิตไม่ใช่อิสระที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจตนเอง แต่เป็นเสรีภาพที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างเสรี นี่คือเสรีภาพที่แสดงออกผ่านการรับใช้ ซึ่งดูเหมือนจะตรงข้ามกัน แต่กลับเป็นเสรีภาพที่แท้จริง


พระสันตะปาปาทรงอ้างถึงนักบุญเปาโลที่เตือนคริสตชนมิให้ใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างในการตอบสนองตัณหา พระองค์ทรงประณามเสรีภาพจอมปลอมที่อนุญาตให้คนรวยเอารัดเอาเปรียบคนจน ให้คนแข็งแรงเอาเปรียบคนอ่อนแอ และให้ทุกคนเอาเปรียบสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องรับโทษ


ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่า เสรีภาพที่แท้จริงของพระจิตต้องมาจากพระเยซู และทรงเชิญชวนทุกคนให้ภาวนาวอนขอพระเยซู โปรดทรงทำให้เราเป็นชายและหญิงที่มีเสรีภาพอย่างแท้จริง ผ่านทางพระจิตของพระองค์Source


1. https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2024/documents/20240605-udienza-generale.html 
Comments