ความเป็นมาของปีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนจักรคาทอลิก

ในพันธสัญญาเดิม มีการระบุไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงถือปีที่ห้าสิบเป็นปีบริสุทธิ์ จงประกาศเสรีภาพทั่วแผ่นดินแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น ให้เป็นปีโยเบลสำหรับท่าน” (เลวีนิติ 25:10) คำว่า “โยเบล” (yôbel) มาจากภาษาฮีบรู หมายถึงเขาแกะที่ใช้เป่าเพื่อประกาศการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ในอิสราเอลโบราณ ปีโยเบลเป็นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหลายสถานการณ์ เริ่มต้นใหม่” เช่น มีคำแนะนำให้ปลดปล่อยทาส หรือยกหนี้ให้คนยากจนเป็นเวลานาน ชาวคริสต์ลืมเลือนปีโยเบลของชาวฮีบรู จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1300 ศาสนจักรจึงนำมาปรับใช้และทำให้เข้ากับคริสตศาสนา พระสันตะปาปา โบนิเฟซ ที่ 8 ทรงประทานอภัยโทษบาปแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางมากรุงโรมในปีนั้นเพื่อระลึกถึงการเริ่มต้นศตวรรษใหม่ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยความสำเร็จของปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกนี้ พระสันตะปาปาจึงตัดสินพระทัยให้จัดปีศักดิ์สิทธิ์ใหม่ในอีก 100 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ในปี 1342 ชาวโรมได้อุทธรณ์ต่อพระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 6 ผู้สืบตำแหน่งต่อ ให้ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ใหม่

ในปี 1350 พระสันตะปาปาซึ่งในขณะนั้นประทับอยู่ที่อาวีญง ทรงเห็นชอบกับคำร้องของชาวโรม จากนั้นจึงมีการกำหนดให้ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ 33 ปี ตามระยะเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิตบนโลก

จนกระทั่งในปี 1470 พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 2 ทรงกำหนดให้ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ 25 ปี


นับแต่นั้นเป็นต้นมา นี่เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้กันมาเกือบ 500 ปีแล้ว ที่มีการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ปกติทุกๆ 25 ปี การเปลี่ยนแปลงปฏิทินที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ นี้ เป็นผลมาจากคำร้องขอของสัตบุรุษ ในช่วงปลายยุคกลาง ผู้คนต้องการให้ช่วงเวลาระหว่างปีศักดิ์สิทธิ์ไม่ยาวนานเกินไป พวกเขาอยากได้ประสบการณ์ปีศักดิ์สิทธิ์ในช่วงชีวิตของตน และในสมัยนั้น คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอายุถึง 50 ปี


ศตวรรษที่ 19 ช่วงเวลาที่ซบเซาสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์


อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ของปีศักดิ์สิทธิ์ ก็มีช่วงเวลาที่มืดมนอยู่ด้วย นั่นคือในศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลานี้ ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้มีการจัดปีศักดิ์สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวคือในปี 1825 ส่วนปี 1800 ไม่มีพระสันตะปาปาที่จะฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 6 ถูกกองทัพของนโปเลียนจับเป็นเชลยและสิ้นพระชนม์ในฝรั่งเศส 


ในปี 1850 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ทรงหลบหนีออกจากกรุงโรม ซึ่งในขณะนั้นตกอยู่ในมือของพวกปฏิวัติชาวอิตาลีที่ได้สถาปนาสาธารณรัฐโรมัน และในปี 1875 พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 คนเดียวกันนี้ ทรงถือว่าพระองค์เป็นนักโทษในนครวาติกัน นับตั้งแต่กรุงโรมถูกผนวกเข้ากับประเทศอิตาลีที่เพิ่งได้เอกราชในปี 1870 ดังนั้นการจัดปีศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจคิดถึงได้


ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะครึ่งหลังของศตวรรษ มีความสุขมากกว่า ยุคของ “ฝูงชนมหาศาล” เริ่มต้นขึ้นในศตวรรษนี้ นักประวัติศาสตร์ชาร์ลส์ เมอร์ซิเยร์ ได้กล่าวไว้ ในปี 1950 ปีศักดิ์สิทธิ์ที่พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ทรงฉลอง ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโต้การชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่จัดโดยพรรคคอมมิวนิสต์ เมื่อเวลาผ่านไป รถไฟและต่อมาเครื่องบิน ทำให้ผู้แสวงบุญจำนวนมากขึ้นเดินทางไปกรุงโรมได้


การขยายตัวนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการ “โลกาภิวัตน์” ของปีศักดิ์สิทธิ์อย่างก้าวหน้า แม้ว่าชาวอิตาลีจะยังคงเป็นผู้เข้าร่วมที่มีจำนวนมากที่สุดในปีศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปี 1975 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2000 สามารถเห็นสัตบุรุษจากทุกทวีปในถนนของกรุงโรม ดังนั้นปีศักดิ์สิทธิ์จึง “เน้นย้ำถึงลักษณะสากลของคาทอลิก” 


