ใจความสำคัญบทเทศน์ของโป๊ปฟรานซิส ประจำมิสซาเช้าวันที่ 23 เมษายน 2020
สรุปใจความสำคัญบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประจำมิสซาเช้าวันที่ 23 เมษายน 2020 วันระลึกถึงนักบุญจอร์จ (ฆอร์เค่) ซึ่งเป็นศาสนนามของพระสันตะปาปาด้วย (ฆอร์เค่ แบร์โกโญ่)

พระสันตะปาปาเริ่มต้นมิสซาด้วยการภาวนาให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาการเงินจากวิกฤติโควิด-19 จนทำให้พวกเขาต้องไปกู้เงินนอกระบบและถูกผู้ปล่อยกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินควร พระสันตะปาปาเรียกสิ่งนี้ว่า เป็น "โรคระบาดทางสังคม" อีกประเภทหนึ่ง มันคือการหากินและเอาเปรียบคนที่กำลังเดือดร้อน พระสันตะปาปาเชิญภาวนาให้ครอบครัวที่เดือดร้อนพ้นทุกข์โดยเร็ว และขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของผู้ปล่อยกู้เหล่านี้ให้มีความเมตตามากขึ้น

บทอ่านมิสซานี้จากหนังสือกิจการอัครสาวก มหาสมณะพูดกับเปโตรที่สภาซันเฮดรินว่า เราสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่านำคำสอนของพระเยซูไปสอนประชาชน แต่เปโตรตอบกลับไปว่า "เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์" สิ่งนี้ทำให้คนที่สภาฯ โกรธมาก

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า สิ่งที่เปโตรกล่าวออกไปนั้น ทำให้เราต้องถามตัวเองว่า "นี่ใช่เปโตรคนที่ปฏิเสธพระเยซูไหมนะ ใช่เปโตรคนขี้กลัวขี้ขลาดหรือเปล่า ทำไมจู่ๆ เปโตรเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเนี่ย" ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะพระเยซูทรงภาวนาเพื่อเปโตร พระเยซูเคยตรัสกับเปโตรว่า "เราจะภาวนาเพื่อท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่หายไป"

เช่นกัน พระเยซูก็ภาวนาเพื่อเราทุกคน พระเยซูคือผู้อธิษฐานวิงวอนขอพระบิดาเพื่อเรา เราต้องมีความเชื่อให้มากยิ่งขึ้นในคำภาวนาของพระเยซู คำภาวนาที่พระเยซูภาวนาเพื่อเราสามารถเปลี่ยนเราได้ ดังเช่นที่เปลี่ยนเปโตรจากคนกลัวให้เป็นคนกล้าหาญ

Comments