ปีศักดิ์สิทธิ์ มา “พีค” (peak) จริงๆคือ ปี 2000 เพราะมีการรวมงานเยาวชนโลก 2000 ที่กรุงโรมผนวกเข้ามาด้วย และเรียกว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีผู้แสวงบุญประมาณ 25 ล้านคนเดินทางไปกรุงโรม นอกเหนือจากความสำเร็จนี้ พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงปรารถนาให้ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสในการรำลึกถึงสองสหัสวรรษแห่งการดำรงอยู่ของศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ศาสนจักรสำนึกผิดในความผิดพลาดของตน ปีศักดิ์สิทธิ์ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมฉลองการเคลื่อนไหวสู่สหัสวรรษที่ 3 และความหวังของพระองค์สำหรับ “การประกาศข่าวดีใหม่”


ปีศักดิ์สิทธิ์ 2025 จะเป็นโอกาสสำหรับพระสันตะปาปา ฟรานซิสในการส่งสารที่คล้ายคลึงกันหรือไม่? เราต้องมาดูกัน เพราะในปี 2025 ศาสนจักรคาทอลิกจะฉลองครบรอบ 1,700 ปีของสภาสังคายนานีกายา (Nicaea) ซึ่งเป็นสังคายนาที่เกิดข้อตกลงกันในการสวด “บทข้าพเจ้าเชื่อ” ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยคริสตชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น “คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ และโปรเตสแตนต์” 


นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าปี 2025 โดยพระญาณสอดส่องของพระเจ้า คริสตชนทั้งคาทอลิกและออโธด็อกซ์ จะได้ฉลองปาสกาในวันเดียวกัน นั่นคือ 20 เมษายน 2025 (ตามปกติ จะสมโภชปาสกาไม่ตรงกัน) สำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนจักรคาทอลิก (Jubilee Year) ที่จัดขึ้นแล้ว มีดังนี้ 


1. ค.ศ.1300 - พระสันตะปาปา โบนิเฟซ ที่ 8 

2. ค.ศ.1350 - พระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 6

3. ค.ศ.1390 - พระสันตะปาปา โบนิเฟซ ที่ 9 

4. ค.ศ.1400 - พระสันตะปาปา โบนิเฟซ ที่ 9

5. ค.ศ.1423 - พระสันตะปาปา มาร์ติน ที่ 5

6. ค.ศ.1450 - พระสันตะปาปา นิโคลัส ที่ 5

7. ค.ศ.1475 - พระสันตะปาปา ซิกส์ตุส ที่ 4

8. ค.ศ.1500 - พระสันตะปาปา อเล็กซานเดอร์ ที่ 6

9. ค.ศ.1525 - พระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 7

10. ค.ศ.1550 - พระสันตะปาปา จูเลียส ที่ 3

11. ค.ศ.1575 - พระสันตะปาปา เกรโกรี่ ที่ 13

12. ค.ศ.1600 - พระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 8

13. ค.ศ.1625 - พระสันตะปาปา อูร์บาโน่ ที่ 8

14. ค.ศ.1650 - พระสันตะปาปา อินโนเซนต์ ที่ 10

15. ค.ศ.1675 - พระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 10

16. ค.ศ.1700 - พระสันตะปาปา คลีเมนต์ ที่ 11

17. ค.ศ.1725 - พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 13

18. ค.ศ.1750 - พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 14

19. ค.ศ.1775 - พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 6

20. ค.ศ.1825 - พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 12

21. ค.ศ.1875 - พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 (ไม่มีพิธีการใหญ่โต)

22. ค.ศ.1900 - พระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13

23. ค.ศ.1925 - พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11

24. ค.ศ.1950 - พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12

25. ค.ศ.1975 - พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6

26. ค.ศ.2000 - พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2  (ปีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่)


ปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ

27. ค.ศ.1933 - พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 11 

28. ค.ศ.1966 - พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6

29. ค.ศ.1983 - พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 

30. ค.ศ.2016 - พระสันตะปาปา ฟรานซิส


ปีศักดิ์สิทธิ์ครั้งต่อไป

31. ค.ศ. 2025 - พระสันตะปาปา ฟรานซิสReferences:


1. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/11574618/af322d2e-cbe1-4712-a98b-67ee1207acd2/paste.txt

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_in_the_Catholic_Church

3. https://www.cbcew.org.uk/jubilee-in-the-catholic-church/

4. https://www.iubilaeum2025.va/en/giubileo-2025/giubilei-nella-storia.html

5. https://www.206tours.com/cms/jubilee/

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Catholic_Church

7. https://www.timesofisrael.com/pope-opens-vatican-holy-door-to-start-holy-year/

8. https://study.com/academy/lesson/year-jubilee-history-significance.html

9. https://www.pilgrim.es/en/plan-your-way/jubilee/

10. https://www.thedivinemercy.org/message/history/timeline

11. https://www.usccb.org/eucharist

12. https://resources.lcms.org/history/a-reformation-timeline/

13. https://ugcc.ua/en/data/his-beatitude-sviatoslav-to-lead-a-service-in-the-vatican-on-the-occasion-of-the-completion-of-the-jubilee-year-of-st-josaphat-732/

14. https://www.lisboa2023.org/en/history

15. https://www.youtube.com/watch?v=RYuHo130yCs

16. https://www.stpauls.co.uk/our-timeline

17. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/12/08/458940908/pope-francis-kicks-off-yearlong-jubilee-of-mercy 18. https://international.la-croix.com/religion/jubilee-2025-holy-years-in-the-churchs-history

Comments